Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Kosovo i EU održali su 3ći Pododbor za SSP o unutrašnjem tržištu, konkurenciji i zdravlju i zaštiti potrošača

Brisel, 07/03/2019 - 11:46, UNIQUE ID: 190311_15
Press releases

Kosovo i Evropska unija održali su 3ći Pododbor za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju o unutrašnjem tržištu, konkurenciji i zdravlju i zaštiti potrošača

U sredu, 6 marta 2019 godine, predstavnici Kosova i Evropske Komisije su se susreli u Briselu, kako bi razmotrili napretke koji su ostvareni tokom protekle godine u oblastima javne nabavke, prava na intelektualnu svojinu, pravu na osnivanje i slobodno pružanje usluga, propise o konkurenciji, protok kapitala, finansijskim uslugama i zakon o preduzećima, zaštitu zdravlja i potrošača. Razgovori o tome su vođeni u okviru Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju (SAA), koji je stupio na snagu u aprilu 2016 godine. Kosovo i Komisija su se složili u pogledu važnosti primenjivanja bitnih prioriteta u pogledu Agende Evropskih Reformi i Programa Ekonomskih Reformi po svim oblastima, kao i u pogledu preporuka Komisije koje su date u izveštaju o Kosovu za 2018 godinu.

U odnosu na javne nabavke, Komisija je pozdravila pozitivne pomake kao što je pokretanje platforme za elektronsku–nabavku i uvođenje iste kao obavezujuću od 1og januara 2019 godine. Komisija je takođe istakla važnost  poboljšanja Zakona o Javnoj Nabavci i poboljšanja u pogledu transparentnosti pri svakom postupku u okviru procesa javne nabavke. Dalje profesionalno usavršavanje javnih nabavki putem izgradnje kapaciteta i povećanu unutar – institucionalnu saradnju i sistematsko praćenje izvršavanja ugovornih obaveza, su takođe istaknuti tokom razgovora. Komisija je pozvala Kosovo da obezbedi da komisija koja deluje u okviru Organa za Razmatranje Nabavki bude u potpunosti funkcionalna i da joj se obezbedi dovoljno kapaciteta kako bi dala garancije za dobro funkcionisanje sistema za žalbe.     

U odnosu na prava na intelektualnu svojinu (IPR), Komisija je pozdravila organizovanje aktivnosti za povećanje svesti koje su sprovedene na ovu temu. Time se ističe potreba da Vlada nastavi usaglašavanje sa EU acquis – (tekovinama) i rešava ograničenja u pogledu kapaciteta u smislu obezbeđivanja efektivne primene i sprovođenje zakonodavstva o IPR-pravima intelektualne svojine

U odnosu na pravo na osnivanje i slobodno pružanje usluga, Komisija poziva Kosovo na dalje usaglašavanje i primenu oba, i Zakona o Uslugama i Zakona o Regulisanim Profesijama. Obe strane su se saglasile u pogledu važnosti sa daljim otvaranjem poštanskog tržišta za konkurenciju.

Dalje, u pogledu konkurencije, Komisija je pozvala Kosovsku Upravu za Zaštitu Konkurencije (KCA) da razvije jedan akcioni plan o propisima koji se tuču konkurencije, kako bi usaglasila svoje zakonodavstvo sa EU acquis – (tekovinama) i ojača svoje kapacitete kako bi bila u stanju da sprovodi zakon. Istaknuta je kao pozitivna i organizacija obuke i mera javnog zagovaranja o politici konkurencije među osobljem i relevantnim zainteresovanim stranama, posebno sudijama. Što se tiče državne pomoći, Komisija je naglasila potrebu da se imenuju članovi Komisije za Pomoć Države kako bi postali operativni i bili u mogućnosti da utvrde listu usklađenih šema državne pomoći do aprila 2019 godine, kako je predviđeno SSP-om. 

U odnosu na protok kapitala, finansijskim uslugama i zakona o preduzećima, Komisija je pozdravila pomake u oblasti prava svojine za strance. Strane su se složile u pogledu potrebe za pojačanim naporima kako bi se suzbila siva ekonomija, pranje novca i finansijskog kriminala. Komisija je pozdravila korake koji su preduzeti ka poboljšanju jednakih uslova u oblasti organizacije poslovanja kao i na poboljšanju standarda na polju računovodstva, revizije i podnošenja finansijskih izveštaja.

Što se tiče zaštite potrošača, strane su se složile u pogledu potrebe za osnaživanjem nivoa svesti i zaštiti prava potrošača. Komisija je ohrabrila srazmeran kapacitet kao i uključivanje udruženja potrošača i drugih relevantnih zainteresovanih strana u smislu primene nedavno usvojenog zakonskog okvira.

Konačno, u pogledu zdravlja, obe strane su se saglasile da je od velike važnosti sveobuhvatno rešavati zdravstvene politike sa potrebom za većom saradnjom i koordinacijom između sektora. Komisija je pozdravila razvoje koji se odnose na zakonski okvir ali takođe naglašava važnost usvajanja održive finansijske propise za obezbeđivanje odgovarajućih usluga u okviru primarne zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja. Komisija je pozvala Kosovo da preduzme mere za procenjivanje uticaja na zdravlje u pogledu zagađenja vazduha.

 

Informacije o osnovama za sprovođenje ovih aktivnosti

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je okvir za EU ​​i kosovsku administraciju da redovno raspravljaju o tehničkim i političkim pitanjima u vezi sa evropskom agendom Kosova. 

Sastancima Komiteta SA i Pododbora predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultira zajednički dogovorenim naknadnim akcijama koje treba da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanaka dostupni su na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en. Postoji sedam oblasti koje su obuhvaćene sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i bezbednosti; Inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; Trgovina, industrija, carina i oporezivanje; Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravlja; Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; Transport, životna sredina, energetika, regionalni razvoj; Ekonomska i finansijska pitanja, statistika. Dve specijalne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.

Svaki sastanak pododbora nadgleda i saučestvuje u sprovođenju reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sastanci takođe daju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske Komisije. 

Languages:
Urednički odeljci: