Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 1772

The Head of the EU Office in Kosovo/EU Special Representative, Nataliya Apostolova, addressed the Assembly Economic Committee today raising concern over monopoly in vehicle homologation and imposition of non-tariff barriers for new vehicles, causing unnecessary expense to the people of Kosovo.

Languages:

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, iu drejtua sot Komisionit për Ekonomi të Kuvendit për të ngritur shqetësimin për monopolin në homologimin e automjeteve dhe imponimin e barrierave jo-tarifore për automjetet e reja, duke i shkaktuar shpenzime të panevojshme popullit të Kosovës.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU Natalija (Nataliya) Apostolova obratila se danas Odboru Skupštine za ekonomiju, iskazujući zabrinutost u vezi sa monopolom na homologaciju vozila i nametanjem ne-tarifnih barijera za nova vozila, što prourokuje nepotrebne troškove za građane Kosova.

Languages:

Kosovo and European Union discuss trade, industry, customs and taxation, within SAA framework

Languages:

Kosova dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimin, në kuadër të kornizës së MSA-së

Razgovori Kosova i Evropske Unije o trgovini, industriji, carinama i oporezivanju unutar okvira SAP-a

Languages:

Yesterday’s protests by civil society organisations in Pristina against amendments to the draft law on political party financing is an important reminder of the need for real accountability, oversight, transparency and effective enforcement. Parliamentary parties should heed demands by civil society to ensure that this law is in line with Venice Commission legal opinion, and with this aim, discussed in the Ad Hoc Committee for Strengthening the Electoral Process.

Languages:

Pages