Delegation of the European Union to India and Bhutan

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

I dag træder Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og bliver et tredjeland. Vi beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade vores Union, men respekterer fuldt ud dette valg og er parat til at gå fremad.

Den Europæiske Unions diplomatiske repræsentation varetages fremover af en EU-delegation under min myndighed som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, foreslår i dag med støtte fra Kommissionen at oprette en europæisk fredsfacilitet. Den Europæiske Fredsfacilitet er en fond uden for budgettet for perioden for den næste flerårige finansielle ramme, som har til formål at forebygge konflikter, bevare freden og styrke den internationale sikkerhed i hele verden til gavn for vores borgere og partnere.

Nu, hvor Den Europæiske Union står over for en vanskeligere international situation, har den brug for at intensivere sin indsats for at blive bedre rustet til at forebygge konflikter, skabe fred og styrke den internationale sikkerhed. Ved at foreslå en ny europæisk fredsfacilitet tager Den Europæiske Union endnu et skridt i retning af at konkretisere sin rolle som global aktør.

Det er nu 10 år siden, FN's Generalforsamling vedtog De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP), som fastsætter en retlig ramme for oprindelige folks rettigheder, værdighed og trivsel.