Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska unija i Kosovo održali su zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za unutrašnje tržište, konkurentnost i zaštitu zdravlja i potrošača

Bruksel, 05/02/2021 - 11:15, UNIQUE ID: 210208_3
Press releases

Kosovo i Evropska unija održali su u sredu, 3. februara 2021. godine, 5. zasedanje Pododbora Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za unutrašnje tržište, konkurentnost i zaštitu zdravlja i potrošača. Predstavnici Kosova i Evropske komisije razgovarali su o dešavanjima tokom prošle godine u oblastima javne nabavke, prava intelektualne svojine, prava osnivanja i slobodnog kretanja usluga, politike konkurentnosti, kretanja kapitala, finansijskih usluga i poslovnog prava, zaštiti potrošača i zdravlja. Razgovor je održan u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu aprila 2016. god. Komisija i Kosovo su se u svim oblastima saglasili oko značaja primene relevantnih prioriteta iz Evropske agende reforme i Programa ekonomske reforme, kao i preporuka iz Izveštaja Komisije o Kosovu za 2020. god.

Mnoge od stvari o kojima se razgovaralo odnose se na obezbeđivanje konkurentne ekonomije, uključujući olakšano poslovanje i stvaranje jednakih uslova za poslovanje privrednih društava i korisnike usluga.

O javnoj nabavci, kosovski organi su predstavili poslednji rad na izradi novog zakona o nabavci, kao i primeni elektronske nabavke. Komisija je pozdravila ojačanu saradnju između Regulatorne komisije za javnu nabavku i Organa za reviziju javne nabavke, kao i napredak ostvaren do sada kod daljeg usklađivanja zakonodavnog okvira Kosova sa komunitarnim pravom EU. Komisija je naglasila da davanje prednosti domaćim proizvođačima i uslugama u ugovorima javne nabavke nije u skladu sa odredbama SSP i da se mora ukinuti.

Što se tiče izvršenja i zaštite prava intelektualne svojine, organi vlasti su predstavili poslednja dešavanja, uključujući zakonodavnu agendu i primenu. Komisija je podsetila da je Kosovo preuzelo obavezu da će garantovati, u roku od dve godine od stupanja na snagu SSP, određeni nivo zaštite prava intelektualne svojine, industrijska i poslovna imovinska prava, a koji je jednak nivou koji se primenjuje u EU. Komisija je, takođe, podstakla tekući rad na pripremi nacrta zakona o patentima, zaštitnom znaku, industrijskom dizajnu i trgovinskim tajnama.

O pravu osnivanja i slobodi dobavljanja usluga, iako pozdravlja pokretanje platforme centra za usluge, Komisija je naglasila da su potrebni dodatni napori za proces usklađivanja domaćih zakona sa Direktivom o uslugama. Komisija je pozdravila reformu poštanskih usluga, koje još treba da se dodatno otvore za konkurenciju u interesu potrošača i poslovnih korisnika. O uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija, Komisija bi volela da vidi dodatan napredak u mapiranju uređenih zanimanja na Kosovu i napredak u uspostavljanju detaljnog spiska uređenih zanimanja.

Što se tiče konkurencije, strane su razgovarale o poslednjim dešavanjima, uključujući izmene i dopune zakona i rad na izvršenju. Komisija je potvrdila napore koje je Kosovo uložilo u unapređenje saradnje sa regulatornim telima u sektoru i poslednje proaktivne i profesionalne odluke kosovskog Organa za konkurenciju po pitanju izvršenja pravila o konkurenciji.

O državnoj pomoći Komisija je pozdravila činjenicu da su organi zaduženi za državnu pomoć ažurirali popis državne pomoći sa novim šemama. Bez obzira na poteškoće koje je donela pandemija, uloženi su napori u to da se proprate postojeće šeme i ojača kontrola nad državnom pomoći.

O kretanju kapitala, finansijskih usluga i poslovnog prava, Komisija je konstatovala nedavno usvajanje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i usvajanje Zakona o imovinskim pravima stranih državljana, a u odnosu na imovinska prava stranih državljana koji su fizička i pravna lica. Komisija je pozdravila izradu zakona o korporacijskom upravljanju i očekuje njegovo skoro usvajanje.

Što se tiče zaštite potrošača, Komisija je potvrdila rad na primeni Zakona o zaštiti potrošača iz 2018. godine ali se prisetila da određeni delovi tek treba da se uklone i dodatno usklade sa komunitarnim pravom EU.  Naglašen je značaj podizanja svesti o zaštiti prava potrošača i obavezama trgovaca, kao i potreba da se uključe udruženja potrošača i drugi relevantni akteri u primeni pravnog okvira. Komisija je istakla nedostatak ljudskih resursa, posebno inspektora da bi se obezbedila dovoljna zaštita potrošača.

Na kraju, o zdravlju, razgovor je obavljen u vezi sa pandemijom COVID-19. Komisija je naglasila značaj i potrebu za održivim finansiranjem u oblasti javne zdravstvene zaštite da bi se omogućile reforme zdravstvene zaštite i obezbedila kvalitetna i pristupačna javna zdravstvena zaštita za sve građane. Komisija je naglasila i značaj održivih finansijskih sredstava za obezbeđivanje odgovarajućih usluga primarne zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Pregled

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir za administracije EU i Kosova da redovno razgovaraju o tehničkim i studijskim stvarima u vezi sa evropskom agendom. 

Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. Zaključci sa zasedanja dostupi su na internet portalu Kancelarije EU na Kosovu https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Sektorska zasedanja pododbora pokrivaju sedam oblasti, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; inovaciji, informacionom društvu, društvenoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i porezima; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravstvenoj zaštiti; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; prevozu, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim stvarima, statistici. Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Na svakom zasedanju pododbora prati se rezultat Kosova po pitanju reformi i utvrđuje način na koji EU može da pomogne u tom procesu. Zasedanja, takođe, služe za davanje doprinosa za sastavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije. 

Zasedanjima Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i pododborima predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svako zasedanje završava se zajedničkim usaglašavanjem propratnih mera koje će preduzeti kosovski organi vlasti. Zaključci sa zasedanja uskoro će biti dostupni na internet portalima Kancelarije EU na Kosovu i delu Vlade za evropske integracije.

Languages:
Urednički odeljci: