Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

NJOFTIM PER PUNE - Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE)

01/08/2019 - 15:46
EU project positions

Projekti i Ndihmës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) "Metodolog dhe Dizajn i Regjistrit Statistikor të Biznesit", Ekspert të Lartë jo-Key (NKE) në Statistikat e Turizmit, Ekspertëve të Lartë të Jo-Key (NKE) Tabelë të Hyrjes-Daljes në Llogaritë Satelitore të Turizmit, Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) në metodat statistikore. Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 31 gusht 2019. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni.

NJOFTIM PER PUNE - Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) "Metodolog dhe Dizajn i Regjistrit Statistikor të Biznesit"

Projekti i Ndihmës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) "Metodolog dhe Dizajn i Regjistrit Statistikor të Biznesit".

Detyra është punë ekipore me ekspertin kryesor 2 për të zhvilluar një koncept të ri për hartimin logjik të Regjistrit Statistikor të Biznesit (SBR), i cili do të sigurojë të dhëna me cilësi të lartë për ndërmarrjet aktive ekonomikisht dhe do të përmirësojë fushën e njësisë statistikore të SBR. Një tjetër objektiv i kësaj detyre është të përgatisë një specifikim teknik për ridizajnimin e SBR. Objektivi i fundit i detyrës është të testoni dhe aprovoni programin e ri për SBR.

Caktimi është për deri në 60 ditë pune, të planifikuara në mënyrë indikative, të planifikohet të bëhet në disa misione një deri në dy javë dhe duke filluar nga shtatori 2019 deri në tetor 2021. Detaje të mëtutjeshme janë dhënë në ToR bashkangjitur në anglisht.

 

NJOFTIM PER PUNE - Ekspert të Lartë jo-Key (NKE) në Statistikat e Turizmit

Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Ekspert të Lartë jo-Key (NKE) në Statistikat e Turizmit.

Detyra është pjesë e Komponentit 2B të projektit: Llogaritë Satelitore të Turizmit (TSA). Ky komponent synon të zhvillojë Llogaritë Satelitore të Turizmit në përputhje me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare, rritjen e sistemit të Llogarive Satelitore dhe krahasueshmërinë e tij dhe shoqërimin me Llogaritë Kombëtare, përmirësimin e saktësisë dhe afatit të të dhënave. Qëllimi i detyrës është të vlerësojë burimet e dhëna në dispozicion për përpilimin e TSA dhe hetimin e cilësisë së tyre, përcaktimin e të dhënave të kërkuara dhe variablave për prodhimin e tabelave TSA, krijimin e procedurave për përpilimin e mëtejshëm të Llogarive Satelitore të Turizmit.

Caktimi është për deri në 90 ditë pune, të planifikuara në mënyrë indikative, të planifikohet të bëhet në disa misione një deri në dy javë dhe duke filluar nga shtatori 2019 deri në fund të projektit në vitin 2022. Detaje të mëtutjeshme janë dhënë në ToR bashkangjitur në anglisht.

 

NJOFTIM PER PUNE - Ekspertëve të Lartë të Jo-Key (NKE) Tabelë të Hyrjes-Daljes në Llogaritë Satelitore të Turizmit

Projekti i Ndihmës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një të Ekspertëve të Lartë të Jo-Key (NKE) Tabelë të Hyrjes-Daljes në Llogaritë Satelitore të Turizmit.

Aktivitetet e detyrës janë pjesë e Komponentit 2B: Llogaritë Satelitore të Turizmit. Ky komponent synon të zhvillojë Llogaritë Satelitore të Turizmit në përputhje me standardet e BE dhe ndërkombëtare, duke rritur sistemin e Llogarive Satelitore, në lidhje me kërkesat e ESA 2010 dhe krahasueshmërinë dhe përputhshmërinë me Llogaritë Kombëtare. Qëllimi i detyrës është të vlerësojë burimet e të dhënave në dispozicion për përpilimin e TSA dhe hetimin e cilësisë së tyre, përcaktimin e të dhënave të kërkuara dhe variablave për prodhimin e tabelave TSA, krijimin e procedurave për përpilimin e mëtejshëm të Llogarive Satelitore të Turizmit.

Caktimi është për deri në 60 ditë pune, të planifikuara në mënyrë indikative, planifikuar të bëhet në disa misione një deri në dy javë dhe duke filluar nga shtatori 2019 deri në fund të projektit në vitin 2022. Detaje të mëtejshme janë dhënë në ToR bashkangjitur në anglisht.

 

NJOFTIM PER PUNE - Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) në metodat statistikore

Projekti i Asistencës Teknike EUROPEAID / 139628 / DH / SER / MK "Përmirësimi i Prodhimit dhe Shpërndarjes së Statistikave të Republikës së Maqedonisë së Veriut" po kërkon të rekrutojë një Ekspert të vjetër jo-kyç (NKE) në metodat statistikore.

Aktivitetet e detyrës janë pjesë e Komponentit 4: Përmirësimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës së TIK-ut. Ky komponent synon të ri-inxhinierojë sistemin statistikor të IT në përputhje me standardet e BE dhe ndërkombëtare, duke rritur efikasitetin e sistemit dhe qëndrueshmërinë, përshpejtimin e përpunimit të sondazhit dhe prodhimin e të dhënave, përmirësimin e saktësisë dhe afatit të të dhënave. Qëllimi i detyrës është të përcaktojë një qasje për të përdorur depozitimin e centralizuar të të dhënave statistikore dhe programin e drejtuar nga metadata për përpunimin e integruar të të dhënave statistikore me integrimin adekuat të SAS (dhe / ose produkteve të tjera të standardizuara statistikore) kur është e nevojshme.

Detyrimi është për 20 ditë pune, të planifikuara në mënyrë indikative, të planifikohet të bëhet në disa misione një deri në dy javë dhe duke filluar nga tetori 2019 deri në maj 2020. Detaje të mëtutjeshme janë dhënë në ToR bashkangjitur në anglisht.

 

Afati i fundit për dorëzimin e CV-së tuaj është 31 gusht 2019.

Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në anglisht në adresën e mëposhtme të emailit: r.litova@bim-bg.com  dhe shkruani në email pozicionin për të cilin po kërkoni.