European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

POLITYKA JĘZYKOWA ESDZ

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje obywateli UE i licznych odbiorców na całym świecie o zewnętrznych politykach i działaniach prowadzonych przez Europę

Dążymy do tego, by nasze treści były dla użytkowników jak najbardziej dostępne. Niemniej jednak musimy utrzymywać rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności UE i krajów nienależących do UE, a praktycznymi względami, takimi jak terminowość, efektywność i koszt tłumaczeń, które są finansowane przez podatników UE.

Niektóre rodzaje treści, takie jak prawodawstwo UE, konkluzje Rady lub oświadczenia UE, są dostępne we wszystkich językach unijnych. Inne treści mogą być natomiast dostępne tylko w jednym języku lub w kombinacji języków, w zależności od docelowych odbiorców w danym przypadku i naszej oceny najbardziej efektywnego i skutecznego sposobu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.

Polityka językowa strony internetowej ESDZ opiera się na następujących 3 kryteriach:

 1. treści publikowane we wszystkich 24 językach urzędowych UE, np. oświadczenia wydawane w imieniu UE, konkluzje Rady, sekcja „O nas”;
 2. treści publikowane tylko w języku angielskim i francuskim, np. oświadczenia wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego oraz rzeczników;
 3. treści publikowane w języku angielskim i w innych odpowiednich językach, np. komunikaty prasowe, oświadczenia prasowe, przemówienia i uwagi, wpisy na blogu dokonywane przez wysokiego przedstawiciela/wiceprzewodniczącego, wybrane funkcje internetowe.
 • Strony internetowe delegatur ESDZ w państwach trzecich, misji i operacji wojskowych i cywilnych oraz misji dotyczących obserwacji wyborów, zamieszczone na stronie internetowej ESDZ, zawierają informacje w języku angielskim i w języku lub językach lokalnych danych krajów. Lokalne oświadczenia prasowe sporządzane są zazwyczaj w jednym z języków urzędowych UE oraz w języku lokalnym.
 • ESDZ prowadzi również stronę rosyjskojęzyczną.
 • Język, w którym użytkownicy przeglądają daną stronę internetową, jest wskazany na górze tej strony. Kliknięcie na ikonkę pozwala użytkownikom przejść na inny język. Języki, w których dana strona jest dostępna, są wyszczególnione.
 • Na naszej stronie internetowej są na bieżąco dodawane i aktualizowane nowe treści. Jeżeli dana treść nie jest dostępna w jakimś języku, może to po prostu oznaczać, że jest ona jeszcze na etapie tłumaczenia. Gdy tylko tłumaczenia są gotowe, umieszczamy je na stronie.
 • Strona internetowa ESDZ będzie stopniowo przybierała następujący charakter:
  1. proste informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, zamieszczane na dłuższy czas, będą stopniowo oferowane we wszystkich językach urzędowych UE, a ponadto w innych odpowiednich językach w zależności od docelowych grup odbiorców;
  2. jeśli chodzi o teksty informacyjne, to rozważane będzie ich maszynowe tłumaczenie na języki urzędowe UE, przy założeniu, że użytkownicy będą o tym należycie informowani;
  3. informacje o charakterze krótkotrwałym lub bardzo specjalistycznym będą zazwyczaj podawane w kilku językach – lub nawet tylko w jednym języku – w zależności od odbiorców.
 • Konta ESDZ w mediach społecznościowych są prowadzone głównie w języku angielskim. W miarę możliwości dywersyfikujemy pod kątem języków i odbiorców nasze treści rozpowszechniane przez przedstawicielstwa i delegatury UE lub innych partnerów.
 • Delegatury ESDZ angażują się w działania informacyjne w mediach społecznościowych w odpowiednich językach lokalnych.
 • Wnioski o udzielenie informacji, którymi zajmuje się Centrum informacyjne Europe Direct, można składać w dowolnym języku urzędowym UE. ESDZ udziela odpowiedzi w tym samym języku.
 • Również wnioski o dostęp do dokumentów można składać w dowolnym języku urzędowym UE. W celu zapewnienia efektywności i szybkiej odpowiedzi ESDZ stosuje politykę zwracania się do wnioskodawcy z pytaniem, czy akceptowalna byłaby dla niego odpowiedź w języku angielskim lub francuskim. W przypadku odmowy odpowiedzi udziela się w języku wnioskodawcy.

Konsultacje publiczne w formie kwestionariuszy online otwartych dla obywateli UE w celu umożliwienia im uczestnictwa w procesie kształtowania polityki UE są zawsze dostępne co najmniej w językach: angielskim, francuskim i niemieckim, a często także w większości języków UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE. Konsultacje z zainteresowanymi stronami kierowane przez ESDZ do odbiorców zewnętrznych są dostępne w językach zainteresowanych stron.

Editorial Sections:

Author