Delegation of the European Union to Israel

ישראל והאיחוד האירופי

12/05/2016 - 10:09
EU relations with Country

לאיחוד האירופי ולישראל עבר משותף רב-שנים, המצטיין בתלות הדדית ובשיתוף פעולה הולכים וגוברים. לשני הצדדים אותם ערכים – דמוקרטיה, כבוד לחופש ולשלטון החוק – ומחויבות למערכת כלכלית בינלאומית פתוחה המושתתת על עקרונות שוק. יותר מחמישה עשורים של סחר, חילופי תרבות, שיתוף פעולה פוליטי ומערך הסכמים מפותח ביטנו את היחסים האלה.

הבסיס המשפטי ליחסים הוא הסכם ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל שנכנס לתוקף בשנת 2000. ההסכם כולל הוראות בדבר דיאלוג פוליטי סדיר, חופש כינון וליברליזציה של שירותים, תנועה חופשית של הון וכללי תחרות וחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי והחברתי. ההסכם קובע כמרכיב יסודי בתוכו את כיבודם של זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים. הוא מכונן גם מועצת התאגדות הנערכת בדרג שרי חוץ ונתמכת על ידי ועדת התאגדות. 

יחסי האיחוד האירופי וישראל נשענים על תכנית הפעולה מ-2005 במסגרת מדיניות השכנות האירופית. תכנית הפעולה נועדה לשלב את ישראל בהדרגה במדיניויות ובתכניות אירופיות, וכוננה גם את עשר ועדות המשנה הנפגשות באופן סדיר כדי לדון בעדיפויות ולהחליף דעות.  

קשרי הסחר מוסדרים על ידי הסכם סחר חופשי המהווה חלק מהסכם ההתאגדות איחוד אירופי-ישראל משנת 2000.

האיחוד האירופי הוא השוק הגדול ביותר שעמו מקיימת ישראל סחר – כשליש מהיקף הסחר הכולל שלה. ישראל היא שותפת הסחר המובילה של האיחוד האירופי באזור הים-התיכון, ודורגה כשותפת הסחר ה-24 שלו בכל העולם בשנת 2016. המוצרים הנסחרים ביותר הם כימיקלים ומוצרים קשורים, מכונות, ציוד תחבורתי ומוצרי תעשייה.

האיחוד האירופי וישראל פעלו ופועלים בהתמדה לשיפור הסחר והקשרים הכלכליים, וחתמו על כמה הסכמים לצורך כך:

  •  הסכם חקלאות ודגה, ששיפר משמעותית את הנגישות לשווקים.
  • הסכם "שמיים פתוחים" – הסכם תעופה (נכנס לתוקף במלואו ב-2018) שפתח עוד יותר את התעבורה האווירית בין האיחוד האירופי וישראל וההסכם הקשור המאגד את ישראל ל–Eurocontrol (2016) ומסייע בתיאום התעבורה האווירית ובהבטחת רמת הבטיחות.
  • הסכם הערכת תאימות וקבלת מוצרים תעשייתיים (ACAA), המסדיר בשלב הנוכחי הכרה הדדית ברישוי תרופות. 

הצדדים מקיימים בקביעות מפגשים במסגרת תתי-ועדות המחזקים את שיתוף הפעולה. האיחוד האירופי תומך גם בתהליך הרפורמה של השוק הישראלי, שמטרתו להפחית את יוקר המחיה כולל הקלה על כניסת מוצרי יבוא, תוך חילופי שיטות עבודה מיטביות ותמיכה בהתאמת החקיקה הישראלית לחקיקת האיחוד האירופי.

האיחוד האירופי וישראל פועלים במשותף כדי להגן על הסביבה ולתמוך ביישום הסכם פריז בנושא שינוי האקלים. אנחנו פועלים יחדיו בפורומים בינלאומיים ובמסגרת התכניות האזוריות של האיחוד האירופי העוסקות בסביבה ובשינוי האקלים.

למידע נוסף בנוגע לסחר של האיחוד האירופי עם ישראל לחץ כאן 

ישראל נהנית ממכשיר השכנות האירופי (ENI: European Neighbourhood Instrument), המעמיד את רוב המימון במסגרת מדיניות השכנות האירופית. לתקופה 2014-2020, מתוכנן מימון ENI בסך 2 מיליון אירו לשנה לכיסוי שיתוף פעולה עם ממשלת ישראל במסגרת מיזמי Twinning.  

גופים ישראליים לא-ממשלתיים זכאים לתמיכה במסגרת מגוון תכניות הממומנות מתקציב ה-ENI ומתקציבים אחרים של האיחוד האירופי. למידע נוסף, ראו פרויקטים.

ישראל נהנית מתכנית Erasmus+, תכנית האיחוד האירופי לתמיכה בהשכלה, הכשרה, נוער וספורט.

ישראל מאוגדת בתכניות המסגרת של האיחוד האירופי למחקר ולפיתוח טכנולוגי מאז 1996. ההסכם בדבר השתתפותה של ישראל בתכנית Horizon 2020 2020 נחתם ביוני 2014.

Languages:
Editorial Sections: