European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Strategija za zapadni Balkan: EU postavlja nove reprezentativne inicijative i pruža podršku regionu koji pokreću reforme

Strasburg, 06/02/2018 - 17:28, UNIQUE ID: 180206_35
Press releases

Komisija je danas usvojila strategiju za „kredibilnu perspektivu proširenja za pojačan angažman EU sa zapadnim Balkanom“.

Kao što je predsednik Junker (Juncker) najavio u svom obraćanju O stanju Unije 2017. godine, komisija je danas usvojila strategiju za „kredibilnu perspektivu proširenja za pojačan angažman EU sa zapadnim Balkanom“, potvrđujući evropsku budućnost regiona kao geostrateške investicije u stabilnoj, snažnoj i jedinstvenoj Evropi zasnovanoj na zajedničkim vrednostima. Ovde se navode prioriteti i oblasti zajedničke ojačane saradnje, baveći se rešavanjem specifičnih izazova sa kojima se zapadni Balkan suočava, a naročito potrebom za temeljnim reformama i dobrosusedskim odnosima. Kredibilna perspektiva proširenja zahteva  neprekidne napore i nepovratne reforme. Progres na evropskom putu je objektivan proces koji se bazira na zaslugama koji zavisi od konkretnih rezultata koje ostvari svaka pojedinačna zemalja. 

Danas je Evropska komisija objavila svojih šest reprezentativnih inicijativa– specifičnih akcija koje će EU preduzeti tokom narednih godina kako bi pomogla naporima na transformaciji zapadnog Balkana u oblastima od zajedničkog interesa. Ovo ide od inicijativa za jačanje vladavine prava, pojačane saradnje na polju bezbednosti i migracija putem zajedničkih istražnih timova i Evropske granične i obalske straže, zatim je tu proširenje Energetske unije EU na zapadni Balkan ili smanjenje cene telefonskog saobraćaja u „romingu“ i pokretanje širokopojasnog Interneta u regionu. Strategija takođe podvlači potrebu da EU bude pripremljena da pruži dobrodošlicu novim članovima kada oni budu ispunili kriterijume.   

Predsednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker (Jean-Claude Juncker) rekao je: ”Investiranje u stabilnost i prosperitet zapadnog Balkana znači investiranje u bezbednost i budućnost za našu Uniju. Mada neće biti novih proširenja tokom ovog mandata, Evropska komisija danas zacrtava Evropsku stazu za zapadni Balkan. Uz snažnu političku volju, istinske i neprekidne reforme, kao i definitivna, konačna rešenja za sporove sa susedima, zapadni Balkan može da krene napred sopstvenim evropskim stazama. Da li će se ovo ostvariti zavisiće od njihovih objektivnih zasluga. Evropska komisija će biti rigorozna, ali će takođe biti pravična. Ja ću putovati u svaku od zemalja zapadnog Balkana krajem ovog meseca, sa jasnom porukom: nastavite sa reformama i mi ćemo da nastavimo da podržavamo vašu evropsku budućnost."

Visoka predstavnica/potpredsednica Federika Mogerini (Federica Mogherini) dala je komentar: „Zapadni Balkan je deo Evrope: mi delimo istu istoriju, istu geografiju, isto kulturno nasleđe i iste prilike i mogućnosti i izazove, danas i u budućnosti. Mi imamo zajednički interes da sve bliskije sarađujemo kako bismo svojim narodima garantovali privredni i socijalni razvitak i bezbednost. Ova strategija pokazuje put koji imamo pred sobom: za svih šest naših partnera da jednom za svagda prevaziđu prošlost, da svi zajedno učinimo da proces zapadnog Balkana u smeru Evropske unije bude nepovratan i da nastavimo da ujedinjujemo kontinent. Ova strategija nam svima pruža zajedničku, jasnu, nedvosmislenu, pouzdanu i konkretnu perspektivu EU integracije za sve i svakog od naših šest partnera. Naredni meseci biće ne samo intenzivni, već takođe i presudno važni da obezbedimo da se iskoristi ova istorijska i jedinstvena prilika.”

Komesar za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han (Johannes Hahn) naglasio je: „Danas potvrđujemo da su vrata naše Unije otvorena za zapadni Balkan koji je već sada enklava okružena Evropskom unijom, i da je naša ponuda iskrena. Sa novim pristupom, koji potkrepljuju konkretne mere, mi jačamo proces proširenja koji za uzvrat zahteva pouzdane napore i reforme, naročito da se ojača vladavina prava. Moramo da radimo zarad dobrobiti građana."

Fokus na uverljivim reformama i pomirenju 

Da bi se ispunili kriterijumi za članstvo u EU, a i u sopstvenom interesu, zapadni Balkan treba da sprovede sveobuhvatne reforme u presudno važnim oblastima. Vladavina prava, fundamentalna prava i upravljanje moraju da se značajno osnaže. Pravosudne reforme, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i reforma javne uprave treba da izrode rezultate, a funkcionisanje demokratskih institucija treba da bude ozbiljno poboljšano. Privrednim reformama treba da se pristupi energično, tako da mogu da se uzmu u rešavanje sistemske slabosti, slaba konkurentnost i nezaposlenost.  

Sve zemlje moraju da se nedvosmisleno obavežu i posvete, i na rečima i na delu, da prevaziđu nasleđe prošlosti, tako što će ostvariti pomirenje i rešenje za otvorena pitanja, naročito granične sporove, daleko pre nego što se stigne do pristupanja Evropskoj uniji. Treba da postoji sveobuhvatan, pravno obavezujući sporazum o normalizaciji između Srbije i Kosova, tako da oni mogu da dalje napreduju svako na svom evropskom putu.   

Šest reprezentativnih inicijativa za podršku transformaciji zapadnog Balkana

Evropska unija je već najvažniji donator i investitor u regionu, kao i politički partner zapadnog Balkana. EU je takođe i najveći trgovinski partner zapadnog Balkana sa ukupnom godišnjom trgovinom od 43 milijarde € (2016). Danas je Evropska komisija postavila Šest reprezentativnih inicijativa koje će dalje ojačati našu saradnju u brojnim oblastima i podržati proces transformacije na zapadnom Balkanu. Ove najznačajnije inicijative ciljaju na specifične oblasti od zajedničkog interesa: vladavina prava, bezbednost i migracije, socio-ekonomski razvoj, saobraćajna i energetska povezanost, digitalna agenda, pomirenje i dobri susedski odnosi. Konkretne akcije na ovim poljima predviđene su za period između 2018. i 2020. godine.    

Da bi se ostvarili rezultati shodno Strategiji za zapadni Balkan, kao i da bi se podržala besprekorna tranzicija u članstvo, neophodno je adekvatno finansiranje. Evropska komisija predlaže da se postepeno pojačava finansiranje u okviru instrumenta za pred-pristupnu pomoć (IPA) do 2020. godine onoliko koliko to dozvoljavaju preraspodele unutar postojećeg kapaciteta. Samo u 2018. godini već je predviđeno 1,07 milijardi € pred-pristupne pomoći za zapadni Balkan, povrh prethodnih 9 milijardi € iz perioda 2007 – 2017.

Naredni koraci na putu ka EU

Politika proširenja EU mora da bude deo i činilac veće strategije za jačanje Unije do 2025. godine koju je predsednik Junker naveo u svom govoru O stanju Unije iz septembra 2017. kao i njegovoj mapi puta za više ujedinjenu, jaču i više demokratsku Uniju. Mada bi EU mogla da ima više nego sadašnjih 27 članica , dinamika napredovanja na njihovim stazama ka EU za sve zemlje zapadnog Balkana bazirana je na njihovim sopstvenim zaslugama i vrednostima i na njihovoj sopstvenoj brzini u zavisnosti od konkretnih ostvarenih rezultata. Strategija objašnjava korake koje treba da preduzmu Crna Gora i Srbija kako bi kompletirale proces pridruživanja u perspektivi do 2025. godine; mada bi ostali mogli da ih sustignu, Crna Gora i Srbija su jedine zemlje sa kojima su razgovori o pridruživanju već u toku. Ova perspektiva će u krajnjoj liniji zavisiti od jake političke volje, ostvarenja istinskih i neprekidnih reformi, kao i definitivnih i konačnih rešenja za sporove sa susedima.  

Sve zemlje zapadnog Balkana imaju šansu da krenu napred svaka na svom evropskom putu. Komisija ocenjuje sve zemlje na pravičan i objektivan način, na osnovu njihovih zasluga i brzine kojom ostvaruju napredak. Albanija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija ostvaruju značajan napredak na svom evropskom putu i Komisija je spremna da krene da priprema preporuke za otvaranje pregovora o pristupanju, na bazi ispunjenosti uslova. Komisija će početi da priprema Mišljenje za prijavu za članstvo za Bosnu i Hercegovinu nakon što primi sveobuhvatne i kompletne odgovore iz svog upitnika. Sa neprekidnim naporima i angažovanjem, Bosna i Hercegovina bi mogla da postane kandidat za pristupanje. Kosovo ima priliku za neprekidno napredovanje preko implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da napreduje na svom evropskom putu kada objektivne okolnosti to budu dozvolile.  

Politička posvećenost lidera iz regiona

Mnogo rada stoji pred zemljama zainteresovanim da dođu u poziciju da ispune uslove i kriterijume za članstvo u EU. Strategija naglašava da lideri iz regiona ne smeju imati nikakve sumnje u vezi sa njihovom strateškom orijentacijom i posvećenošću. Oni su ti koji na kraju moraju preuzeti odgovornost da ovu istorijsku priliku pretvore u stvarnost.

Pripreme EU da dočekaju nove članove

Sama EU treba da bude spremna za nove članove porodice – kada oni budu ispunili uslove – uključujući ovde i one iz institucionalne i finansijske perspektive. Unija mora da bude jača, čvršća i efikasnija pre nego što postane veća. Da bi se obezbedio delotvoran proces odlučivanja, mi treba da iskoristimo glasove kvalifikovane većine u Savetu u oblastima politika gde je to već predviđeno. Pored toga, Evropska komisija će izložiti mogućnosti za dalje poboljšanje korišćenja glasanja kvalifikovane većine u trećem kvartalu 2018. godine – kako je najavio predsednik Junker u svom govoru O stanju Unije 2017.   

Delotvorniji sistem je takođe potreban i da bi se rešavale sistemske pretnje ili prekršaji u odnosu na vladavinu prava u bilo kojoj zemlji članici EU sa inicijativom Komisije koja se očekuje u oktobru 2018. godine.  

Najzad, moraju se uspostaviti specijalni aranžmani da bi se obezbedilo da nove zemlje članice ne budu u poziciji da mogu da blokiraju pristupanje drugih kandidata sa zapadnog Balkana.

 

Osnovne informacije

EU-Western Balkans Strategy - 'A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans'

 

Factograph – Kosovo

 

Languages:
Editorial Sections:

Author