European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Kosovo i EK razgovarale o socijalnim i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživačkoj delatnosti i informacionom društvu

Bruxelles, 16/12/2016 - 10:00, UNIQUE ID: 161216_11
Press releases

Vlada Kosova i Evropska komisija razgovarale o socijalnim i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživačkoj delatnosti i informacionom društvu

Predstavnici Vlade Kosova i Evropske komisije sastali su se u Briselu kako bi porazgovarali o dostignućima u protekloj godini u oblastima obrazovanja, rada i socijalne zaštite, zaštite kulturne baštine, elektronske komunikacije, informacionog društva i audio-vizuelne politike, nauke i inovacije. Ovi razgovori povedeni su u okviru redovnog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu aprila 2016. godine. U svim oblastima, Komisija i Kosovo bili su saglasni o značaju sprovođenja prioriteta Evropskog programa reforme.

Što se tiče obrazovanja, Komisija je ponovo podvukla da je važno da Kosovo nastavi sa svojim nastojanjima da obezbedi samostalnost i nezavisan rad visokoobrazovnih ustanova i da usvoji novi zakon o visokom obrazovanju u skladu sa međunarodnim standardima. Komisija je podsetila na potrebu da se garancija kvaliteta zacrta za prioritet na svim nivoima, od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja, što nosi sa sobom i izdvajanje potrebnih finansijskih sredstava. Treba ojačati pristup kvalitetnom obrazovanju dece sa invaliditetom i manjinskih zajednica. Što se tiče istraživačke delatnosti i inovacije, Komisija je podvukla značaj dobrih istraživačkih i inovacionih kapaciteta na nacionalnom nivou sa tačke gledišta povećavanja konkurentnosti i integracije u Evropsku istraživačku oblast i učešća u programu Horizont 2020. U domenu zaštite kulturne baštine, Komisija je naglasila da bi Kosovo trebalo da obezbedi svoju kontinuiranu angažovanost  u Savetu za primenu i nadzor.

Sa stanovišta zapošljavanja, strane su se složile da je potrebna sinergija između različitih državnih agencija, zakona i strategija, kako bi se pružio veći broj mogućnosti za zapošljavanje i generalno veća podrška Kosovu u merama za unapređenje zaposlenosti. Evropska komisija podstakla je Kosovo da donese akcioni plan za borbu protiv nezaposlenosti procenom izazova i usredsređujući se na poboljšanje obrazovnih rezultata i pružanje podrške na prelazu između škole i posla. Strane su prepoznale potrebu za većim naporima da se primeni zakon o radu kao i propisi o zdravlju i sigurnosti na radu, posebno kada se ima u vidu nedovoljan broj inspektora rada.

Sa stanovišta informacionog društva, Kosovo se složilo da odgovori na potrebe za resursima, posebno u smislu sprovođenja Strategije kibernetičke bezbednosti. Komisija je  podstakla Nezavisnu komisiju za medije da ubrza pripremu neophodnih podzakonskih akata i da privede kraju izradu Strategije o prelasku na digitalni signal i da obezbedi izdvajanje potrebnih sredstava za realizaciju istog. Što se tiče audio-vizuelne politike, Komisija je podstakla Kosovo da u najkraćem mogućem roku  pronađe održivo rešenje za finansiranje javnog servisa, u skladu sa tekovinama EU.

 

Opšte informacije

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju okvir je u kome EU i kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i pitanjima politike u vezi sa evropskom agendom. Ovi sastanci direktan su izvor informacija za godišnje izveštaje Evropske komisije.
  • Svaki sastanak Pod-odbora služi da se nadgleda i proprati mera u kojoj je Kosovo uspelo da ispuni svoje obaveze u domenu reformi i da se utvrdi kako EU može pomoći u ovom procesu.
  • Sektorski sastanci Pod-odbora obuhvataju sedam tematskih oblasti a to su pravosuđe, sloboda i bezbednost; inovacija, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; trgovina, industrija, carina i oporezivanje; unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravlja; poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane; transport, životna sredina, energetika, regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistike.
  • Druge dve oblasti predmet su sastanaka posebnih grupa za reformu javne administracije i normalizaciju odnosa sa Srbijom.
  • Sastancima Odbora za SP i Pod-odbora ko-predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Nakon svakog sastanka se zajednički usaglašavaju propratne mere koje će preduzeti kosovske vlasti.
Languages:
Editorial Sections: