Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 1772

Protesta e djeshme e organizatave të shoqërisë civile në Prishtinë kundër amendamenteve të projektligjit për financimin e partive politike është një kujtesë e rëndësishme për nevojën e llogaridhënies, mbikëqyrjes, transparencës dhe zbatimit efektiv të vërtetë.

Jučerašnji protest organizacija civilnog društva u Prištini protiv amandmana na nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka važan je podsetnik na potrebu stvarne odgovornosti, nadzora, transparentnosti i efikasnog sprovođenja.

Languages:

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

Exporting Kosovo products to the European market requires higher quality and meeting of EU requirements and standards. This was said in the discussion organized by the EU Office in Kosovo in cooperation with the Ministry of Integration in the framework of discussions to inform the citizens about the SAA in the municipality of Kacanik with the topic “Local production and the EU market”.

Languages:

Për të eksportuar produktet kosovare në tregun evropian duhet cilësi më e lartë dhe plotësim i kërkesave dhe standardeve të BE-së. Kjo u tha në diskutimin që - Zyra e BE-së në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimeve, e organizuan në kuadër të diskutimeve për të njoftuar qytetarët për MSA-në, në komunën e Kaçanikut me temën “Prodhimi vendor dhe tregu i BE-së”.

Za izvoz kosovskih proizvoda na tržište EU-e potreban je bolji kvalitet i ispunjavanje uslova i standarda EU-e. To je rečeno tokom diskusije koju je Kancelarija EU-e na Kosovu, u saradnji sa Ministarstvom za integracije, organizovala u sklopu diskusija o upoznavanju stanovnika opštine Kačanik sa SSP-u, na temu „Domaća proizvodnja i tržište EU-e“.

Languages:

Kosovo and European Union held 3rd Stabilisation and Association Agreement Sub-committee on Justice, Freedom and Security

Languages:

Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur takimin e tretë të nën-komitet për Drejtësi, Liri dhe Siguri të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

Kosovo i Evropska unija održali treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju

Languages:

Pages