Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska komisija i vlasti Kosova razgovarali o privredi, statistici i strukturnim reformama

Brisel, 20/09/2019 - 09:42, UNIQUE ID: 190920_4
Joint Press Releases

Predstavnici Evropske komisije i kosovskih vlasti su 19. septembra 2019. u Briselu održali 3. pododbor SSP-a za ekonomiju, finansijska pitanja i statistiku. Sastanak je bio fokusiran na ekonomiju, finansijska pitanja, statistiku i finansijsku kontrolu. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili o značaju sprovođenja relevantnih prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka Izveštaja Evropske komisije za Kosovo

Predstavnici Komisije i Vlade Kosova razgovarali su o nizu oblasti politika, uključujući makroekonomski razvoj Kosova, fiskalne i finansijske politike, strukturne reforme i razvoj privatnog sektora, statistički sistem i finansijsku kontrolu. U početku, Komisija je naglasila značaj implementacije usvojenih zajedničkih zaključaka o programima ekonomskih reformi 2019-2021.

 

U oblasti ekonomske i fiskalne politike razgovarano je o ključnim ekonomskim kretanjima uključujući rast BDP-a, inflaciju, tržište rada i spoljnu konkurentnost. Dok se ekonomski rast Kosova u 2018. održao dobro, sa 3,9% povećanja BDP-a, projektovano ubrzanje rasta iznad istorijskog proseka zaslužuje bliže razmatranje. EK je pozvala da se razmotre realnije projekcije o BDP-u, što bi bilo u skladu s konsenzualnijom prognozom. U kontekstu rastuće ekonomije, Komisija je tražila pojašnjenja o opadanju učešća na tržištu rada. Kosovska strana je obavestila da će inflaciona očekivanja biti revidirana nagore za 2019. godinu.

 

Vlada je predstavila izglede za fiskalne politike, odražavajući projekcije srednjoročnog okvira troškova (SOT). EU strana je naglasila važnost pridržavanja smernica politika za PER i izrazila zabrinutost u pogledu povećanja tekuće potrošnje i nedovoljnog izvršenja kapitalnog budžeta. EU je sa svoje strane izrazila svoju podršku reformi javne uprave na Kosovu, međutim, naglasila je važnost smanjivanja troškova reforme u cilju očuvanja fiskalne održivosti budžeta za 2020. U tom kontekstu, Komisija je podsetila na potrebu očuvanja makrofiskalne stabilnosti poštujući ograničenja potrošnje i deficita propisanih fiskalnim pravilima. Što se tiče finansijskog sektora, razgovori su se odvijali o najnovijim kretanjima u bankarskom i osiguravajućem sektoru.

                                                                                                        

Vlasti su predstavile stanje ključnih strukturnih reformi u sektorima kao što su zdravstvo, javna uprava, penziona reforma i privatizacija. Strana EU je pozvala vlasti da se uzdrže od usvajanja bilo kakvih novih penzijskih i socijalnih inicijativa do preispitivanja svih postojećih socijalnih shema i procene njihovih dugoročnih fiskalnih posledica. Pored toga, strana EU je zahtevala da stalno bude obaveštavana o dešavanjima u ključnim reformama javnog sektora, kao što su zdravstvo i penzije i njihovim fiskalnim implikacijama.

 

Komisija je uzela u obzir napredak zabeležen na drugim strukturnim reformama, ali je istakla potrebu rešavanja neodložnih pitanja, kao što su situacija na tržištu rada, široko rasprostranjena neformalnost, snabdevanje energijom su oblasti u kojima su potrebni dodatni napori u reformama. Sa njene strane, EU je naglasila da podsticanje razvoja privatnog sektora, jačanje produktivnosti i otvaranje novih radnih mesta trebaju upravljati agendu reformi Kosova.

 

U oblasti statistike, Komisija je ukazala na potrebu sprovođenja usvojenih izmena i dopuna Zakona o statistici. Razmatrana je i situacija sa resursima za proizvodnju zvaničnih statistika na Kosovu u pogledu zahteva podataka i njihove pravovremenosti. Diskusija se takođe usredsredila na zahtev za jačanjem nacionalnih računa, a u tu svrhu i poslovnih statistika. Efikasno prikupljanje i objavljivanje statistika je prioritet politike zasnovane na dokazima. Komisija je naglasila potrebu preduzimanja neophodnih priprema za Popis 2021, posebno u vezi sa metodologijom i izdvajanjem neophodnih sredstava.

 

U oblasti finansijske kontrole, diskutovano je o najnovijim događajima u unutrašnjoj kontroli javnih finansija. Istaknuto je da treba obratiti pažnju na obezbeđivanje sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu javnih finansija, upravljanje javnim finansijama i reformu javne uprave. Kosovo treba da izradi sveobuhvatni dokument politika o unutrašnjim kontrolama javnih finansija uz poseban naglasak na primenu načela upravne odgovornosti. Komisija je naglasila potrebu za jačanjem nadzorne i kontrolne funkcije Parlamenta i Vlade kako bi se osigurala primena preporuka spoljne revizije.

 

Sastankom su kopredsedavali Ministarstvo za evropske integracije i Generalna direkcija Evropske komisije za ekonomska i finansijska pitanja, kao i Generalna direkcija za susedstvo i pregovore o proširenju.

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU ​​i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa evropskom agendom. 
  • Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanka su dostupni na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu (https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en i www. https://www.mei-ks.net.). Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici.   Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
  • Svaki sastanak pododbora nadgleda i prati sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sastanci takođe pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije. 
Languages:
Urednički odeljci: