Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Pristup pravosuđu žrtvama rodno zasnovanog nasilja na Kosovu

Priština, 04/12/2018 - 16:11, UNIQUE ID: 181204_51
Factsheets

Rodno zasnovano nasilje rasprostranjeno je na Kosovu i širom sveta.Dok se broj slučajeva rodno zasnovanog nasilja alarmantno uvećava, utičući na jednu u tri ţene na globalnom nivou, adekvatan odgovor na Kosovu ostaje ograničen

Rodno zasnovano nasilje rasprostranjeno je na Kosovu i širom sveta.Dok se broj slučajeva rodno zasnovanog nasilja alarmantno uvećava, utičući na jednu u tri ţene na globalnom nivou, adekvatan odgovor na Kosovu ostaje ograničen.Ova analiza javnih politika nastoji da smanjiprazninu u znanjuobezbeđujući konkretnu analizu postojećih zakona, politikai njihove primene u praksi. Istraţivanje se u konkretnom smislu fokusirana pristup ţrtava porodičnog nasilja, seksualne napade, seksualno uznemiravanjei uznemiravanje na osnovu seksualnog identiteta(LGBT) u okviru postojec ́ih krivičnih pravosudnih procesa , uključujući analizu institucionalne podrške i odgovarajućeg zakonskog izvora.

Izveštaj:

Languages:
Urednički odeljci: