Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU i Kosovo su okončali projekat upravljanja migracijom

Priština, 21/02/2019 - 16:39, UNIQUE ID: 190221_13
Press releases

Kancelarija EU na Kosovu i Vlada Kosova su danas održali završnu konferenciju kako bi obeležili kraj EU tvining projekta „Jačanje kosovskih institucija u efektivnom upravljanju migracijom“.

G. Ekrem Mustafa, ministar unutrašnjih poslova Kosova, g. Riccardo Serri, zamenik šefa Kancelarije EU na Kosovu/SPEU i gđa Gerrie Willems, ambasadorka Holandije na Kosovu su istakli ključna dostignuća projekta. Visoki predstavnici holandske Službe za imigraciju i naturalizaciju i Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova su takođe predstavili svoju ocenu projekta.

Glavni korisnik je Ministarstvo unutrašnjih poslova (posebno Odeljenje za državljanstvo, azil i migracije i Odeljenje za reintegraciju repatrisanih lica). Holandska Služba za imigraciju i naturalizaciju (vodeći partner), Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije i švedska Agencija za migraciju, u saradnji sa vladinim institucijama Belgije, Letonije i Poljske, kao i individualni stručnjaci iz Slovenije i Litvanije su pružili pomoć tokom implementacije projekta.

Cilj je bio povećanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja migracijom na Kosovu, jačanje kapaciteta uključenih institucija i usklađivanje upravljanja migracijom sa standardima EU.

Zamenik šefa Kancelarije EU/SPEU, Riccardo Serri, je rekao da tvining projekat ne samo da pokazuje trajnu posvećenost EU našem partnerstvu sa Kosovom u procesu izgradnje kapaciteta u oblasti upravljanja migracijom, već i našu nameru da se direktno angažujemo sa građanima Kosova. "Dostignuća ovog projekta su samo još jedan korak u daljem usklađivanju između Kosova i EU i ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju", rekao je Serri.

Projekat koji finansira EU budžetom od približno 2,18 miliona evra, je počeo u martu 2016. i završiće se 28. februara 2019.

Projekat je pružio podršku Kosovu u različitim komponentama. U komponenti migracione strategije i zakonodavstva, izrađen je novi Zakon o azilu i izmenjen i dopunjen Zakon o strancima kako bi se oba zakona uskladila s najnovijim direktivama i uredbama EU. Parlament je usvojio i novi Zakon o azilu i izmenio i dopunio Zakon o strancima. Pored toga, izrađena su administrativna uputstva i propisi u skladu sa standardima EU u oblasti izdavanja boravišnih dozvola, registracije tražilaca azila i odlučivanja o zahtevima za azil, funkcionisanju prihvatnog centra za tražioce azila itd.

Štaviše, izrađena je nova Nacionalna strategija o migraciji 2019-2023 i akcioni plan, kao i koncept mehanizma za praćenje i izveštavanje;

U komponenti o upravljanju migracijom priručnik o procedurama granične kontrole je revidiran i ažuriran za sve zaposlene u graničnoj policiji koji rade na kosovskim graničnim prelazima, uz poseban osvrt na upravljanje mešovitim migracionim tokovima neregularnih migranata, tražilaca azila, izbeglica, žrtava trgovine ljudima, maloletnika bez pratnje i drugih ugroženih grupa.

U komponenti o reintegraciji povratnika je pružena pomoć u reviziji opštinskih akcionih planova za reintegraciju, dok je takođe izrađen sistem za praćenje reintegracije povratnika;

Osim toga, izrađene su mape procesa kako bi se vizualizirali i ojačali procesi komunikacije i koordinacije među svim akterima u oblasti reintegracije na centralnom i lokalnom nivou;

Štaviše, sproveden je pilot projekat za razmenu informacija između Švedske (kao primer države članice EU) i Kosova u oblasti povratka i reintegracija povratnika.

Poslednja komponenta se je sastojala od kampanje podizanja svesti javnosti u cilju skretanja pažnje potencijalnim migrantima na rizike ilegalne migracije i ohrabrili da ostanu na Kosovu ili da migriraju na zakonit način.

Projekat je bio važan za Vladu Kosova i imaće dugotrajan uticaj na rad Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih uključenih institucija. EU je pomogla kosovskim vlastima u efikasnom i efektivnom radu na imigraciji (legalnoj migraciji, azilu i ilegalnoj migraciji), a istovremeno prilagođavajući zakonodavstvo i prakse standardima EU, garantujući kvalitet i pravičnost u donošenju odluka. Pored toga, EU je pomogla kosovskim vlastima u unapređenju uredne i zakonite legalne migracije građana Kosova, kao i njihovoj održivoj reintegraciji nakon povratka na Kosovo.

Languages:
Urednički odeljci: