Delegación de la Unión Europea en Honduras

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 997

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Idiomas:

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Idiomas:

La haute représentante/vice-présidente, Federica Mogherini, a présenté le troisième rapport sur l'état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'Union européenne, intitulé «La stratégie globale de l'UE en pratique - Bilan des trois années écoulées et perspectives pour l’avenir» (The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward). Ce rapport sera examiné par les ministres des affaires étrangères et de la défense lors du Conseil des affaires étrangères du 17 juin 2019 à Luxembourg. Il passe en revue les avancées réalisées au cours des trois dernières années, depuis la présentation de la stratégie globale en juin 2016, dans cinq domaines prioritaires: la sécurité de l’Union, la résilience de l'État et de la société à l'est et au sud de l'Union, l’approche intégrée des conflits et des crises, les ordres régionaux de coopération et la gouvernance mondiale au XXIe siècle., et propose des orientations possibles en ce qui concerne la voie à suivre à l'avenir.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.

Die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Federica Mogherini hat den dritten Fortschrittsbericht über die Umsetzung der globalen Strategie der Europäischen Union vorgestellt. Über den Bericht mit dem Titel „Die globale Strategie der EU in der Praxis — drei Jahre später, ein Ausblick“ werden die EU-Außen- und Verteidigungsminister auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 17. Juni 2019 in Luxemburg beraten. Gegenstand des Berichts sind die Fortschritte, die in den vergangenen drei Jahren seit der Einführung der globalen Strategie im Juni 2016 in den fünf folgenden Schwerpunktbereichen erzielt wurden: Sicherheit der Union, Resilienz von Staaten und Gesellschaften in unserer östlichen und südlichen Nachbarschaft, ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten und Krisen, kooperative regionale Ordnungen sowie globale Ordnungspolitik im 21. Jahrhundert. Er bietet außerdem Orientierungshilfen für das weitere Vorgehen in den kommenden Jahren.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.

La Alta Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, ha presentado el tercer informe sobre la aplicación de la Estrategia Global de la Unión Europea, titulado «La Estrategia Global de la UE en la práctica después de tres años y con miras al futuro», que debatirán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará del 17 de junio de 2019 en Luxemburgo. El informe examina los progresos realizados en los últimos tres años, desde la presentación de la Estrategia en junio de 2016, en cinco ámbitos prioritarios (seguridad de la Unión, fortaleza estatal y social en nuestros vecinos del este y del sur, enfoque integrado con respecto a los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación, y gobernanza mundial para el siglo XXI) y ofrece posibles orientaciones para los próximos años.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Pages