Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU ostaće kao snažni oslonac na Kosova u borbi protiv korupcije

10/12/2018 - 14:14
News stories

Govor Ambasador Apostolova na otvaranju Nedelje Anti-Korupciji na Kosovu

 

Check against delivery

Dragi Ambasadori,

Dragi Predstavnici Civilnog Društva na Kosovu,

Dame i Gospodo;

Zadovoljstvo mi je da uzmem učešća još jednom na Otvaranju Nedelje o Anti-Korupciji na Kosovu ove godine. Ovaj događaj dovodi na jedno mesto sve predstavnike državne vlasti, civilnog društva i nas, međunarodnu zajednicu, sa samo jednim ciljem – da se obrimo protiv korupcije. Ovaj opasni fenomen ostaje duboko ukorenjen u mnogim sferama. On umanjuje napredak u pogledu vladavine prava, ekonomskog razvoja, obrazovanja i sistem zdravstva. On zamagljuje imidž Kosova. On umanjuje poverenje građana na Kosovu prema svojim sopstvenim institucijama.

Što se tiče Evropske Unije, borba protiv korupcije je uvek bila i ostaje prioritet.  Kao jedan od integralnih delova procesa pridruživanja u EU, i zato je EU uputila Kosovu da preduzme sveobuhvatnu akciju u borbi protiv korupcije putem Sporazuma o Asocijaciji i Pridruživanja (SAP), Evropska Agenda Reformi (EAR), proces vizne liberalizacije i Izveštaju o Zemljama za 2018 godinu. Puna i sveobuhvatna primena svih ovih politika ostaje u rukama Kosovskih političara na svim nivoima.

Nedavno, napravljen je dobar progres u smislu usvajanja nekoliko zakona za sprečavanje korupcije, kao što su: Krivični Zakon, Zakon o Zaštiti Uzbunjivača, Zakon o Disciplinskoj Odgovornosti Sudija i Tužilaca, Zakon o Proširenju Ovlašćenja pri Konfiskaciji i Zakon za Prevenciju Sukoba Interesa.

Usvajanje ovih zakona mora sada biti propraćeno njihovom snažnom implementacijom putem: aktivne istrage i procesiranja tužbi za korupciju i organizovani kriminal; uklanjanje javnih službenika koji su bili osuđeni za korupciju; oduzimanje imovine koja je stečena nezakonitim radnjama; dinamično i beskompromisno preduzimanje disciplinskih mera protiv korumpiranih sudija i tužilaca; isto tako i zaštiti sve one koji prijave korupciju.

Bilo kako bilo, sprovođenje zakona i sudskih postupaka su samo jedna strana medalje. Boreći se protiv praksi korupcije je veoma povezana sa agendom za dobru vladavinu i reformu javne administracije u širem smislu. To je razlog zbog kojeg, u Strategiji za Zapadni Balkan za ovu godinu, EU se fokusirala na pitanje ’uzurpiranje države' i na stalnu zbunjenost javnosti i privatnih interesa na svim nivoima vlasti i administracije. Obrađivanje ovih pitanja zahteva imenovanja na osnovu zasluga i slobodnih od političkih, ekonomskih ili drugih podaničkih zavisnosti.

Jačanje transparentnosti i odgovornosti je najveći fokus EU pri davanju podrške reformi javne administracije na Kosovu. Sprečavanje koruptivnih praksi zahteva niše napora kako bi se obezbedilo da regulatorna tela, javna preduzeća i centralne i lokalne administracije, budu oslobođene od nepotizma, i da budu odlučni u primeni zakona na ravnopravan način. Takođe, poboljšanje nadzora nad agencijama i regulatornim telima je obaveza.

U vezi sa tim, srećni smo što možemo primetiti da najnoviji predlog paketa zakona o javnoj administraciji, a koji se trenutno nalazi pred skupštinom, pokušava da reši neka od ovih pitanja. Mi ohrabrujemo Kosovo da ove reforme sprovodi i nadalje.

EU jeste i ostaće na Kosovu kao snažni oslonac u njegovoj borbi protiv korupcije,  jačajući njegov zakonodavni i institucionalni okvir i usklađujući njegove mehanizme u smislu EU acquis communautaire (tekovina EU). Sa svoje strane – Kosovo mora da nastavi da pokazuje da je nemilosrdno u borbi protiv korupcije i da čvrsto gradi odgovornu, efektivnu i efikasnu administraciju. Da bi se to ostvarilo potreban je jedan širi politički konsenzus.

Ako korupcija prestane da bude problem, Narod Kosova će izvući najveće koristi. Ekonomija će imati priliku da se preporodi, doći će do priliva Investicija, uslovi života će biti poboljšani, kao i imidž zemlje.

Mi ćemo iskoristiti priliku da tokom ove nedelje razgovaramo o glavnim problemima sa kojima se Kosovo još uvek suočava. Mi ćemo razgovarati o poboljšanjima koja se mogu ostvariti kako bi se izgradilo jedno društvo bez korupcije. Jednako je važno da se ljudima na Kosovu omogući platforma kako bi oni mogli progovoriti i istaći šta to njih zanima. U toj borbi smo zajedno!

Mi, danas otvaramo nedelju Anti-Korupcije na Kosovu. Zbog važnosti našeg učestvovanja na događajima i diskusijama tokom sledećih nekoliko dana, mi moramo biti svesni da borba protiv korupcije je nešto što zahteva angažovanje svih nas i to svakoga dana i svake godine. Samo naša združenost, koncentracija i istrajnost u našim aktivnostima će nas dovesti do bolje budućnosti za sve ljude na Kosovu!

Languages:
Urednički odeljci: