Delegation of the European Union to Iraq

Otázky a odpovede: Európsky mierový nástroj

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes s podporou Komisie navrhuje Európsky mierový nástroj (EPF). EPF je mimorozpočtovým fondom na nasledujúci viacročný finančný rámec určený na predchádzanie konfliktom, zachovanie mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti na celom svete v prospech našich občanov a našich partnerov.

Čo je Európsky mierový nástroj?

Európsky mierový nástroj (EPF) je novonavrhovaný mimorozpočtový nástroj vo výške 10,5 miliardy EUR na obdobie siedmich rokov, ktoré zodpovedajú obdobiu nasledujúceho viacročného finančného rámca 2021 – 2027.Týmto nástrojom sa umožní financovanie všetkých opatrení v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

Návrhom o EPF sa rozšíri rozsah uplatňovania spoločných nákladov vojenských misií a operácií v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s cieľom pomôcť partnerom pri vojenských operáciách na podporu mieru v globálnom rozsahu a rozšíriť opatrenia vojenskej alebo obrannej povahy, ako napríklad činnosti budovania kapacít pre vojenských aktérov, ktoré sa môžu uskutočňovať v rámci SZBP.

 

Aká je pridaná hodnota EPF?

Zmluva o EÚ (článok 41 ods. 2 ZEÚ) neumožňuje financovať z rozpočtu Únie výdavky vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo obrannými dôsledkami. Vojenské misie a operácie v rámci SZBP sa zatiaľ financujú výlučne prostredníctvom mechanizmu Athena, zatiaľ čo podpora vojenských operácií partnerov zameraných na podporu mieru sa obmedzuje na operácie pod africkým vedením prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku.

EPF bude riešiť obmedzenia týchto nástrojov. EPF bude pokrývať financovanie spoločných nákladov vojenských operácií a misií EÚ a umožní podporovať partnerov na celosvetovej úrovni. Prostredníctvom EPF sa umožní realizácia činností v oblasti budovania kapacít a poskytovanie výcviku, vybavenia a infraštruktúry. Táto kombinácia umožní EÚ budovať kapacity partnerov tak, aby mohli sami riešiť krízy, predchádzať konfliktom a budovať stabilitu.

Vďaka rozpočtu vo výške 10,5 miliardy EUR na sedemročné obdobie viacročného finančného rámca sa prostredníctvom EPF zabezpečí, aby bolo financovanie EÚ permanentne k dispozícii, a zároveň sa umožní rýchlo reagovať na krízy a poskytovať ďalšiu naliehavú pomoc. Cieľom tohto mechanizmu je teda odstrániť existujúce nedostatky v rámci súboru nástrojov EÚ, čo EÚ umožní urobiť viac a konať rýchlejšie. Týmto spôsobom EPF zabezpečí čo najväčší vplyv, účinnosť a udržateľnosť celkovej vonkajšej činnosti EÚ v oblasti mieru a bezpečnosti.

 

Ako sa EPF zriadi?

EPF navrhuje vysoká predstaviteľka s podporou Komisie. Zriadi sa rozhodnutím Rady v rámci SZBP. Táto možnosť sa ustanovuje v článku 30 ods. 1 ZEÚ.

 

Odkiaľ budú pochádzať finančné prostriedky EPF?

EPF sa bude financovať z príspevkov členských štátov EÚ na základe distribučného kľúča vychádzajúceho z hrubého národného dôchodku.

 

Aký veľký bude rozpočet EPF?

Navrhovaný strop vo výške 10,5 miliardy EUR na obdobie siedmich rokov, ktoré sa zhoduje s nasledujúcim viacročným finančným rámcom, zodpovedá značne zvýšeným potrebám, ktoré vyplývajú z náročného vonkajšieho prostredia.

 

Nahradia sa Európskym mierovým nástrojom existujúce nástroje, ako napríklad mechanizmus Athena alebo mierový nástroj pre Afriku?

EPF nadväzuje na mierový nástroj pre Afriku a na mechanizmus Athena a bude sa ním poskytovať podpora, ktorú v súčasnosti čiastočne pokrývajú tieto finančné nástroje[1]. Prostredníctvom EPF sa teda budú naďalej financovať operácie na podporu mieru pod africkým vedením, ako napríklad AMISOM alebo spoločné ozbrojené sily skupiny G5 Sahel, a zároveň sa ním pokryjú spoločné náklady na vojenské operácie a misie v rámci SZBP, ktoré sa v súčasnosti financujú prostredníctvom mechanizmu Athena.

 

Čím sa bude odlišovať od ostatných nástrojov v rámci nového VFR?

EPF je mimorozpočtovým fondom, ktorý pokrýva náklady, ktoré sa nemôžu financovať z rozpočtu EÚ. Ďalšie nástroje týkajúce sa obrany v rámci VFR (ako napríklad Európsky rozvojový fond) prispejú k rozvoju obranných spôsobilostí členských štátov, čím sa zvýši ich celková spôsobilosť.

 

Kto bude EPF spravovať?

Vykonávanie EPF, ktorý je nástrojom SZBP, bude zabezpečovať vysoká predstaviteľka (VP) s podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Na účely finančnej správy bude VP pomáhať Útvar pre nástroje zahraničnej politiky Komisie (FPI).

Každodennú správu fondu, najmä pokiaľ ide o rozpočty a účty, bude zabezpečovať výbor EPF zložený zo zástupcov členských štátov, ktorým bude predsedať zástupca vysokej predstaviteľky.

 

Kto rozhoduje o programoch a projektoch, ktoré sa budú vykonávať prostredníctvom EPF?

Prostredníctvom EPF sa zjednodušia a zefektívnia rôznorodé mechanizmy financovania. O opatreniach, ktoré sa týmto nástrojom budú financovať, bude rozhodovať Rada alebo Politický a bezpečnostný výbor konajúci jednomyseľne na základe návrhov vysokej predstaviteľky.

Pri všetkých opatreniach v rámci EPF sa budú v plnej miere dodržiavať záväzky v rámci medzinárodného práva, najmä ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. Mechanizmy dohľadu sa zriadia podľa potreby.

 

 

Súvislosti

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová predstavila myšlienku nového Európskeho mierového nástroja, ktorý sa bude financovať a spravovať spolu s členskými štátmi, počas svojho príhovoru na podujatí s názvom „Rozvíjať víziu, prikročiť k opatreniam: zaistenie bezpečnosti a obrany EÚ“ v decembri 2017. Týmto novým nástrojom sa EÚ umožní lepšie podporovať partnerov pri riešení spoločných bezpečnostných výziev, či už podporou ich mierových operácií alebo pomocou pri zvyšovaní spôsobilostí ich ozbrojených síl na zaisťovanie mieru a bezpečnosti na ich vnútroštátnom území, ako aj prostredníctvom vojenských misií a operácií v rámci SZBP.

Na túto myšlienku sa nadväzuje v oznámení Európskej komisie s názvom „Nový, moderný viacročný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“ zo 14. februára, v ktorom sa odkazuje na samostatný mechanizmus financovania vo výške približne 10 miliárd EUR na obdobie rokov 2021 – 2027, [ktorý] by výrazne zvýšil schopnosť EÚ finančne podporovať činnosti s významom pre obranu. To by sa dalo porovnať so sumou až 3,5 miliardy EUR v súčasnom období.[2]

 

Viac informácií

Tlačová správa: Rozpočet v záujme budúcnosti

Prehľad: Európsky mierový nástroj

 

[1] Mierový nástroj pre Afriku sa v súčasnosti financuje z mimorozpočtového Európskeho rozvojového fondu. Mechanizmus Athena je tiež mimorozpočtový mechanizmus financovania, ktorý zriadila Rada na financovanie spoločných nákladov vojenských operácií v rámci SZBP.

[2] Je potrebné vziať na vedomie, že suma 3,5 miliardy EUR je extrapoláciou maximálnych ročných výdavkov na mierový nástroj pre Afriku a mechanizmus Athena za ostatné roky a nie údajom o priemerných ročných výdavkoch, ktorý by bol nižší.

Editorial Sections: