European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Оглас за слободно работно место

07/08/2019 - 11:36
EU project positions

Твининг проектот “Финализирање на Мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН)” објавува оглас за слободно работно место: Преведувач/Толкувач

Твининг проектот се фокусира на поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) во подобрувањето на капацитетот на институциите во процесот на адаптација кон новоприменетото законодавство на ЕУ за воспоставување на национална мрежа за сметководствени податоци од земјоделски стопанства (ФАДН) и подобрување на системот за проверка на квалитетот на податоците. Податоците обезбедени од Мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства ќе се користат за утврдување на годишниот приход на земјоделските стопанства, за вршење на економска анализа на земјоделските стопанства, како и за оценување на условите во земјоделството и пазарите на земјоделски производи.

Референтен број:

TI/1

Место на работење:

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство" (МЗШВ), Скопје

Предвиден почеток од:

14-ти август 2019

Времетраење на ангажманот:

14-ти август до 31-ви октомври 2019 (со полно работно време)

Краен рок за аплицирање:

12-ти август 2019 (24:00, GMT+1)

 

 Повеќе информации во приложениот документ:

Languages: