Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Putovanje u EU sa Kosova

12/05/2016 - 11:43
Travel to the EU

Informacije za stanovnike Kosova o programu Erasmus +.

Koje kategorije šengenskih viza postoje?

Viza za kraći boravak (viza "C"). Ova viza se izdaje za jedan, dva ili više ulazaka. Njen period važenja varira. Omogućava boravak koji ne prelazi tri meseci u periodu od šest meseci.

Aerodromska tranzitna viza (viza "A"). Ova viza je potrebna za državljane određenih trećih zemalja koji lete u drugu zemlju, ali sa presedanjem ili transferom na aerodromu u državi potpisnici Šengenskog sporazuma. Tokom presedanja ili transfera dotične osobe moraju ostati u međunarodnom tranzitnom prostoru aerodroma bez ulaska na teritoriju dotične države potpisnice Šengenskog sporazuma.

Gde mogu da se prijavim?

Ako nameravate da putujete u neku državu potpisnicu Šengenskoh sporazuma, vašom prijavom mora da se bavi konzularno predstavništvo dotične države.

Ako nameravate da putujete u više od jedne zemlje potpisnice, prijavom se bavi konzularno predstavništvo glavne destinacije. Glavna destinacija je destinacija u kojoj nameravate da se najduže zadržite ili u kojoj se odvija glavna svrha vašeg putovanja.

Praktični primeri:

Ako želite da putujete u državu potpisnicu Šengenskog sporazuma tri nedelje, uz dvonedeljni boravak u Nemačkoj i jednonedeljni u Francuskoj, za vizu bi trebalo da se prijavite u konzularnom predstavništvu Nemačke.

Ukoliko nije moguće da se definiše "glavna destinacija" vašeg putovanja, za vizu bi trebalo da se prijavite u ambasadi/konzulatu države šengenskog prostora u koju ćete prvo ući tokom putovanja.

Sledeće države potpisnice Šengenskog sporazuma primaju prijave i izdaju vize u Prištini:

Austrija i Francuska (preko ambasade Švajcarske), Belgija, Danska (preko ambasade Norveške), Estonija (preko Kancelarije za prijavljivanje za italijansku vizu), Finska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija (preko ambasade Slovenije), Luksemburg i Holandija (preko ambasade Belgije), Norveška, Slovenije i Švajcarska.

Ukoliko zemlja destinacije nije na gornjem spisku, molimo vas pogledajte deoKontakt detalji konzularnih predstavnika zemalja šengenskog prostora.

Gde mogu putovati sa vizom izdatom od strane država potpisnice Šengenskog sporazuma?

Vize za kraći boravak izdate u sledećim državama potpisnicama Šengenskog sporazuma omogućavaju vam da putujete u svim državama Šengenskog sporazuma osim u Španiju, Slovačku i Grčku.
Austrija, Belgija, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovenija, Švedska i Švajcarska.
Vize za kraći boravak izdate od Španije, Slovačke i Grčke su teritorijalno ograničene na Španiju, Slovačku i Grčku.

Koliko će mi biti naplaćena taksa za vizu?

Sve zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma naplaćuju taksu od 35 evra za vize za kraći boravak, osim: Austrije, Republike Češke, Danske, Estonije, Francuske, Islanda, Italije, Letonije, Norveške, Poljske, Portugala, Španije i Švajcarske. Ove zemlje naplaćuju taksu za vize od 60 evra.

Generalno, naknada za vizu se ne može povratiti bez obzira na konačnu odluku o dodeljivanju vize.

Kako da podnesem zahtev za vizu?

Potrebno je da podnesete zahtev pre planiranog putovanja, ako je moguće, ali ne više od dva meseca pre početka planirane posete.Od podnosilaca će možda biti traženo da zakažu razgovor za podnošenje zahteva za vizu. Zakazivanje se, po pravilu, odvija u periodu između dve nedelje od datuma kada je zakazivanje zatraženo.Kada podnesete zahtev, trebalo bi da:

  1. predate zahtev. Jedinstveni obrazac zahteva država je dostupan ovde na tri jezika (albanski, srpski i engleski).
  2. podnesite važeću putnu ispravu
  3. podnesite novu (ne stariju od 6 meseci), biometrijsku sliku u boji veličine slike za pasoš
  4. kada je potrebno, omogućite uzimanje otiska prsta
  5. platite taksu za vizu
  6. dostavite prateća dokumenta
  7. dostavite dokaz o posedovanju adekvatnog i važećeg zdravstvenog osiguranja za putovanje

Možete se obratiti državi šengenskog prostora u koju putujete (videti deo Kontakt detalji konzularnih predstavnika država šengenskog prostora) za dobijanje više informacija o procesu podnošenja zahteva za vize.

Koliko traje odlučivanje?

U principu, odluka se donosi u roku od 15 kalendarskih dana od dana kada je zahtev prihvaćen. U individualnom slučaju, rok može biti produžen najviše do 30 kalendarskih dana. Možete se obratiti državi potpisnici Šengenskog sporazuma u koju putujete (videti deo Kontakt detalji konzularnih predstavnika država šengenskog prostora) za dobijanje više informacija o procesu podnošenja zahteva za vize.

Kako ću biti obavešten ako mi je odbijen zahtev za vizu?

Odbijanje vize kao i razlozi za odbijanje na kojima se zasniva odluka saopštavaju se putem standardnog obrasca. U slučaju negativnog odgovora imate pravo na žalbu u skladu sa nacionalnim zakonima države potpisnice Šengenskog sporazuma koja je odbila vaš zahtev. Dotična država potpisnica Šengenskog sporazuma mora da vam navede konkretne žalbene procedure.

Austrija

Ambasada Austrije u Prištini:

Ulica Ahmet Krasnići 22, Dragodan I, 10000 Priština

Tel: +381 38 24 9284

Faks: +381 38 249 285

E-mail: pristina-ob@bmeia.gv.at

Zahtevima za austrijsku vizu se bavi Ambasada Švajcarske u Prištini.

Belgija

Belgijska kancelarija u Prištini:

Taslidže I, 23 A, 10000 Priština, Kosovo

Tel: + 381 038 518 918

Faks: +381 38 518 338

E-mail: pristina@diplobel.fed.be

Pitanja u vezi sa vizama: visa.pristina@diplobel.fed.be

Pozivni centar:

Za sve informacije u vezi sa vizama za Belgiju zovite 0900 10 111 (8.00-12.00; 13.00-16.00).

Konzularne usluge: ponedeljak - petak: 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00, jul-avgust: ponedeljak - petak: 9.00 - 12.00 (popodne ne radi)

Imigraciona služba:

Chaussée d'Anvers 59B Antwerpsesteenweg, B-1000 Brussels.

Tel: +32 (0)2 793 80 00

Faks: +32 (0)2 274 66 91

E-mail: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be

Republika Češka

Konzularna sekcija ambasade Republike Češke u Skoplju:

Kozle 20a, 1000 Skoplje, BJRM.

Tel: +389/2/3081200, +389/2/3081102

Faks: +389/2/3081100

E-mail: Consulate_Skopje@mzv.cz

Radno vreme: Ponedeljak - četvrtak 7.30 - 16.15, Petak: 7.30 - 15.00

Radno vreme za prijem zahteva za šengensku vizu: Ponedeljak-sreda 9.00-12.00, nakon zakazivanja sastanka telefonom (ponedeljak-četvrtak 13.00 – 16.00)

Danska

Konzularno predstavništvo Danske u Skoplju:

Alkaloid A.D. Bul. A. Makedonski 12, 1000 Skoplje, BJRM.

Tel: +389 2 310 4067

Faks: +389 2 310 4064

E-mail dan.cons@alkaloid.com.mk

Radno vreme: Ponedeljak - petak 09.00 - 11.00

Zahtevima za dansku vizu se bavi Ambasada Norveške u Prištini.

Estonija

Ambasada Estonije u Sofiji

26/30 Bacho Kiro, 1000 Sofija, Bugarska

Tel.: +359 2 937 9900

Faks: +359 2 937 9909

E-mail Embassy.Sofia@mfa.ee

Zahtevima za estonsku vizu se bavi Kancelarija za prijavu za italijanske vize u Prištini.

Finska

Ambasada Finske na Kosovu:

Ul. Perandori Justinian br.19, Pejton, 10000 Priština, Kosovo.

Tel: +386 43 737 000

Faks: +386 43 732 863

Pitanja u vezi sa vizama +386 43 723 723

E-mail: sanomat.pri@formin.fi

Zakazivanje: od ponedeljka do četvrtka između 9.00 - 10.00.

Radno vreme sekcije za vize: utorak 10.00 - 12.00, sreda 10.00 - 12.00, četvrtak 10.00 - 12.00 i 14.00 - 15.00

Francuska

Ambasada Francuske u Prištini:

Ismail Ćemalji 67, Dragodan, 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 224 588 00

Faks: +381 38 22 45 88 01

E-mail: admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr

Radno vreme: ponedeljak - petak: 09.00 - 17.30

Zahtevima za francusku vizu se bavi Ambasada Švajcarske u Prištini.

Nemačka

Ambasada Nemačke na Kosovu:

Ul. Ismail Ćemalji 17, Dragodan II, 10000 Priština, Kosovo.

Tel: +381 38 254 577

Faks: +381 38 254 536

E-mail: info@pris.diplo.de.

Radno vreme sekcije za vize i zakazivanje: ponedeljak - petak: 09.00 - 12.00

Grčka

Grčka kancelarija za vezu u Prištini:

Ismail Ćemalji 68 Arberija/Dragodan II 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 247 370-2/243 013

Faks: +381 38 245 533

E-mail grpristina@mfa.gr

Radno vreme: Ponedeljak - petak: 09.00 - 14.00.

Mađarska

Ambasada Mađarske na Kosovu:

Ulica 24. maj br 23, Dragodan, 10000 Priština, Kosovo.

Tel: +381 38 247 763

Faks: +381 38 247 764

E-mail: prs.missions@kum.hu

Website: http://www.mfa.gov.hu

Konzularna služba: +381 38 248 004, consulate.prs@kum.hu

Radno vreme: Ponedeljak, sreda i četvrtak: 08.30 – 13.00 Utorak: 13.00 - 16.00.

Island

Konzularno predstavništvo Islanda u Sofiji:

12, Slavyanska ulica, Bugarska

Konzul: Gđa Cvetelina Borislavova-Karaguiozofa

Tel.: + 359 (2) 939 9227

E-mail: Tzborislavova@bacb.bg

Italija

Ambasada Italije u Prištini:

Ulica Mujo Ulqinaku, 9 – Pejton, 10000 Pristina

Tel. +381 38 244 925

Email: segreteria.pristina@esteri.it

Sekcija za vize: visti.pristina@esteri.it

Letonija

Ambasada Letonije u Ljubljani:

Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 43 41 620

Faks: +386 1 43 41 622

E-mail: embassy.slovenia@mfa.gov.lv

Zahtevima za letonsku vizu se bavi Ambasada Slovenije u Prištini.

Litvanija

Ambasada Litvanije u Sofiji:

Ulica Alabinova 38, 3. sprat, 1000 Sofija, Bugarska.

Tel: +359 2 980 6104

Faks: +359 2 980 6105

E-mail: amb.bg@urm.lt

Radno vreme: ponedeljak - petak 9.00-18.00 (osim u vreme nacionalnih praznika).

Sekcija za vize: ponedeljak - petak: 10.00 - 12.00

Malta

Ambasada Malte u Beču:

Opernring 5/1, A-1010, Beč, Austrija

Tel: +43 1 5865010

Faks: +43 1 58650109

E-mail maltaembassy.vienna@gov.mt

Radno vreme: 10.00-12.00 i 14.00-16.00 (ponedeljak - petak)

The Netherlands

Ambasada Holandije u Prištini:

Džemajlj beriša 12, Velanija, 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 516 101/516 102

Faks: +381 38 516 103

E-mail: nl_kosovo@yahoo.com

Zahtevima za holandsku vizu se bavi Ambasada Belgije u Prištini.

Norveška

Ambasada Norveške u Prištini:

Ul.Sejdiu Krueziu br. 6, 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 232 111 00

Faks: +381 38 232 111 22

E-mail: embpri@mfa.no / visa.prishtina@mfa.no

Radno vreme: 09.00 - 16.00 (ponedeljak - petak) pozivi u vezi sa vizama su mogući od 14.00 – 15.00 (ponedeljak – četvrtak).

Poljska

Ambasada Poljske u Prištini:

Đure Đakovića 50, 1000 Skoplje, BJRM.

Tel: +389 2 3112 647/+389 2 3133 057

Faks: +389 2 3119 744

E-mail: skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada Poljske u Tirani:

Drački put 123, Tirana, Albanija

Tel: + 355 4 45 100 20

Faks: + 355 4 22 33 364

E-mail: tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Veb strana: www.tirana.polemb.net

Rumunija

Rumunska kancelarija za vezu na Kosovu:

Azem Jašanica 25, Arberija/Dragodan, 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 604 272

Faks: +381 38 604 273

E-mail: rouoffice.kos@gmail.com

Radno vreme: Od ponedeljka do petka 09.00 - 12.00.

Zahtevima za rumunsku vizu se bavi Ambasada Rumunije u Skoplju.

Slovačka

Slovačka kancelarija za vezu u Prištini:

Ulica Metuš Krasnići 7, Arberija, 10000 Priština.

Tel: +381 38 240 140

Faks: +381 38 249 499

E-mail: branchemb.pristina@mzv.sk

Slovenija

Ambasada Slovenije u Prištini:

Ulica Anton Četa br. 6, Priština, Kosovo.

Tel: +381 38 246 255 / 224 112

E-mail: mpi@gov.si

Informacije o vizama: +381 38 246 255 od 8.00 do 13.00.

Radno vreme: ponedeljak - četvrtak: 08.00 - 14.00

Španija

Ambasada Španije u Prištini:

Ul, 27. mart, br 7, 1000 Skoplje, BJRM.

Tel: +389 2 3231 002/+389 2 3215 411

Faks: +389 2 3220 612

Veb strana: www.maec.es/subwebs/Embajadas/Skopje/

Švedska

Ambasada Švedske u Prištini:

Ul. Perandori Justinian 19, Pejton, 10000 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 245 795

Faks: +381 38 245 791

E-mail: ambassaden.pristina@foreign.ministry.se

Ambasada Švedske u Skoplju:

8ma Udarna Brigada br. 2, 1000 Skoplje, BJRM

Tel: +389 2 3297 880 / +389 2 3297 898

Faks: +389 2 3112 065

E-mail: ambassaden.skopje@foreign.ministry.se / ambassaden.skopje-visum@foreign.ministry.se

Radno vreme: 08.00 - 16.30 (petak: 08.00 - 14.00), pitanja u vezi sa vizama: 09.00 - 11.00 (ponedeljak - petak).

Švajcarska

Adrian Krasnići 11, 10060 Priština, Kosovo

Tel: +381 38 248 088/089

Tel: vize: + 381 (0)38 248 090 (14:00-16:00).

Faks: +381 38 248 078

E-mail pri.vertretung@eda.admin.ch / pri.visa@eda.admin.ch

Radno vreme: 08.00 - 12.30, 13.30-16.30 (ponedeljak - četvrtak), 08.00-12.00 (petak)

Preuzimanje pasoša: 15.30-16.30. Zakazivanje: 13.30 - 15.30 (ponedeljak - četvrtak).

Erasmus+

Ljudi sa Kosova mogu koristiti prednosti brojnih programa koji su deo programa Erasmus+, čuvenog po promovisanju razmene studenata između evropskih zemalja.

Erasmus+ se međutim ne tiče samo studenata, već generalno teži ka tome da osnaži veštine i mogućnost zapošljavanja, uključujući doživotno učenje, kroz razmene i saradnju između institucija.

Erasmus+ je osmišljen kako bi pomogao državama koje žele da ispune potencijal evropskog ljudskog i društvenog kapitala. To su projekti koji se tiču obrazovanja, obuke, rada mladih i, po prvi put, sporta.

Više informacija o programu Erasmus+ možete pronaći na Veb-sajtu Kosovo Erasmus+ kancelarije.

Pogledati i

Languages:
Urednički odeljci: