Delegation of the European Union to Iraq

Klausimai ir atsakymai. Europos taikos priemonė

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Vyriausioji įgaliotinė Federica Mogherini, remiama Komisijos, šiandien siūlo Europos taikos priemonę (ETP). Tai į biudžetą neįtrauktas fondas, numatytas kitos daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpiu; šios priemonės paskirtis – užkirsti kelią konfliktams, išsaugoti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą visame pasaulyje mūsų piliečių ir mūsų partnerių labui.

Kas yra Europos taikos priemonė?

Europos taikos priemonė (ETP) – tai naujas 10,5 mlrd. EUR vertės į biudžetą neįtrauktas fondas, siūlomas septynerių metų laikotarpiui, sutampančiam su kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu (2021–2027 m.). Pagal šią priemonę bus galima finansuoti visus karinio ar gynybinio pobūdžio išorės veiksmus pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP).

Pasiūlymu dėl ETP būtų išplėsta bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) karinių misijų ir operacijų bendrųjų sąnaudų taikymo sritis, kad būtų galima prisidėti prie partnerių vadovaujamų karinių taikos paramos operacijų visame pasaulyje ir išplėsti karinio ar gynybinio pobūdžio veiksmus, kurių galima imtis pagal BUSP, pavyzdžiui, stiprinti karinių subjektų pajėgumus.

 

Kokia ETP pridėtinė vertė?

Pagal ES sutartį (41 straipsnio 2 dalį) iš Sąjungos biudžeto negalima finansuoti karinio ar gynybinio pobūdžio išlaidų. Iki šiol ES BSGP karinės misijos ir operacijos buvo finansuojamos išskirtinai mechanizmo Athena lėšomis, o parama partnerių vadovaujamoms karinėms taikos paramos operacijoms apsiribojo Afrikos valstybių vadovaujamomis operacijomis pagal Afrikos taikos priemonę.

 

ETP bus pašalinti minėtų priemonių apribojimai. Jos lėšomis bus padengiamos ES karinių operacijų ir misijų bendrosios sąnaudos ir sudaromos sąlygos remti partnerius pasauliniu mastu. Įgyvendinant ETP bus sudarytos galimybės stiprinti karinių subjektų pajėgumus, teikti mokymus, įrangą ir infrastruktūrą. Derindama šias galimybes ES galės stiprinti partnerių pajėgumus savarankiškai spręsti krizes, užkirsti kelią konfliktams ir kurti stabilumą.

Pagal 10,5 mlrd. EUR dydžio ETP, numatytą DFP septynerių metų laikotarpiu, bus užtikrintas nuolatinis finansavimas iš ES, kartu sudarant sąlygas greitai reaguoti į krizes ir teikti kitokią skubią pagalbą. Taigi tokio mechanizmo tikslas – pašalinti esamas ES priemonių rinkinio spragas, suteikiant ES galimybę padaryti daugiau ir veikti greičiau. Taip ETP kuo labiau padidins bendrų ES išorės veiksmų taikos ir saugumo srityje poveikį, veiksmingumą ir tvarumą.

 

Kaip ETP bus įgyvendinta?

ETP – tai vyriausiosios įgaliotinės siūloma priemonė, kurią remia Komisija. Ji būtų nustatyta Tarybos sprendimu pagal BUSP. Tokia galimybė numatyta ES sutarties 30 straipsnio 1 dalyje.

 

Kokiomis lėšomis ETP bus finansuojama?

ETP bus finansuojama ES valstybių narių įnašais, grindžiamais bendrųjų nacionalinių pajamų paskirstymo schema.

 

Kokio dydžio bus ETP biudžetas?

Siūloma ETP viršutinė riba (10,5 mlrd. EUR) septynerių metų laikotarpiui, kuris sutampa su kitos daugiametės finansinės programos laikotarpiu, atspindi gerokai išaugusius poreikius, atsirandančius dėl sudėtingų ES išorės sąlygų.

 

Ar ETP pakeis tokias esamas priemones kaip mechanizmas Athena ar Afrikos taikos priemonė?

ETP yra grindžiama Afrikos taikos priemone ir mechanizmu Athena; pagal šią priemonę būtų teikiama parama, kuri šiuo metu iš dalies finansuojama minėtomis finansinėmis priemonėmis[1]. Taigi ETP lėšomis būtų toliau finansuojamos Afrikos valstybių vadovaujamos taikos paramos operacijos, pavyzdžiui, AMISOM ar Sahelio G 5 jungtinės pajėgos, kartu padengiant BSGP karinių misijų ir operacijų bendrąsias sąnaudas, kurios šiuo metu dengiamos mechanizmo Athena lėšomis.

 

Kuo ETP skirsis nuo kitų DFP numatytų priemonių?

ETP yra nebiudžetinis fondas, kurio lėšomis dengiamos sąnaudos, kurios negali būti dengiamos ES biudžeto lėšomis. Kitomis DFP numatytomis su gynyba susijusiomis priemonėmis (tokiomis kaip Europos gynybos fondas) bus prisidedama plėtojant valstybių narių gynybos pajėgumus ir tokiu būdu stiprinant jų bendrus gebėjimus.

 

Kas ETP administruos?

Kadangi tai yra BUSP priemonė, jos įgyvendinimą užtikrins  vyriausiasis įgaliotinis, padedant Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT). Finansų administravimo klausimais Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui padės Komisijos Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI).

Kasdienį priemonės administravimą, visų pirma susijusį su biudžetu ir sąskaitomis, vykdys iš valstybių narių atstovų sudarytas ETP komitetas, kuriam pirmininkaus vyriausiojo įgaliotinio atstovas.

 

Kas sprendžia, kokios programos ir projektai bus įgyvendinami pagal ETP?

Nustačius ETP būtų supaprastintos ir racionalizuotos skirtingos anksčiau jau taikytos finansavimo priemonės. Sprendimus dėl šios priemonės lėšomis finansuojamų veiksmų remdamasi vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu vieningai priims Taryba arba Politinis ir saugumo komitetas.

 

Visi veiksmai pagal ETP bus įgyvendinami visapusiškai laikantis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, visų pirma žmogaus teisių ir tarptautinę humanitarinę teisę. Atitinkamai bus nustatyti priežiūros mechanizmai.

 

 

Pagrindiniai faktai

2017 m. gruodžio mėn. vykusiame renginyje „Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence“ („Nuo vizijos prie veiksmų: veiksmų įgyvendinimas ES saugumo ir gynybos srityje“) sakydama kalbą vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė idėją apie naują Europos taikos priemonę, kuri būtų finansuojama ir administruojama kartu su valstybėmis narėmis. Ši nauja priemonė sudarytų galimybę ES geriau remti savo partnerius sprendžiant bendras saugumo problemas: būtų remiamos partnerių taikos palaikymo operacijos arba padedama stiprinti jų ginkluotųjų pajėgų gebėjimus užtikrinti taiką ir saugumą savo šalies teritorijoje, taip pat vykdomos BSGP karinės misijos ir operacijos.

Tuo pagrįstas vasario 14 d. Europos Komisijos komunikatas „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“. Jame nurodoma, kad „ES galimybes finansiškai remti gynybinio pobūdžio operacijas gerokai padidintų atskiras finansavimo mechanizmas, kurio biudžetas 2021–2027 m. siektų maždaug 10 mlrd. EUR. Dabartiniu laikotarpiu tam skiriama iki 3,5 mlrd. EUR.“[2]

 

Išsamesnė informacija

Pranešimas spaudai. ES ateities biudžetas

Informacijos suvestinė. Europos taikos priemonė

 

[1] Afrikos taikos priemonė dabar finansuojama iš nebiudžetinio Europos plėtros fondo. Mechanizmas Athena taip pat yra nebiudžetinė finansavimo priemonė, kurią Taryba nustatė karinių BSGP operacijų bendrosioms sąnaudoms finansuoti.

[2]Pažymėtina, kad 3,5 mlrd. EUR – tai metinių išlaidų, skirtų Afrikos taikos priemonei ir mechanizmui Athena pastaraisiais metais, didžiausios sumos ekstrapoliacija, o ne vidutinė metinių išlaidų suma, – ji būtų mažesnė.

Editorial Sections: