Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Kosovo je posvećeno primeni rigoroznih reformi u cilju unapređenja inkluzivnog rasta i konkurentnosti

Bruxelles, 25/05/2018 - 12:45, UNIQUE ID: 180525_3
Press releases

Kosovo je posvećeno primeni rigoroznih reformi u cilju unapređenja inkluzivnog rasta i konkurentnosti u dijalogu sa EU, Zapadnim Balkanom i Turskom

Predstavnici zemalja članica EU, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke, kao i predstavnici centralnih banaka na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, konstatovali su da je ekonomski rast podržan jakim rastom izvoza i investicija pozitivno dostignuće za Kosovo, dok su kao izazov podvukli glavne strukturalne prepreke po rast i konkurentnost, na njihovom godišnjem skupu za dijalog o ekonomskoj politici, danas, u Briselu.

Na skupu je razmatran Program ekonomske reforme na Kosovu (PER), uz poseban osvrt na mere za unapređenje makro fiskalne stabilnosti i konkurentnosti. Najvažniji izazovi za Kosovo obuhvataju slab institucionalni kapacitet za kreiranje ekonomske politike, fiskalne rizike programa za ratne veterane, pristup finansijama, i dalje veliku neformalnu ekonomiju, nepouzdano snabdevanje energijom i visoku stopu nezaposlenosti mladih, loš kvalitet obrazovanja i mali upis u predškolske ustanove, kao i odsustvo opšteg programa zdravstvenog osiguranja.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/specijalna predstavnica EU, Natalija Apostolova, podvukla je, takođe, da učešćem u Programu ekonomske reforme, Kosovo i Zapadni Balkan sprovode sličan proces kakav su sprovele zemlje članice EU.

„Kosovo mora da ostvari hrabar pomak na polju ekonomskih reformi, posebno uklanjanjem prepreka za rast i konkurentnost. To će doneti opipljive koristi za kvalitet života naroda na Kosovu. U isto vreme, podržaće i napore koje Kosovo ulaže u napretku ka ispunjenju ekonomskih kriterijuma iz Kopenhagena, čime će se približiti EU“.

Ambasador Apostolova pohvalila je naporan rad koji obavljaju Strateška služba premijera i drugi kosovski organi. Natalija Apostolova je, posebno, pohvalila napore koje ulaže Bedri Hamza, ministar finansija, kroz svoju ulogu da upravlja ovim procesom kao koordinator Programa ekonomske reforme na Kosovu.

Postignuta je saglasnost oko šest preporuka za politiku, a koje se posebno odnose na Kosovo. Usredsređene su na:

  1. potrebu da se unapredi rad na makro fiskalnom planu, predviđanju i vršenju procene fiskalnog uticaja, te da se unaprede relevantni institucionalni kapaciteti;
  2. potrebu da se završi proces potvrde i preklasifikacije ratnih veterana te da se ojačaju institucionalni kapaciteti za višegodišnje planiranje investicija, pripremu investicionog projekta i upravljanje;
  3. dalje sagledavanje uzročnih pravnih i institucionalnih činilaca koji narušavaju pristup finansijama za MSP, kao i drugih mera u vezi sa jačanjem bankarskog sistema; 
  4. usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti, potrebu za inicijativama za energetsku efikasnost privatnog sektora i domaćinstava, kao i prestanak uređivanja cena snabdevanja električnom energijom;
  5. borbu protiv neformalne ekonomije;
  6. ostvarivanje napretka u obrazovanju i zapošljavanju, kao i okončanju opšteg programa zdravstvenog osiguranja.

 

Komentarišući rezultate, koordinator Programa ekonomske reforme na Kosovu ministar Hamza, rekao je: „Program ekonomske reforme nam pomaže da utvrdimo prioritetnu upotrebu javnih resursa i povećamo kvalitet ekonomskog upravljanja, istovremeno poštujući zdrava fiskalna pravila.  Na taj način, obezbeđuje se zdrava upotreba budžeta. Vlada Kosova će uložiti svaki mogući napor da nastavi sa primenom neophodnih ekonomskih reformi“.

Namera dijaloga o ekonomskom upravljanju sa Zapadnim Balkanom i Turskom jeste da se region pripremi za buduće učešće u koordinacioni sistem ekonomske politike EU, poznat kao Evropski semestar.

Informativni list o Programu ekonomske reforme može se pronaći ovde: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-erp-factsheet.pdf

 

Zajednički zaključci su  dostupni ovde: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/western-balkans-and-turkey-joint-conclusions-of-the-economic-and-financial-dialogue/

 

Bilten o programu ekonomskih reformi dostupan je ovde: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-erp-factsheet.pdf

Languages:
Urednički odeljci: