ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

საქართველოდან ევროკავშირში მოგზაურობა

11/05/2016 - 17:20
Travel to the EU

საქართველოს მოქალაქეებისა და ორგანიზაციების ევროკავშირის ორგანიზაციებში გაერთიანების, პოლიტიკასა და სხვადასხვა საკითხებში ჩართულობის შესაძლებლობები მრავალგვარია. ასეთივე შესაძლებლობები აქვთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს საქართველოში.

საქართველოს   მოქალაქეებისთვის   ევროკავშირის   ვიზების   მიღება   გამარტივდა

 

2011 წლის 1 მარტს ძალაში შევიდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება ევროკავშირის ვიზების გამარტივებული წესით მიღების თაობაზე . შეთანხმების საფუძველზე გამარტივდება ევროკავსირის ქვეყნებში გამგზავრება და ადამიანებს შორის უშუალო კონტაქტების დამყარება .

საქართველოს და ევროკავშირს შორის 2010 წლის 17 ივნისს ხელმოწერილი შეთანხმების  საფუძველზე, 1 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ევროკავშირში გამგზავრებისთვის საჭირო მოკლევადიანი ვიზების გამარტივებული წესით მიღებას. შეთანხმების მიზანია მოკლევადიანი ვიზების მიღების წესის გამარტივება საქართველოს მოქალაქეებისთვის, განსაკუთრებით მათთვის ვინც ხშირად მგზავრობს ევროკავშირში*.

შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის სავიზო მოსაკრებელი 60 ევროდან 35 ევრომდე მცირდება, ხოლო მოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიებისთვის (მაგ. 12 წლამდე ასაკის ბავშვები, პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სტუდენტები, ევროკავშირის მოქალაქის ახლო ნათესავები და სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები) სავიზო მოსაკრებელი უქმდება.

სავიზო განაცხადთან ერთად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა, რომლითაც დასტურდება ევროკავშირში გამგზავრების მიზანი, გამარტივდება შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეებისთვის:

ა) ახლო ნათესავები - მეუღლე, შვილი (მათ შორის შვილობილი), მშობლები (მათ შორის მეურვეები), ბებია-ბაბუები და შვილიშვილები, რომლებიც შენგენის ხელშეკრულების წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ლეგალურად მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეს სტუმრობენ.

ბ) ოფიციალური დელეგაციების წევრები, რომლებიც საქართველოში გამოგზავნილი ოფიციალური მოწვევის საფუძველზე მონაწილეობას მიიღებენ შეხვედრებში, კონსულტაციებში, მოლაპარაკებებში, გაცვლით პროგრამებში, ასევე შენგენის ხელშეკრულების წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მთავრობათაშორისი ორგანიზაციების მიერ გამართულ ღონისძიებებში.

გ) მოსწავლეები, სტუდენტები, ასპირანტები და თანმხლები მასწავლებლები, რომლებიც მიემგზავრებიან სწავლის ან სასწავლო ტრეინინგში, მათ შორის გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში, ასევე სხვა სასწავლო  ან სასკოლო საქმიანობაში მონაწილების მიზნით.

დ) პირები, რომლებიც მიემგზავრებიან მკურნალობის მიზნით და ის პირები, რომელთა თანხლებაც აუცილებელია.

ე) ჟურნალისტები და სამსახურეობრივი სტატუსით მათი თანმხლები აკრედიტებული პირები.

ვ) საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე პირები და სამსახურეობრივი სტატუსით მათი თანმხლები პირები.

ზ) მეწარმეები და კომერციული ორგანიზაციების  წარმომადგენლები:

თ) შესაბამისი პროფესიით დაკავებული პირები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საერთაშორისო გამოფენებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში, სემინარებში და სხვა მსგავს ღონისძიებებში, რომლებიც იმართება შენგენის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე.

ი) სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მიემგზავრებიან წევრ სახელმწიფოებში სასწავლო ტრეინინგებში, სემინარებში, კონფერენციებში, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მისაღებად.

კ) პირები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სამეცნიერო, კულტურულ და შემოქმედებით საქმიანობაში, მათ შორის საუნივერსიტეტო და სხვა გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში.

ლ)მძღოლები, რომლებიც ახორციელებენ საერთაშორისო სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების მომსახურებას წევრ სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საქართველოში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებებით.

მ) დაძმობილებული ქალაქებისა და მუნიციპალური ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ოფიციალური გაცვლითი პროგრამების მონაწილები.

ნ) სამხედრო და სამოქალაქო საფლავების/სასაფლაოების მოსანახულებლად მიმავალი პირები.

ის, ვისაც ხშირად უწევს მგზავრობა ევროკავშირში მიიღებს მრავალჯერად ვიზას უფრო გრძელი ვადით. Dდიპლომატიური პასპორტების მფლობელები თავისუფლდებიან ვიზის მოთხოვნისგან. შეთანხების შესაბამისად საკონსულოები ვალდებულნი არიან 10 დღის განმავლობაში მიიღონ გადაწყვეტილება ვიზის გაცემის თაობაზე.

* შეთანხმება არ შეეხება დიდ ბრიტანეთს და ირლანდიას (რომლებიც არ არიან შენგენის ხელსეკრულების ხელმომწერნი) და დანიას. შეთანხმება ევროკავშირის ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე ვრცელდება. Dდანიამ, ნორვეგიამ, ისლანდიამ და შვეიცარიამ, რომლებიც შედიან შენგენის შეთანხმების გავრცელების არეალში, გამარტივებული წესის შესახებ ასეთივე შეთანხმებები უნდა დადონ საქართველოსთან.

საკითხის   წინაისტორია 

2008 წლის სექტემბერში ევროპული საბჭოს საგანგებო სხდომაზე გაკეთდა განაცხადი სავიზო რეჟიმის გამარტივების მიზნით ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებით.  2009 წლის ნოემბერში ჩატარდა მოლაპარაკებები სავიზო რეჟიმის გამარტივებისა და რეადმისიის შეთანხმებების თაობაზე და  ევროკავშირმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს  შეთანხმებას მობილურობის საკითხებში პარტნიორობის შესახებ, რომლის მიზანი იყო  შემდგომი თანამშრომლობა მიგრაციის პოლიტიკის ყველა მიმართულებით.

საქართველო ერთ-ერთი ის ქვეყანაა, რომელიც ევროკავშირის მიერ 2009 წლის მაისში შექმნილ ექვსი ქვეყნისგან შემდგარ ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობაში” მონაწილეობს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიზანია ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება მის მეზობელ სახელმწიფოებთან – სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, ბელარუსთან, საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან.

2006 წლიდან, ევროკავშირს გაფორმებული აქვს შეთანხმებები სავიზო რეჟიმის გამარტივების თაობაზე რუსეთთან, უკრაინასთან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიასთან, სერბეთთან, მონტენეგროსთან, ბოსნიასა და ჰერცოგოვინასთან, ალბანეთთან და მოლდოვის რესპუბლიკასთან. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სპილოს ძვლის ნაპირთან.

დამატებითი   ინფორმაციისათვის   იხილეთ:

ევროკომისიის გადაწყვეტილება / 29.4.2014 წელი / ბელორუსში, კამერუნში, საქართველოში, მოლდოვაში, უკრაინასა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ვიზაზე განაცხადის შეტანისას აუცილებელი დამატებითი საბუთების სიის თაობაზე (ინგლისური ტექსტი)  [51 KB] 

დანართები ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე ბელორუსში, კამერუნში, საქართველოში, მოლდოვაში, უკრაინასა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ვიზაზე განაცხადის შეტანისას აუცილებელი დამატებითი საბუთების სიის თაობაზე (ინგლისური ტექსტი) [175 KB] 

დანართი III  ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე საქართველოში ვიზაზე განაცხადის შეტანისას აუცილებელი დამატებითი საბუთების სია  [86 KB]

***

ვიზების გაცემის ახალი წესები      

შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ

25/03/2013  ღია კონსულტაციები – "შენგენის" მოკლევადიანი ვიზის მიღების პროცედურების გამარტივება 

ხშირად დასმული კითხვები

წინამდებარე ხშირად დასმული კითხვები ძალზე ზოგადია. ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია არ შეიცავს კონკრეტულ შემთხვევებს ან გარემოებებს, შესაბამისად მომხმარებელმა ის არ უნდა განიხილოს როგორც პირადი, პროფესიული ან სამართლებრივი რჩევა. პირადი ან კონკრეტული რჩევის მიღებაში დაინტერესებულმა მომხმარებელმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შესაბამის უწყებებს უნდა მიმართოს. 

1 რომელი ქვეყნები შედის შენგენის ზონაში?

2 რა არის შენგენის ვიზა?

3 შენგენის ქვეყანაში შესასვლელად ვიზა მჭირდება?

4 სად უნდა შევიტანო სავიზო განაცხადი?

5 რა ხანგრძლივობისაა შენგენის ვიზა?

6 რა დრო სჭირდება სავიზო პროცედურებს?

7 დაგეგმილ ვიზიტამდე რა ხნით ადრე უნდა შევიტანო სავიზო განაცხადი?

8 რა ღირს ვიზაზე განაცხადის შეტანა?

9 ჩემი პასპორტს ორ თვეში გასდის ვადა. შემიძლია სავიზო განაცხადის შეტანა?

10 რა დოკუმენტები მჭირდება სავიზო განაცხადის შეტანისას?

11 თუკი ჩემი ვიზა გერმანიის საკონსულომ გასცა, შემიძლია ამ ვიზის გამოყენება შენგენის სხვა ქვეყნებში სამოგზაუროდ?

12 შემიძლია დავტოვო შენგენის ზონა და ისევ დავბრუნდე, თუკი შენგენის ვიზა მაქვს?

13 მაქვს   შენგენის ზონის  შემადგენლობაში შემავალი ქვეყნის გრძელვადიანი ვადიანი ვიზა/ბინადრობის უფლება. დამჭირდება კიდევ ერთი ვიზა შენგენის ქვეყნებში სამოგზაუროდ? 

14 შენგენის გარე საზღვარზე შენგენის ვიზიანი სამგზავრო დოკუმენტის გარდა სხვა რაიმე დოკუმენტი უნდა წარმოვადგინო?

15 მე ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული რეისით მივფრინავ, შენგენის ქვეყნის აეროპორტის გავლით. აეროპორტის სატრანზიტო ვიზაზე უნდა შევიტანო განაცხადი თუ მოკლევადიან ვიზაზე?

16 შეიძლება ჩემი ვიზის ვადა გაგრძელდეს?

17 მე ვიზაზე უარი მითხრეს. როგორ მოვიქცე?

 

1 რა ქვეყნები შედის შენგენის სივრცეში?

შენგენის სივრცე მოიცავს 26 ქვეყანას (,,შენგენის სახელმწიფოები“). რომელთა შორის  სასაზღვრო კონტროლი არ ხორციელდება. ეს ქვეყნებია: ავსტრია, ბელგია, გერმანია, დანია, ესტონეთი, ესპანეთი, ისლანდია, იტალია, ლატვია, ლიხტენშტეინი, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, ნორვეგია,  პოლონეთი,  საბერძნეთი, საფრანგეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, ფინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა,  შვედეთი და შვეიცარია.

2 რა არის შენგენის ვიზა?

ვიზას სტიკერის ფორმა აქვს და ის სამგზავრო დოკუმენტში იკვრება. შენგენის ვიზა არის ნებართვა, რომელსაც გასცემს შენგენის სახელმწიფო: 

• მის ტერიტორიაზე ან შენგენის სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ტრანზიტისთვის ან 180 დღიდან არაუმეტეს 90 დღით ყოფნისთვის   (,,მოკლევადიანი ვიზა“),

• შენგენის სახელმწიფოებში მდებარე აეროპორტების საერთაშორისო სატრანზიტო ზონების ტრანზიტისთვის (,,აეროპორტის სატრანზიტო ვიზა.“)

ზოგადად, მიღებული ვიზა უფლებას გაძლევთ ერთი მოგზაურობის განმავლობაში იმოგზაუროთ შენგენის ნებისმიერ სახელმწიფოში, ვიზის ხანგრძლივობის ამოწურვამდე.

იმ შემთხვევაში, თუ შენგენის ქვეყანაში 90–დღეზე მეტი ხნით დარჩენა, მუშაობის დაწყება ან ბიზნესის წამოწყება, ვაჭრობა ან პროფესიით დასაქმება  გსურთ,  თქვენ  შენგენის ვიზა არ შეგეხებათ.  

3 შენგენის ქვეყანაში შესასვლელად ვიზა მჭირდება?

იმის სანახავად, გჭირდებათ თუ არა ვიზა შენგენის სახელმწიფოში შესასვლელად, იხილეთ ჩვენი ვებგვერდი.

1. აირჩიეთ თქვენი ნაციონალობა და ნახავთ, გჭირდებათ თუ არა ვიზა.

2. თუკი ვიზა გჭირდებათ, უნდა შეარჩიოთ თქვენი ბინადრობის ქვეყანა და  შენგენის ის სახელმწიფო, რომელშიც მიემგზავრებით. 

3. აღნიშნული იქნება საკონსულო, რომელსაც უნდა მიმართოთ და აღნიშნული იქნება ასევე ბმული იმ ვებგვერდისა, სადაც დეტალური ინფორმაცია იქნება მოცემული. 

გაითვალისწინეთ, რომ ეს ინფორმაცია არასრულია და მხოლოდ გზამკვლევის ფუნქციას ასრულებს.

4  სად უნდა შევიტანო სავიზო განაცხადი?

შენგენის სავიზო განაცხადი იმ ქვეყნის საკონსულოში უნდა შეიტანოთ, სადაც გამგზავრებას აპირებთ ან თუკი შენგენის ერთ სახელმწიფოზე მეტ ქვეყანაში ჩასვლას აპირებთ, იმ ქვეყნის საკონსულოში, სადაც დროის ყველაზე დიდ მონაკვეთს გაატარებთ. 

თუკი შენგენის რამდენიმე სახელმწიფოში ჩასვლას გაგმავთ და ეს ვიზიტების ყველა თანაბარი ხანგრძლივობისა იქნება, იმ ქვეყნის საკონსულოს უნდა მიმართოთ, რომლის გარე საზღვარს შენგენის სივრცეში შესვლისას პირველს გადაკვეთთ.

ზოგადი წესის მიხედვით სავიზო განაცხადი უნდა შეიტანოთ იმ საკონსულოში, რომელსაც მინიჭებული აქვს ტერიტორიული კომპეტენცია იმ ქვეყნისთვის, სადაც თქვენ ლეგალურად ცხოვრობთ. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდის ბმულს სად და როგორ შევიტანოთ სავიზო განაცხადი.

5 რა ხანგრძლივობისაა შენგენის ვიზა?

შენგენის ვიზა მოკლევადიანი ვიზაა. ,,მოკლევადიანი“ ნიშნავს ,,180 დღიდან ნებისმიერი 90 დღის“ ვადას, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანაში დარჩენის მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 90 დღე 180 დღიდან. 

მაქსიმალური ვადა, რომელიც პასპორტში ჩაკრულ ვიზაზეა აღნიშნული მოცემულია გრაფაში ,,ვიზიტის ხანგრძლივობა“ (“Duration of visit”).

ერთჯერადი ვიზით შენგენის ზონაში შესვლის უფლება გენიჭებათ მხოლოდ ერთხელ, რაც ვიზაში აღნიშნულია ციფრით ,,1“. მრავალჯერადი ვიზა უფლებას აძლევს მის მფლობელს ქვეყანაში რამდენჯერმე შევიდეს ვიზის ვადის გასვლამდე.  მრავალჯერადი ვიზის აღმნიშვნელია სიტყვა "MULT".

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ წავიკითხოთ ვიზაზე დატანილი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენ ვებგვერზე: როგორ წავიკითხოთ ვიზაზე დატანილი ინფორმაცია.

6 რა დრო სჭირდება სავიზო პროცედურებს?

როგორც წესი, მას შემდეგ, რაც  შენგენის ვიზის შესახებ განაცხადი საკონსულოში იქნება შეტანილი, საკონსულოს აქვს 15 კალენდარული დღე  გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს ვადა 30 ან 60 დღემდე შეიძლება გაგრძელდეს. დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შეგიძლიათ ვებგვერდზე: სავიზო განაცხადის დამუშავება.

7 დაგეგმილ ვიზიტამდე რა ხნით ადრე უნდა შევიტანო სავიზო განაცხადი?

სავიზო განაცხადის შეტანა შეიძლება დაგეგმილ ვიზიტამდე არაუმეტეს სამი თვით ადრე.

სასურველია, რომ განაცხადი შეტანილ იქნეს დაგეგმილ ვიზიტამდე სულ მცირე 15 კალენდარული დღით ადრე.

ასევე, რეკომენდებულია სავიზო განაცხადის შეტანა როგორც განმცხადებლის ქვეყანაში არსებული დასვენების დღეების გათვალისწინებით, ისე იმ ქვეყნის დასვენების დღეების გათვალისწინებით,  რომელშიც ის მიემგზავრება.

მათ, ვისაც აქვთ მრავალჯერადი ვიზები (რომელიც ძალაშია სულ მცირე 6 თვის განამავლობაში) შეუძლიათ ახალ ვიზაზე განაცხადის შეტანა არსებული ვიზის ვადის გასვლამდე.

8 რა ღირს ვიზაზე განაცხადის შეტანა?

ვიზის ღირებულება არის 60 ევრო და ის გადახდილი უნდა იყოს სავიზო განაცხადის შეტანისას. ვიზის ღირებულება 6–დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის შეადგენს 35 ევროს. 

მოქალაქეებისთვის, ვისთანაც ევროკავშირს ხელმოწერილი აქვს ვიზების გამარტივების შეთანმხება, ვიზის ღირებულება შეადგენს 35 ევროს. ამ ქვეყანათა ჩამონათვალი იხილეთ ამ ბმულზე.

ვიზის გადასახადისგან გათავისუფლებული არიან ის განმცხადებლები, რომლებიც შემდეგ კატეგორიებს მიეკუთვნებიან:

• 6 წლამდე ბავშვები;

• სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, სამაგისტრო და სადოქტორო ხარისხზე მომუშავე სტუდენტები და თანმხლები მასწავლებლები, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლისა ან ტრენინგისთვის მიემგზავრებიან;

• მესამე ქვეყნების მკვლევარები, რომლებიც საზღვარგარეთ სამეცნიერო კვლევის მიზნით მიემგზავრებიან

• 25 წლის ან 26 წლამდე ასაკის მოგებაზე არაორიენტირებული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ  მოგებაზე არაორიენტირებული ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ სემინარებში, კონფერენციებში, სპორტულ ღონისძიებებში, კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში. 

ევროკავშირის წევრები ასევე იყენებენ მათ მიერ დაწესებულ სავიზო შეღავათებს. დეტალური დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია იმ ქვეყნი საკონსულოდან, რომელსაც ვიზის მისაღებად მიმართავთ.

თუკი განაცხადს  სერვისის მიმწოდებელს ჩააბარებთ, დამატებითი მომსახურების ხარჯის გადახდა დაგეკისრებათ.

9 ჩემს პასპორტს ორ თვეში გასდის ვადა. შემიძლია სავიზო განაცხადის შეტანა?

როგორც წესი არ შეგიძლიათ. მოთხოვნის მიხედვით პასპორტის ვადა უნდა იწურებოდეს თქვენი შენგენის სახელმწიფოდან ჩამოსვლიდან 3 თვის შემდეგ, თუმცა, კარგად დასაბუთებულ და გადაუდებელ შემთხვევებში საკონსულოს შეუძლია გადაუხვიოს ამ დადგენილ წესს.

10 რა დოკუმენტები მჭირდება სავიზო განაცხადის შეტანისას? 

ინფორმაცია ვიზის მისაღებად აუცილებელი დოკუმენტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე: საჭირო დოკუმენტები.

11 თუკი ჩემი ვიზა გერმანიის საკონსულომ გასცა, შემიძლია ამ ვიზის გამოყენება შენგენის სხვა ქვეყნებში სამოგზაუროდ?

დიახ. შენგენის შეთანხმების მიხედვით შენგენის ვიზა შენგენის ზონის ყველა ქვეყანაში მოქმედებს. მიაქციეთ ყურადღება, რომ განაცხადი ყოველთვის იმ ქვეყანის საკონსულოში უნდა შეიტანოთ, რომელშიც პირველად შედიხართ (იხ. ,,ხშირად დასმული კითხვების“ შეკითხვა 4). ვიზის ტერიტორიული გავრცელების არეალი აღნიშნულია ვიზაში სახელწოდებით "Schengen States". თუკი ვიზას შეზღუდული ტერიტორიული გავრცელების არეალი აქვს, მაშინ მოცემულია შემდეგი აღნიშვნა "LTV" და შენგენის იმ ქვენების ჩამონათვალი, რომელზეც ეს ვიზა ვრცელდება.

12 შემიძლია ჩემი შენგენის ვიზით შენგენის ზონა დავტოვო და უკან დავბრუნდე?

შენგენის ვიზა არის ერთჯერადი და მრავალჯერადი. ერთჯერადი ვიზით შენგენის ზონაში შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.  ერთჯერადად შესვლის ნიშნად ვიზაზეა დატანილია ციფრი ,,1“.

მრავალჯერადი ვიზით შესაძლებელია შენგენის ზონაში შესვლა მრავალჯერ, ვიზის ვადის ამოწურვამდე.  მრავალჯერადი ვიზა აღინიშნება  შემოკლებით"MULT".

13 მაქვს შენგენის ზონაში შემავალი ქვეყნის გრძელვადიანი მოქმედი ვიზა/ბინადრობის უფლება. დამჭირდება კიდევ ერთი ვიზა შენგენის ზონის სხვა საზელმწიფოებში სამოგზაუროდ?

არა. შენგენის ზონაში შემავალი ქვეყნის მიერ გაცემული გრძელვადიანი  ვიზა ან ბინადრობის უფლება გაძლევთ უფლებას იმოგზაუროთ ან იცხოვროთ შენგენის ზონის სხვა ქვეყანაში, თუმცა უნდა დაიცვათ ,,მოკლევადიანი“ ვიზიტის მაქსიმალური ვადა (180 დღიანი პერიოდიდან 90 დღე).

14 შენგენის გარე საზღვარზე შენგენის ვიზიანი სამგზავრო დოკუმენტის გარდა სხვა რაიმე დოკუმენტი უნდა წარმოვადგინო? 

მოკლევადიანი ვიზა არ გაძლევთ შენგენის ზონაში ავტომატურად შესვლის უფლებას. საზღვარზე (ან სხვა სახის კონტროლისას ) შესაძლოა მოგთხოვონ როგორც ვიზის, ისე დამატებითი საბუთების წარმოდგენა, მაგალითად ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გაქვთ ქვეყანაში დასარჩენად და უკან დასაბრუნებლად საკმარისი თანხა. ამიტომ, სასურველია, რომ თან იქონიოთ იმ დოკუმენტების ასლები, რომელსაც ვიზაზე განაცხადის შეტანისას წარადგენთ (მაგ. მოწვევის წერილები, მგზავრობის დამადასტურებელი და სხვა დოკუმენტების, რომელიც თქვენი მგზავრობის მიზანს განმარტავს).

15 მე ორი ფრენა მიწევს  და გზად შენგენის ზონის აეროპორტში უნდა გავჩერდე. რომელი ვიზა უნდა ავიღო – მოკლევადიანი თუ აეროპორტისთვის სატრანზიტო?

მნიშვნელოვანია, რომ განვასხვაოთ ორი სიტუაცია:

• აეროპორტის საერთაშორისო სატრანზიტო ზონა (ანუ სივრცე, რომელსაც არ ტოვებ მომდევნო ფრენამდე)

• ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიის ტრანზიტი, რომელიც მხოლოდ აეროპორტის ტერიტორიით შემოიფარგლება (შემდგომი მოგზაურობა, რომლის დროსაც ტოვებ აეროპორტის საერთაშორისო სატრანზიტო  ზონას).

აეროპორტის სატრანზიტო ვიზა (ATV) უფლებას გაძლევთ, დატოვოთ შენგენის სახელმწიფოში მდებარე აეროპორტის საერთაშორისო სატრანზიტო ზონა და დაელოდოთ ფრენას არა–შენგენის  ქვეყანაში. ATV არ გაძლევთ შენგენის ზონაში შესვლის უფლებას (ან, მაგალითად, სასტუმროში დარჩენის ან შენგენის სხვა ქვეყანაში შემდგომი ფრენის). 

შენგენის ერთი სახელმწიფოდან შენგენის მეორე სახელმწიფოს აეროპორტის გავლით მგზავრობა არ ითვლება აეროპორტის ტრანზიტად; ეს არც შენგენის 2 სახელმწიფოს აეროპორტებიდან მგზავრობად ითვლება. შენგენის ერთ და მეტ ქვეყნებს შორის მგზავრობა ,,შიდა“ მგზავრობად ითვლება. ორ ან მეტ შენგენის სახელმწიფოს შორის ყველა ფრენა ,,შიდა“ფრენადაა მიჩნეული. მოქალაქეობიდან გამომდინარე შენგენის ზონაში შესვლისას თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ მოკლევადიანი ვიზა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენი იქ დარჩენა მხოლოდ რამდენიმე საათი გასტანს.  

16 შეიძლება ჩემი ვიზის გაგრძელება?

ვიზის ვადის გაგრძელებაზე განაცხადის შეტანისას უნდა აჩვენოთ, რომ დაუძლეველი ძალის (force majeure) ან ჰუმანიტარული მიზეზების გამო არ შეგიძლიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიის დატოვება ვიზის ხანგრძლივობის  ან ნებადართული პერიოდის გასვლამდე.

ვიზის ვადის გაგრძელება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუკი შენგენის ზონაში ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში 90 დღეზე ნაკლები გაატარეთ და თუ თქვენს ვიზას ვადა არ გასვლია.

შენგენის ქვეყნის შინაგანი საკითხების უწყებებთან შეგიძლიათ გაარკვიოთ რომელი უწყებაა უფლებამოსილი თქვენის ვიზის გაგრძელებაზე. 

17 მე უარი მითხრეს ვიზის გაცემაზე. როგორ უნდა მოვიქცე?

შეგიძლიათ გაასაჩივროთ ეს გადაწყვეტილება. შენგენის ვიზის გაცემაზე უარის თქმა და უარის მიზეზები მიღებული ფორმით უნდა იყოს შეგატყობინონ. უარის შესახებ გადაწყვეტილებას თან უნდა ახლდეს უარის თქმის საფუძველი და ის პროცედურები და ვადები, რომელზე დაყრდნობითაც უნდა მოხდეს გასაჩივრება. 

თუკი ვიზის გაცემაზე უარი გითხრეს, შეგიძლიათ ხელმეორედ შეიტანოთ განაცხადი. თუმცა, სასურველია, რომ ახალი განაცხადის წარდგენამდე მხედველობაში მიიღოთ ის მიზეზები, რის გამოც წინა განაცხადზე უარი გითხრეს და, თუ შესაძვლებლია, აღმოფხვრათ ისინი.   

სავიზო პოლიტიკა:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

****************************

სავიზო ინფორმაციის სისტემა (VIS)
სავიზო ინფორმაციის სისტემა არის შენგენის სახელმწიფოებს შორის მოქმედი სავიზო მონაცემების გაცვლის სისტემა. სავიზო ინფორმაციის სისტემის კონკრეტული მიზანია: სავიზო პროცედურების გამარტივება, სავიზო განაცხადების დამუშავების პროცესის მეტი უსაფრთხოება და შენგენის ზონის გარე საზღვარზე სავიზო შემოწმებების გამარტივება. იხილეთ  ბუკლეტი სავიზო ინფორმაციის სისტემზე (VIS), რომელიც ამოქმედდება 2015 წლის 23 ივნისიდან.

სავიზო ინფორმაციის სისტემა (VIS) შენგენის სავიზო პროცედურების გაუმჯობესება - ბუკლეტი

ევროკავშირის  წევრი  ქვეყნების  საელჩოები  საქართველოში

 

ავსტრიის საელჩო

არად ბენკო (ელჩი)

მისამართი: გრიბოედოვის ქ.  #31 / რუსთაველის გამზ.  #41, თბილისი

ტელ: (+995 32) 243 44 02

 

ბულგარეთი

დესისლავა ივანოვა - კოზლევა (ელჩი)

მისამართი: გორგასლის III შესახვევი, გასასვლელი 15, თბილისი

ტელ: (+995 32) 291 01 94/95

ფაქსი: (+995 32) 291 02 70

ელ-ფოსტა: embassy.tbilisi@mfa.bg 

 

ჩეხეთის რესპუბლიკა

თომას პერნიცკი (ელჩი)

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. # 37, კორპ. 6, თბილისი

ტელ: (+995 32) 291 67 40/41/42

ფაქსი: (+995 32) 291 67 44

ელ-ფოსტა: czechembassy@gol.ge

 

ესტონეთი

კაი კარელსონი (ელჩი)

მისამართი: მლიხაურის #4, საბურთალო, თბილისი

ტელ: (+995 32) 236 51 22

ფაქსი: (+995 32) 236 51 38

ელ-ფოსტა: tbilisisaatkond@mfa.ee

 

უნგრეთი

შანდორ საბო (ელჩი)

მისამართი: ლვოვის ქ. #83, საბურთალო, თბილისი

ტელ: (+995-32) 239 90 08

ფაქსი: (+995-32) 239 90 04

ელ-ფოსტა: hunembtbs@gmail.com

 

საფრანგეთი

პასკალ მენიე (ელჩი)

მისამართი: კრწანისის ქ. #49, თბილისი

ტელ: (+995 32) 272 14 90

ფაქსი: (+995 32) 272 13 55

ელ-ფოსტა: ambafrance@access.sanet.ge

 

გერმანია

ჰაიკე ფაიჩი (ელჩი)

მისამართი: მეტეხი პალასი, თელავის ქ. #20, სართ. IV, თბილისი

ტელ: (+995 32) 244 73 00

ფაქსი: (+995 32) 243 53 99

ელ-ფოსტა: info@tiflis.diplo.de

 

საბერძნეთი

იორღოს ხაძიმიხელაკისი (ელჩი)

მისამართი: ტ. ტაბიძის ქ. #37, თბილისი

ტელ: (+995 32) 291 49 70-5

ფაქსი: (+995 32) 291 49 80

ელ-ფოსტა: grembgeo@access.sanet.ge

 

იტალია

ანტონიო ენრიკო ბარტოლი (ელჩი)

მისამართი: ჩიტაძის ქ. #3, თბილისი

ტელ: (+995 32) 299 64 18

ფაქსი:(+995 32) 299 61 15

ელ-ფოსტა: embassy.tbilisi@esteri.it

 

ლატვია

იანის ზლამეტსი (ელჩი)

მისამართი: ოდესის ქ. #4, თბილისი

ტელ: (+995 32) 224 48 58

(+995 32) 238 14 06

ელ-ფოსტა: embassy.georgia@mfa.gov.lv

 

ლიტვა

გიერდიუს პუოჯუნასი (ელჩი)

მისამართი: კრწანისის ქ.#29, თბილისი

ტელ: (+995 32) 291 29 33

ფაქსი: (+995 32) 222 17 93

ელ-ფოსტა: amb.ge@urm.lt 

 

ნიდერლანდები

იოს დაუმა (ელჩი)

მისამართი: პიქსელის ცენტრი, 34 იალია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი

ტელ: (+995 32) 227 62 00

ფაქსი: (+995 32) 227 62 32

ელ-ფოსტა: tbi@minbuza.nl

 

პოლონეთი

ანჟეი ჩეშკოვსკი (ელჩი)

მისამართი: ძმები ზუბალაშვილების ქ. #19, თბილისი

ტელ: (+995 32) 292 03 98

ფაქსი: (+995 32) 291 29 33

ელ-ფოსტა: amb.ge@caucasus.net

 

რუმინეთი

რადუ ლივიუ ჰორუმბა (ელჩი)

მისამართი: ლვოვის ქ. #7, თბილისი

ტელ: (+995 32) 238 53 10

ფაქსი: (+995 32) 238 52 10

ელ-ფოსტა: ambasada@caucasus.net

 

შვედეთი

მარტინა ქვიქი (ელჩი)

მისამართი:  15, ყიფშიძის ქუჩის შესახვევი (ვაკის რაიონი), 0162 თბილისი

ტელ: (+995 32) 255 03 20

ელ-ფოსტა: ambassaden.tbilisi@gov.se

 

გაერთიანებული სამეფო

ჯასტინ მაკენზი სმიტი (ელჩი)

მისამართი: კრწანისის ქ.51, თბილისი

ტელ: (+995 32) 227 47 47

ფაქსი: (+995 32) 227 47 92

ელ-ფოსტა: british.embassy@caucasus.net

ევროკავშირი გვთავაზობს თანამშრომლობის ფართო სპექტრს და მობილობის ინიციატივებს, რომლებიც აძლიერებს ევროპული უმაღლესი განათლების ხარისხს, ავითარებს უნარებს და ხელს უწყობს დიალოგსა და ურთიერთგაგებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და ევროკავშირის ისეთ არაწევრ ქვეყანას შორის, როგორიცაა საქართველო.

Erasmus+

Erasmus+ არის ევროკავშირის განათლების, ახალგაზრდობის ტრენინგისა და სპორტის ახალი პროგრამა 2014-2020 წლებისთვის, რომელიც განათლების დონის ასამაღლებლად ევროკავშირის დაფინანსებას სთავაზობს სტუდენტებს, მკვლევარებს, თანამშრომლებს და ინსტიტუტებს.

Erasmus+ -ის ძირითადი მიზანია ადამიანების სასწავლო მობილობა, რაც მოიცავს შემდეგ შესაძლებლობებს:

სტუდენტებს შეუძლიათ პირდაპირ მიმართონ შესაბამის კონსორციუმს, რომელიც ახორციელებს სტიპენდიანტების საკონკურსო შერჩევას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამებისთვის, რომლებიც მთლიანად ფარავენ მონაწილეობის ხარჯებს.

ქართული მხარის პარტნიორი კონსორციუმები არიან:

 

  • მარი სკლადოვსკა-კიურის ფონდი აფინანსებს მსოფლიოში და სხვადასხვა სექტორში მკვლევარის კარიერის ყველა ეტაპზე მობილობას, ხელს უწყობს სასწავლო-საკვლევ ტრენინგებს და კარიერის განვითარებას, ორიენტირებულია ინოვაციურ უნარებზე და წარმოადგენს ევროკავშირის Horizon 2020 პროგრამის ნაწილს.
  • ახალგაზრდების გაცვლითი პროგრამები: ეს გამოცდილებები, რომლებიც გრძელდება 5-დან 21 დღემდე, საშუალებას აძლევს სხვადასხვა კულტურის მქონე ახალგაზრდებს ერთად იმუშაონ მოკლევადიან პროექტებზე. ხელმისაწვდომია ევროკავშირის გრანტი, რომელიც ფარავს პრაქტიკულ და საქმიანობასთან დაკავშირებულ თანხებს.
  • ევროპის მოხალისეთა სამსახური: მონაწილეობენ ორგანიზაციიდან სხვადასხვა პროექტებზე გაგზავნილი ან მიღებული 170-დან 30-მდე ახალგაზრდა, პროექტების ხანგრძლივობა 2 კვირიდან 12 თვემდეა. არსებობს სხვადასხვა პროექტები - კულტურის სფეროდან დაწყებული, გარემოს დაცვაზე ორიენტირებულით და თანამშრომლობის განვითარებით დამთავრებული.

სტაჟირებები ევროკავშირის ინსტიტუტებში

სამი მთავარი ევროკავშირის ინსტიტუტი სხვადასხვა ხანგრძლივობის სტაჟირების შესაძლებლობას სთავაზობს:

იმისთვის რომ შეისწავლონ ინოვაციები და გაიარონ კარგი პრაქტიკა, ორგანიზაციებს შეუძლიათ მონაწილეობა ინსტიტუციური თანამშრომლობის მრავალ დარგშში, ესენია:

                                                         
ჟან მონეს პროგრამა ხელს უწყობს მაღალი დონის სწავლებას და მსოფლიოში ევროკავშირის კვლევებს, ავითარებს დიალოგს აკადემიურ სამყაროსა და პოლიტიკოსებს შორის.

ევროკავშირის ვიზიტორთა პროგრამის (EUVP) ფარგლებში, ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მყოფი ლიდერები მიწვეულნი არიან ბრიუსელში 5 დღიან ვიზიტზე, რომ უკვეთ გააცნონ მონაწილეებს ევროკავშირი და მისი საქმიანობა. მონაწილეობის თანხებს სრულად ანაზღაურებს ევროკავშირი, დელეგაცია კი უზრუნველყოფს სავიზო მხარდაჭერას. 

Languages:
რედაქტორი: