European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Apostolova: Vladavina prava je u srži SSP-a

19/09/2016 - 15:30
News

Uvodno obraćanje Natalije Apostolove, šefice Kancelarije EU na Kosovu/SPEU na konferenciji GPPS pod nazivom „Napredak u primeni SSP: Izazovi evropske agende i reformi vladavine prava“

Poštovani članovi Odbora za evropsku integraciju,

Poštovani predstavnici civilnog društva,

Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde i što mogu da pohvalim skupštinski Odbor i Grupu za pravne i političke studije za organizovanje ove javne rasprave o primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

SSP je značajan, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. A njegova primena je ključna.

Radi se o prvom obuhvatnom ugovoru između EU i Kosova, a isti potvrđuje jasan put Kosova ka evropskoj integraciji.

Mogao bi da bude prekretnica, zajednički uzrok za sve političke stranke da prevaziđu razlike i da iznova potvrde svoju posvećenost evropskim vrednostima. Vaše prisustvo ovde potvrđuje vašu posvećenost Kosovu i njen napredak za koji Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju može biti vrlo važno sredstvo, kao i svoju posvećenost evropskom putu Kosova u kom je SSP prvi korak. Takođe, potvrđuje jedinstveni potencijal evropske agende.

Jednako važno, ako se propisno primeni, sporazum će doneti konkretne ekonomske koristi građanima i promeniti kosovsko društvo na bolje. Nadam se da današnji događaj će nas dovesti bliže razumevanju ovih beneficija i načina da ih najbolje iskoristimo.

Sporazum je iskaz da EU i države članice EU brine i da ne bi trebalo da postoji sumnja u našu posvećenost Kosovu i njegovom napretku.

Želimo da vidimo da su demokratija i vladavina prava na Kosovu ojačane sa funkcionalnom Skupštinom, nultom tolerancijom prema korupciji i da se prema svim građanima ophodi jednako pred zakonom i institucijama vladavine prava.

Vladavina prava je u srži SSP-a. Istovremeno, vladavina prava predstavlja jedan od najvećih izazova za Kosovo, sa brojnim pitanjima koja se iznova javljaju, kao što su nezavisnost pravosuđa, korupcija, organizovani kriminal, transparentnost pojedinih ekonomskih procesa i donošenja odluka.

Ti problemi – ako se ne reše na odgovarajući način i uz puno angažovanje svih institucija – mogu da naruše napore koji se ulažu u to da se Kosovo približi EU.

EU bi želela da u predstojećem periodu vidi dalji napredak u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije, posebno u vezi sa 1) izmenama i usvajanjem relevantnih zakona, 2) jačanjem organa za borbu protiv korupcije, 3) usvajanjem pravila koje garantuju suspenzija i uklanjanje javnih zvaničnika koji su optuženi i osuđeni za korupciju, 4) jačanjem istorije u vezi sa krivičnim gonjenjem korupcije na visokom nivou, uključujući i učinak u pogledu istraga, pravosnažnih presuda i zaplene imovine, i 5) zakonitim i transparentnim procesima postavljanja i imenovanja u upravnim odborima javnih preduzeća.

Sve te radnje, ako se preduzmu propisno i uz odgovarajući napor, nesumnjivo će doprineti potpunoj i robustnoj primeni ovog sporazuma.

Sa ekonomske tačke gledišta, ključni cilj je unapređenje položaja Kosova u međunarodnoj trgovini, pomaganjem da se ispravi neuravnoteženost kroz pružanje novih prilika za izvoz sa Kosova. SSP ima za cilj da proizvode iz EU i sa Kosova (koji su u skladu sa standardima kvaliteta EU) izjednači, dajući većini proizvoda sa Kosova neograničen pristup tržištu EU. Stvoriće uslove za privlačenje investicija koje mogu da stvore radna mesta i koja će građanima staviti na raspolaganje bolje proizvode.

Međutim, SSP nije jedini lek za ekonomiju. Kosovo će i dalje morati da se suoči sa ozbiljnim ekonomskim izazovima. Postojanje takvog garantnog pristupa u EU tržišti doneće koristi samo ako se kvalitet proizvoda s Kosova se poboljša i stupa u konkureciji sto više.

I, pošto se ništa ne dešava u izolaciji, te suštinske ekonomske reforme idu rame uz rame sa unapređenjem stanja demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, kako bi se u potpunosti iskoristio SSP.

Uloga Skupštine u tim procesima je nezamenljiva, posebno u smislu nadgledanja radnji koje dovode do promena, a koje se mogu uvesti na Kosovu.

I primena SSP će dovesti brojne promene. Već smo imali prvi sastanak zajedničkog Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Prištini, maja meseca, koji obuhvata poslanike Skupštine Kosova, a koji predstavljaju sve političke stranke, kao i poslanike Evropskog parlamenta. U konačnoj smo fazi uspostavljanja preostalih struktura glavnih organa nadležnih za SSP, kao što su Savet za SSP, Odbor i pododbori.

Pozivam vladu i opoziciju, kao i civilno društvo, da sarađuju u vezi sa radom strukturama SSP-a, kako bi se obezbedilo da su interesi Kosova zastupljeni na najboljem mogućem nivou i sa najboljim mogućim kvalitetom, i da rad Saveta i odbora uživa podršku celokupnog naroda.

Dame i gospodo,

Instrumenti poput SSP prava su sredstva za rešavanje problema na Kosovo, za primenu neophodnih reformi, i da Kosovo krene napred u svom evropskom putu.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pruža konkretne instrumente za unapređenje ekonomije, stvaranje radnih mesta, borbu protiv korupcije, jačanje demokratije i vladavine prava, i za povećanje političke i institucionalne održivosti. Na Kosovu je da to učini funkcionalnim za svoje građane i u korist svojih građana. Što više Kosovo primeni SSP, to će bliži njegovi standardi biti standardima u zemljama članicama EU.

Važno je da to ljudima bude jasno komunicirano. Način na koji to može da se uradi je da se napori usredsrede i daju prioriteti radnjama koje treba preduzeti u kratkoročnom periodu. U tom pogledu, Evropska agenda reforme (EAR), koja se trenutno izrađuje, predstavljaće važno sredstvo za primenu SSP čiji je cilj da se u celosti iskoriste prilike koje SSP pruža, kao glavni pokretač za unapređenje EU agende Kosova.

Skupština, sa svojom institucionalnom ulogom i nadležnostima, može da oblikuje kvalitet zakona i ubrza reforme koje su potrebne za primenu SSP.

Pozivam Skupštinu i njen Odbor za evropsku integraciju da se ozbiljno angažuju na primeni SSP (a) obezbeđivanjem toga da se usvajaju kvalitetni zakoni u skladu sa komunitarnim pravom EU, (b) redovnim praćenjem primene istih zakona i preduzimanjem mera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i propusta, i (c) blagovremenim postavljanjem profesionalnih lica u svim relevantnim institucijama.

U tom pogledu, uloga opozicije i civilnog društva je od presudnog značaja. Za primenu SSP potrebna je podrška celog političkog spektra, ali i civilnog društva i drugih aktera koji imaju važnu ulogu u praćenju napretka i pozivanju političkih lidera na odgovornost za učinjeno.

I opozicija i civilno društvo moraju da budu aktivni, angažovani i – po potrebi – kritički glas i partner u obezbeđivanju pune i delotvorne primene Sporazuma.

U tom smislu, moja namera je da se sastanem sa svim članovima skupštinskog Odbora za evropsku integraciju, kao i sa predstavnicima civilnog društva u skorijoj budućnosti.

Želim vam uspeh i zahvaljujem vam se na pažnji.

Languages:
Editorial Sections:

Author