Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU i UNICEF obeležili 10. godišnjicu podrške reformama dečjeg pravosuđa na Kosovu

Priština, 05/07/2018 - 16:16, UNIQUE ID: 180705_8
Press releases

EU Office in Kosovo and UNICEF Kosovo Office, together with the Government of Kosovo and other local institutions, marked today the 10th Anniversary of Justice for Children Reforms.

Kancelarija EU na Kosovu i Kancelarija UNICEF-a na Kosovu, zajedno sa Vladom Kosova i drugim lokalnim institucijama, obeležile su danas 10. godišnjicu reforme dečjeg pravosuđa.

Desetogodišnja reforma obezbedila je da deca u kontaktu sa sistemom krivičnog pravosuđa, uključujući decu žrtve i svedoke, budu tretirana od strane pravosudnog sistema u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta, evropskim i međunarodnim standardima, istovremeno se usredsređujući na sprečavanje dece da stupe u sukob sa zakonom i pružajući odgovarajuće usluge podrške deci i njihovim porodicama koje su žrtve ili svedoci zločina. Reforma je takođe pomogla u jačanju pravnog okvira i usluga kako bi se osigurao adekvatan tretman različitih kategorija dece uključene u različite postupke krivičnog pravosuđa, kao i povećala odgovornost relevantnih pružalaca usluga i ključnih pravosudnih institucija.

Angažman EU i UNICEF-a u dečjem pravosuđu se je proširio iz posebnog fokusa na maloletničku pravdu za navodne počinioce na širi aspekt pravičnog pristupa pravdi za svu decu, kao deo nove agende vladavine prava na Kosovu. Ovu stratešku promenu je delimično upravljao UNICEF-ov pristup pravdu za decu, koji doprinosi osiguravanju da deca uživaju bolje usluge i zaštitu u pravosudnim sistemima.

Kosovo je razvilo snažan sistem maloletničkog pravosuđa sa postojećom posvećenošću u izgradnji novog pravičnog pravosudnog sistema, posebno za najugroženije, decu žrtve i svedoke.  Neophodni zakoni, postupci, institucije i kapaciteti za zaštitu dece, u skladu sa relevantnim zakonskim međunarodnim standardima, su sada uspostavljeni.

Šefica kancelarije EU i specijalna predstavnica EU, Nataliya Apostolova, rekla je da su EU i UNICEF uspeli da reformišu maloletničko pravosuđe na Kosovu tokom ovih 10 godina kako bi osigurali da deca, koja se suočavaju sa pravdom, su tretirana u skladu sa najboljim evropskim i međunarodnim standardima. "Imajući u vidu daljnji rad u budućnosti, ohrabrujem Ministarstvo pravde da nastavi sa programom reformi u ovoj oblasti. Kancelarija EU će u narednim godinama nastaviti da bude jedan od ključnih partnera u sektoru maloletničkog pravosuđa. Decu treba uvek podržavati i treba im pružiti priliku da poprave svoje ponašanje nabolje. To je jedini način na koji će moći da izgrade svoju budućnost i budu važan deo kosovskog društva", rekla je Apostolova.

Šef Kancelarije UNICEF-a na Kosovu, g. Brandão Có je rekao: "Kosovske institucije moraju nastaviti da podržavaju jačanje kapaciteta lokalnih institucija kako bi se osigurao ispravan prevod postojećih zakona i politika u kvalitetne pravične usluge za decu, adolescente i mlade". Potrebne su dodatne investicije u osiguranju šireg ravnopravnog pristupa pravosuđu za decu, kako bi im omogućili da traže i dobiju pravično, blagovremeno i delotvorno pravno sredstvo za kršenje prava koja su predviđena međunarodnim, regionalnim i nacionalnim zakonskim okvirima. Pristup pravosuđu se odnosi na primenu svih dečjih prava - uključujući obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu.

Događaju su prisustvovale relevantne centralne institucije i agencije, međunarodni diplomatski kor i organizacije civilnog društva, mediji i različite agencije koje su uključene u stvaranje boljeg okruženja za decu.

Languages:
Urednički odeljci: