Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 1853

Improving labour market access of disadvantaged groups through social enterprises and active labour market measures

The European Commission representatives and Kosovo authorities held the 3rd SAA Sub-Committee on Economy, Financial Issues and Statistics on 19 of September 2019 in Brussels. The meeting focused on the economy, financial issues, statistics and financial control. The discussion was held in the framework of the Stabilisation and Association Agreement (SAA), which entered into force in April 2016. In all areas, the Commission and Kosovo agreed on the importance of implementing the relevant European Reform Agenda and Economic Reform Program priorities as well as the recommendations from the Commission’s Kosovo Report

Languages:

Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe autoriteteve të Kosovës më 19 shtator 2019 në Bruksel mbajtën Nënkomitetin e 3-të të MSA-së për ekonomi, çështje financiare dhe statistika. Takimi u përqendrua në ekonomi, çështje financiare, statistikë dhe kontroll financiar. Diskutimi u mbajt në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova u pajtuan për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve përkatëse të Agjendës të Reformave Evropiane dhe të Programe të Reformave Ekonomike si dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën

Predstavnici Evropske komisije i kosovskih vlasti su 19. septembra 2019. u Briselu održali 3. pododbor SSP-a za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku. Sastanak je bio fokusiran na ekonomiju, finansijska pitanja, statistiku i finansijsku kontrolu. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili o značaju sprovođenja relevantnih prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka Izveštaja Evropske komisije za Kosovo

Languages:

Govor Šefice EU Kancelarije/SPEU, Natalija Apostolova na proslavi povodom otvaranja Nedelje održivog razvoja Kosova

Languages:

Remarks by the Head of EU Office/EUSR, Nataliya Apostolova at the kick-off event of the Kosovo Sustainable Development Week

Languages:

Fjalimi i Shefes së Zyrës së BE/Përfaqësueses së Posaçme të BE-së, Nataliya Apostolova, në hapjen e Javës së Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë

À l'invitation du président Hashim Thaçi, l'Union européenne a déployé une mission d'observation électorale (MOE) au Kosovo pour y suivre le déroulement des élections législatives anticipées, qui se tiendront le 6 octobre 2019.

Languages:

Pages