European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1914

The Office of European Union Special Representative in Kosovo announces advertisement of the vacancy for international Internship (eligible candidate should be citizen of one of the Member State of the European Union and enjoying full rights as a citizen (have a valid passport from one the EU member states))

Avropa İttifaqının Xarici Məsələlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi və Avropa Komissiyasının Vitse-Prezidenti vəzifəsinə təyin olunmağımdan şərəf duyuram.

Ми претставува чест и привилегија да ја преземам улогата на Висок претставник на Европската Унија за надворешни работи и безбедносна политика и потпретседател на Европската комисија

Unë jam i privilegjuar dhe i nderuar që marr rolin e Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë dhe Nënkryetar të Komisionit Evropian.

ჩემთვის დიდი პატივია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავება.

I am privileged and honoured to take up the role of the European Union’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Pages