Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Evropska komisija i vlasti Kosova razgovarali o obrazovanju, socijalnim politikama i zaposlenju

Brisel, 11/02/2019 - 16:44, UNIQUE ID: 190212_2
Joint Press Releases

Sastanak je obuhvatio širok spektar tema iz oblasti obrazovanja, socijalnih politika i zapošljavanja, telekomunikacija i audio-vizuelnih politika, kulturnom nasleđu

Predstavnici Evropske komisije i kosovskih vlasti su održali pododbor Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o inovaciji, informatičkom društvu i socijalnim politikama 8. februara 2018. u Briselu. Sastanak je obuhvatio širok spektar tema iz oblasti obrazovanja, socijalnih politika i zapošljavanja, telekomunikacija i audio-vizuelnih politika, kulturnom nasleđu. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu u aprilu 2016. U svim oblastima, Komisija i Kosovo su se složili o značaju sprovođenja relevantnih prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi, kao i preporuka poslednjeg Izveštaja Komisije o Kosovu i prethodnih preporuka pododbora.

O obrazovanju, Komisija je podsetila na potrebu za davanjem prioriteta osiguranju kvaliteta na svim nivoima, od predškolskog do visokog obrazovanja. Ovo se prvenstveno može postići jačanjem organa za osiguranje kvaliteta, naime inspekcije obrazovanja i koordinatora za kvalitet pred-univerzitetskog obrazovanja, Agencije za akreditaciju visokog obrazovanja i Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije za stručno obrazovanje, ali i uz odgovarajuće finansiranje obrazovnih ustanova, zaokruživanjem reforme kurikuluma novim, kvalitetnijim udžbenicima i obezbeđivanjem nove infrastrukture za rano obrazovanje. Komisija je pozitivno ocenila imenovanje novog Odbora Agencije za akreditaciju kroz otvorenu konkurenciju i ohrabrila vlasti da poštuju njihovu nezavisnost. Vlasti su ohrabrene da Skupština donese Zakon o visokom obrazovanju, u skladu sa preporukama koje je dao zajednički Horizontalni instrument EU-Savet Evrope za Zapadni Balkan i Tursku, kao i zakon o predškolskom obrazovanju. Komisija je primetila da vlasti obezbeđuju ograničen broj pomoćnih nastavnika za decu sa posebnim potrebama, ali je potrebno poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju, kao i manjinskim zajednicama.

Uopšteno, o obrazovanju, ali i u pogledu nauke i istraživanja, Komisija je pozvala Kosovo da obezbedi tačne podatke, uključujući i za indikatore za obrazovanje i obuku 2020.

U vezi istraživanja i inovacija, Komisija je naglasila važnost dobrih kapaciteta za istraživanje i inovacijske za povećanje konkurentnosti, integraciju u Evropski istraživački prostor i učešće u programima EU, kao što su Horizon 2020 i Erasmus +, uključujući i imenovanje kontaktnih tačaka za svaki program. O zaštiti kulturne baštine, Komisija je naglasila da Kosovo treba da osigura kontinuiranu posvećenost Savetu za sprovođenje i nadgledanje i radu istog.

U zapošljavanju, Komisija je ocenila aktivne mere tržišta rada koje sprovodi Agencija za zapošljavanje, posebno one koje su usmerene na mlade i žene. Strane su se ponovo složile da je potrebno uložiti veće napore u sprovođenju zakona o radu i zakonodavstva o zdravlju i bezbednosti na radu, prvenstveno ciljajući inspekcije u sektorima od visokog rizika i povećanjem malog broja inspektora rada. Strane su takođe razgovarale o sprovođenju socijalnog dijaloga na Kosovu.

U pogledu informatičkog društva, Kosovo se je složilo da odgovori na potrebu za resursima, posebno u oblasti kibernetičke bezbednosti kroz obezbeđivanje dovoljno broja osoblja u Kompjuterskoj ekipi za reagovanje u vanrednim situacijama (Computer Emergency Response Team). Kosovo se složilo da pojača napore na usklađivanju i implementaciji Direkcije NIS (Sigurnost mreža i informacionih sistema-Security of Network and Information Systems), kao i transponovanje Uredbe eIDAS (Usluge elektronske identifikacije i pouzdanosti za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu-Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market).

O audiovizuelnim politikama, posebno prelasku na digitalni prenos, Komisija je izrazila žaljenje zbog nedostatka napretka i ohrabrila Nezavisnu komisiju za medije da pronađe načine za oslobađanje frekvencija tokom naredne godine. Komisija je takođe ohrabrila Kosovo da pronađe održivo rešenje za finansiranje javnog emitera, u skladu sa tekovinama EU.

Sastankom su ko-predsedavali Ministarstvo za evropske integracije i Generalna direkcija Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, uz učešće stručnjaka iz drugih direkcija i ministarstava.

Osnovne informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU ​​i kosovsku administraciju za redovno razmatranje tehničkih i političkih pitanja u vezi sa evropskom agendom. 
  • Sednicama Odbora za SP i pododbora kopredsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Svaki sastanak rezultuje zajedničkim dogovorenim radnjama koje trebaju da preduzmu kosovske vlasti. Zaključci sa sastanka su dostupni na internet stranici Kancelarije EU na Kosovu (https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en i www. https://www.mei-ks.net.). Sedam oblasti je obuhvaćeno sektorskim sastancima pododbora, o pravosuđu, slobodi i sigurnosti; inovacijama, informatičkom društvu, socijalnoj politici, obrazovanju i kulturi; trgovini, industriji, carini i oporezivanju; unutrašnjem tržištu, konkurenciji, zaštiti potrošača i zdravlja; poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, bezbednosti hrane; saobraćaju, životnoj sredini, energetici, regionalnom razvoju; ekonomskim i finansijskim pitanjima, statistici.  Dve posebne grupe pokrivaju reformu javne uprave i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
  • Svaki sastanak pododbora nadgleda i prati sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu. Sastanci takođe pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije. 
Languages:
Urednički odeljci: