Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Zajednički program EU i SE doneo koristi građanima

Priština, 24/04/2019 - 16:13, UNIQUE ID: 190424_7
Joint Statements

Građani Kosova su dobili opipljive koristi kroz uspešno sprovođenje zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, zaključeno je tokom trećeg sastanka Upravnog odbora ovog programa koji je danas održan u Prištini.

“Za Ministarstvo za evropske integracije je važno da Evropska unija i Savet Evrope nastavljaju da podržavaju reformske procese. Pred nama je dug put i moramo da koristimo ekspertizu Saveta Evrope i drugih partnera, kao što smo do sada radili kroz Horizontal Facility program”, rekla je Krenare Bektashi Muçolli, koordinatorka programa u Ministarstvu za evropske integracije.

Libor Chlad, zamenik šefa Odseka za saradnju u Kancelariji Evropske unije na Kosovu, istakao je dve ključne oblasti saradnje koje su pokrivene kroz Horizontal Facility program – vladavina prava i obrazovanje. “Mi smo ovde da se osvrnemo na rezultate, ali i da razmislimo kako da budemo još bolji u budućnosti. Posvećenost institucija Kosova je neophodna da bi se osigurala održivost postignutih rezultata, a nadamo se još većoj uključenosti institucija u drugoj fazi”, zaključio je.

 “Zahvaljujući okrenutosti ka rezultatima, ovaj Program podržava sprovođenje ključnih reformi u skladu sa evropskim standardima, a njegova fleksibilnost je omogućila da brzo reagujemo na prepoznate potrebe na terenu”, kaže Delphine Freymann, šefica Divizije za programiranje, Generalnog programskog direktorata Saveta Evrope. “Uspeli smo da izgradimo snažno partnerstvo na Kosovu, a sada je vreme da građanima pokažemo kako su naši rezultati doprineli poboljšanju njihovog svakodnevnog života”, dodala je.

Projekti u okviru programa „Horizontal Facility“ su zabeležili značajne rezultate na Kosovu. Sa ciljem obezbeđivanja brže pravde za građane, ovaj program je podržao Sudski savet Kosova i sudove u prikupljanju relevantnih podataka za analizu i praćenje dužine trajanja sudskih procesa. Sudovi Kosova, kao i Sudski savet Kosova sada analiziraju sudsku statistiku i dele je sa javnošću putem društvenih mreža, što je doprinelo povećanju transparentnosti rada sudova.

Kapaciteti kosovske policije su ojačani kroz novorazvijene programe na temu policijske etike, sprečavanja zlostavljanja, policijske inspekcije, poštovanja principa rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije, a jedan od projekata je doprineo i jačanju nezavisnosti Policijskog inspektorata Kosova. Važan napredak je učinjen i na polju reintegracije osuđenika u društvo nakon njihovog puštanja na slobodu, a 50% medicinskog i rehabilitacionog osoblja je uspešno obučeno za pružanje zdravstvene nege u skladu sa evropskim etičkim principima.

Stvaranje bezbednog okruženja za učenje je bilo u fokusu jednog od projekata na Kosovu. Dve stotine profesora je prošlo obuke o socijalnoj inkluziji, prevenciji napuštanja školovanja i o borbi protiv zlostavljanja i nasilja u školama, a 26. april je ustanovljen kao Dan različitosti i inkluzije i proslavljen u 20 pilot škola i mnogim drugim školama. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju je pripremljen i uključio je zahtev za sve univerzitete da usvoje i primenjuju etički kodeks i ostale principe integriteta u obrazovanju.

Trogodišnji program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” traje od maja 2016. do maja 2019. godine i pruža podršku zemljama korisnicama u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj u usklađivanju sa standardima Saveta Evrope i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, u okviru oblasti: sprovođenje pravde; borba protiv privrednog kriminala i sprečavanje diskriminacije i zaštita prava osetljivih grupa. Ukupna sredstva dodeljena Kosovu kroz ovaj program iznose 2.7 miliona evra, a sprovodi se kroz pet projekata koji pokrivaju sve ključne oblasti programa.

Languages:
Urednički odeljci: