European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava - ZAJEDNIČKI ZAKLJUČCI

Priština, 27/10/2017 - 11:11, UNIQUE ID: 171027_5
Press releases

Sudski savet Kosova, Utorak, 26. septembar 2017. god.

zajednički zaključci

Učesnici:

G. Nehat Idrizi (predsedavajući, Sudski savet Kosova, SSK)

G. Abelart Tahiri (ministar pravde, MP)

G. Blerim Isufaj (predsedavajući, Tužilački savet Kosova, TSK)

Gđa Alexandra Papadopoulou (šefica Misije, EULEX)

Gđa Nataliya Apostolova (šefica Kancelarije EU/specijalna predstavnica EU)

- i njihovi saradnici

 

Sudski savet Kosova (SSK) je po prvi put bio domaćin sastanka ZKOVP-a.

 

1.   Objavljivanje Izveštaja o napretku Sporazuma

Predsedavajući ZKOVP-a su objavili Izveštaj o napretku Sporazuma kako ga je predstavio Sekretarijat ZKOVP-a. Svi predsedavajući su se složili da će izazov naveden u izveštaju adresovati kao prioritetna pitanja.

EULEX je izrazio svoju zabrinutost u vezi sa situacijom u Kazneno-popravnoj službi Kosova, gde su spoljno mešanje, preferencijalni tretman zatvorenika visokog profila i neadekvatna kategorizacija još uvek bitni izazovi.

 

2. Program evropskih reformi (PER)

Svi predsedavajući su podržali ideju uvođenja neophodnih zakonskih odredbi u Krivični zakonik (u vezi sa otpuštanjem službenika nakon što su osuđeni) i u Zakon o krivičnom postupku (u vezi sa suspendovanjem službenika tokom krivičnog postupka). Naredni korak je usvajanje Koncept dokumenta u Vladi i priprema relevantnih zakonskih izmena. MP se obavezalo da će se nacrt koncept dokumenta ubrzo podneti Vladi na usvajanje i da će nakon toga uslediti relevantne odredbe uslediti. 

 

3.  Sudstvo  

SSK i TSK su istakli zabrinutost u vezi sa nedostatkom budžeta i dobijanjem odobrenja od Ministarstva za finansije i Ministarstva javne uprave za zapošljavanje civilnog osoblja. MP se obavezala da poveća budžet za SSK i TSK, kako bi tim savetima omogućila da postignu svoje neophodne kapacitete i ispune svoje obaveze. Svi predsedavajući ZKOVP-a su pohvalili SSK i TSK za završetak procesa zapošljavanja sudija i tužilaca.

Predsedavajući ZKOVP-a su se usaglasili o potrebi da se detaljno razmotre Zakon o krivičnom postupku i Krivični zakonik, kao ključni korak u daljem napredovanju ka nezavisnom i funkcionalnom sistemu vladavine prava na Kosovu, koji je u skladu sa evropskim standardima i najboljim praksama. Kosovski predsedavajući ZKOVP-a su se obavezali da će konsultovati sve ključne aktere u ovom procesu i razmotriti njihove komentare i preporuke. SPEU je potvrdila svoju posvećenost uključivanja u proces ove reforme, posebno u oblasti krivičnog zakonodavstva i ponovila je da će se Mehanizmom zakonodavne revizije nastaviti pregled svih predloženih izmena i dopuna naspram Acquis communautaire i najboljih evropskih praksi. SPEU i EULEX su apelovali na sve učesnike da ozbiljno shvate komentare EU u napredovanju Kosova na evropskom putu.

 

4.   Ažurirane Mape puta (EULEX)

EULEX je predstavio Mape puta kao sredstvo praćenja napretka vladavine prava u sledećim oblastima: Posebna komora Vrhovnog suda (PKVS), Žalbeno veće KAI, Institut za sudsku medicinu (ISM) i ratni zločini.

Predsedavajući ZKOVP-a su se usaglasili da daju svoj doprinos ovim Mapama puta kako bi imali novi pristup tim pitanjima.

 

5. Izveštaj Evropske komisije o Kosovu za 2016. godinu

Predsedavajući ZKOVP-a su se usaglasili o značaju sprovođenja preporuka iz Izveštaja o Kosovu za 2016. godinu i da će preduzeti korake za njihovo sprovođenje bez daljeg odlaganja.  Pored toga, svi su se usaglasili o značaju potpunog sprovođenja Pravosudnog paketa 2015 i usvajanja preostalih podzakonskih akata, u cilju razvoja funkcionalnog pravosudnog sistema. Kancelarija EU/SPEU i EULEX su potvrdili njihovu spremnost da u ovom procesu pruže punu podršku i pomoć.

Languages:
Editorial Sections: