Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kosova dhe BE-ja kanë mbajtur nën-komitetin e dytë të MSA për Transport, Mjedis, Energji, Klimë dhe Zhvillim Rajonal

Prishtinë, 23/03/2018 - 18:58, UNIQUE ID: 180323_20
Press releases

Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur nën-komitetin e dytë të MSA për Transport, Mjedis, Energji, Klimë dhe Zhvillim Rajonal

Zyrtarët nga Kosova dhe Komisioni Evropian janë takuar në Bruksel për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushat e Transportit, Mjedisit, Energjisë, Klimës dhe Zhvillimit Rajonal. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova u pajtuan për rëndësinë e zbatimit të Agjendës Evropiane të Reformave dhe prioriteteve të Programit të Reformës Ekonomike.

Lidhur me mjedisin, Komisioni shprehu shqetësim për progresin shumë të kufizuar në këtë fushë, e cila është me rëndësi të madhe për qytetarët e Kosovës dhe cilësinë e shëndetit dhe jetës së tyre. Në veçanti, Komisioni përsëri shprehu shqetësimin për progresin e kufizuar në monitorimin e cilësisë së ajrit dhe kërkoi zbatim të masave të menjëhershme për të ulur nivelet e ndotjes së ajrit, siç është kërkuar edhe nga Kuvendi në shkurt të vitit 2018

Sa i përket veprimeve klimatike, Kosova ende nuk ka filluar zbatimin e rregullave të BE-së për të luftuar ndikimin e ndryshimeve klimatike. U ra dakord që Kosova duhet të miratojë dhe zbatojë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për ndryshimet klimatike.

Janë diskutuar edhe zhvillimet e fundit legjislative dhe të politikave në fushën e transportit. Komisioni nënvizoi nevojën për të vazhduar zhvillimin e projekteve për të ndihmuar në krijimin e rrjetit bazë të transportit për Ballkanin Perëndimor. Të dy palët ranë dakord mbi nevojën për të vazhduar reformat, duke përfshirë forcimin e pavarësisë dhe kapaciteteve të institucioneve rregullatore në sektorin e transportit dhe për të marrë masa konkrete për të përmirësuar sigurinë rrugore, në interes të qytetarëve.

Sa i përket energjisë, Komisioni theksoi rëndësinë e miratimit të një Plani të Veprimit që do të funksionalizojë Strategjinë e Energjisë të miratuar në janar të viti 2018 nga Kuvendi. Kjo duhet të përcaktojë qartë prioritetet e Kosovës në këtë sektor, duke përfshirë plane për përmbushjen e angazhimeve ndërkombëtare si Pakoja e 3-të Energjetike dhe mbyllja e Kosovës A, si dhe rinovimi i termocentraleve të Kosovës B. Sa i përket Kosovës së Re, Komisioni theksoi rreziqet e rëndësishme që lidhen me financimin, ndërtimin dhe ndikimin e mundshëm mjedisor, social dhe fiskal. Komisioni nënvizoi rëndësinë për rritje të ndjeshme të përpjekjeve të Kosovës për energji të rinovueshme dhe efikasitet të energjisë, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi financiar mbështetës për financimin e efikasitetit në energji.

U theksua edhe rëndësia e zhvillimit rajonal, veçanërisht përgatitja e mirë e dokumenteve strategjike dhe legjislative.  

Informata mbi sfondin

  • Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) është korniza për BE-në dhe administratën e Kosovës që të diskutojnë rregullisht çështjet teknike dhe të politikave në lidhje me agjendën evropiane. Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizim-Asociimit, si dhe nën-komitetet e MSA-së, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Takimet e organeve të MSA-së japin një kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian. 
  • Çdo takim i Nën-komisionit monitoron dhe shoqëron performancën e Kosovës në reforma dhe identifikon se si BE-ja mund të ndihmojë në këtë proces.
  • Janë shtatë fusha të mbuluara përmes mbledhjeve sektoriale të nënkomisioneve për Drejtësinë, Lirinë dhe Sigurinë; Inovacion, Shoqërinë e Informacionit, Politikat Sociale, Edukimin dhe Kulturën; Tregtinë, Industrinë, Doganat dhe Tatimet; Tregun e Brendshëm, Konkurrencën, Mbrojtjen e Konsumatorit dhe Shëndetit; Bujqësinë, Peshkatarinë, Sigurinë Ushqimore; Transportin, Mjedisin, Energjinë, Ndryshimet Klimatike dhe Zhvillimin Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat.
  • Dy fusha të tjera të mbuluara përmes takimeve të grupeve të veçanta janë reformat e administratës publike dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë.
  • Takimet e Komitetit të SA dhe të nën-komitetit bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Secili takim rezulton në veprime përcjellëse bashkërisht të përcaktuara të cilat do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës. Konkluzionet nga këto takime do të publikohen së shpejti.
Seksionet editoriale: