Delegation of the European Union to Israel

פרויקטים

12/05/2016 - 10:09
Cooperation

גופים ישראליים זכאים להגיש מועמדות למספר רב של תכניות מבוססות-פרויקטים של האיחוד האירופי. כמה מהן מנוהלות על ידי משלחת האיחוד האירופי לישראל, המוציאה בעצמה קולות קוראים, ואילו אחרות מנוהלות על ידי משלחות אחרות או על ידי הנציבות האירופית בבריסל. למידע נקודתי ומפורט על הזדמנויות מימון עדכניות, בקרו בדף דרושים ותקציבים ו/או EuropeAid.

 

התכניות המתנהלות במסגרת ה-European Neighbourhood Instrument (ENI) כוללות:

 

  • יזמת האיחוד האירופי לבניית שלום (EU Peacebuilding Initiative) שהחליפה את תכנית השותפות למען השלום של האיחוד האירופי ומטרתה לבסס ולקדם את התנאים לפתרון בר קיימה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות פרויקטים חיוביים ברמת החברה האזרחית. 

 

בנוסף לכך, ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני חברה אזרחית בישראל, כמו גם רשויות אזוריות ומקומיות, זכאים להגיש מועמדות למגוון רחב של תכניות אחרות במסגרת ה-ENI, לרבות 

בנוסף לכך, ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני חברה אזרחית בישראל, כמו גם רשויות אזוריות ומקומיות, זכאים להגיש מועמדות למגוון רחב של תכניות אחרות במסגרת ה-ENI, לרבות התכנית לשיתוף פעולה חוצה גבולות (CBC: Cross Border Cooperation Programme) וכן תכניות אזוריות כגון Med Culture, SUDEP, Euromed Police, Euromed Justice, PPRD ועוד. 

 

מכשירים במסגרת מדיניות הפיתוח האירופית:

  • תכנית Erasmus+ להשכלה גבוהה, שמטרתה להגביר מיומנויות וכשירות להעסקה ולהביא למודרניזציה בתחומי ההשכלה, ההכשרה ועבודת צעירים. תכנית Erasmus+ תומכת בשותפויות על-לאומיות בין מוסדות וארגונים העוסקים בהשכלה, הכשרה ונוער במטרה לטפח שיתוף פעולה ולגשר בין עולם ההשכלה ועולם התעשייה, וזאת על מנת להבטיח סינרגיה בין לימודים אקדמיים לשוק העבודה. היא תומכת גם במאמצים לאומיים למודרניזציה של המערכות הלאומיות בתחומים אלה.

 

 

Languages:
Editorial Sections: