Delegation to Guyana, for Suriname, and with responsibility for Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Saint Barthelemy, Sint Eustatius and Sint Maarten.

Làm việc với chúng tôi

Công việc, thực tập

International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
THÊM

Tài trợ

Tài trợ

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
THÊM