ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირმა და საქართველოს მთავრობამ საქართველოსთვის უსაფრთხოების სექტორის მხარდაჭერის 28 მილიონი ევროს (86 მილიონი ლარის) ღირებულების პროგრამას ხელი მოაწერეს

11/07/2019 - 12:58
News stories

უსაფრთხოების, ანგარიშვალდებულებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი პროგრამა (SAFE) ყურადღებას გაამახვილებს დანაშაულისა და ასევე კიბერ და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის, საზღვრის მართვის, სამოქალაქო დაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობის საკითხებზე. ასევე ხელი მოეწერა საჯარო ფინანსების მართვის მხარდაჭერის 18 მილიონი ევროს (57 მილიონი ლარის) ღირებულების ახალ პროგრამას.

ბათუმშიმე-16საერთაშორისოკონფერენციასაქართველოსევროპულიგზა"ფარგლებში ევროკავშირისწარმომადგენლებმადასაქართველოსმთავრობამუსაფრთხოებისსექტორისრეფორმისსფეროში საქართველოსთვისევროკავშირისმხარდაჭერისპირველ პროგრამასხელიმოაწერეს.

"SAFE: ევროკავშირიუსაფრთხოებისთვისანგარიშვალდებულებისადადანაშაულისწინააღმდეგბრძოლისთვისსაქართველოში”ხუთწლიანიდა28 მილიონი ევროს (86 მილიონი ლარის) ღირებულების პროგრამა2019 წელსდაიწყება. იგი მთავრობასდანაშაულისადაკორუფციის,ჰიბრიდულიდაგანვითარებადისაფრთხეების წინააღმდეგბრძოლაში,საზღვრისმართვის,სამოქალაქოდაცვისადაკრიზისებისმართვაშიდაასევეუსაფრთხოებისსექტორისზედამხედველობაში დაეხმარება.

"ევროკავშირიმხარსუჭერსსაქართველოსადამისიმოქალაქეებისუსაფრთხოებას.ესპროგრამაუზრუნველყოფსუსაფრთხოსაზღვრებსდახელსშეუწყობსმთავრობასუფროეფექტურადდაიცვასსაკუთარიმოქალაქეებიდანაშაულისადაკიბერდანაშაულებისაგანჰიბრიდულისაფრთხეებისადასტიქიურიუბედურებებისგან.ამავედროსიგიმოქალაქეთაუფლებებისდასავად პარლამენტიომბუდსმენიდამოუკიდებელიზედამხედველობისინსტიტუტებისადასამოქალაქოსაზოგადოების მხრიდან უსაფრთხოებისსისტემაზე ზედამხედველობასგააძლიერებს"აღნიშნა ევროკომისიაში აღმოსავლეთ სამეზობლოს დირექტორატის ხელმძღვანელმა ლორენს მერედიტმა.  

"საქართველო მადლობელია ევროკავშირის ფინანსური და ტექნიკური დახმარებისთვის, რომელიც ქვეყნის ევროპული ტრანსფორმაციისთვის გადამწყვეტ როლს ასრულებს, განსაკუთრებით ეს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში ვლინდება. ქართული მხარე SAFEპროგრამას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. იგი ასეთი სახის პირველ პროგრამას წარმოადგენს, რომელიც ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და საქართველოს მთავრობის ძირითადი პრიორიტეტების განხორციელებას, მათ შორის დანაშაულის, კიბერდანაშაულის, ჰიბრიდული საფრთხეებისა და სტიქიური უბედურებების წინააღმდეგ ბრძოლას ხელს შეუწყობს. ამავდროულად, ევროკავშირის ეკონომიკური მმართველობისა და ფისკალური ანგარიშვალდებულების პროგრამით გათვალისწინებული მხარდაჭერა ძალზე მნიშვნელოვანია", აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ მახარობლიშვილმა.

ამ პროგრამას 12 სხვადასხვა პროექტის ფარგლებშიევროკავშირისწევრიქვეყნები,ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ევროპული ცენტრი(EMCDDA), მიგრაციისსაერთაშორისოორგანიზაცია(IOM), გაეროსპროექტებისმომსახურებისოფისი(UNOPS)და ასევეკერძოსაკონსულტაციოფირმები განახორციელებსასევესამოქალაქოსაზოგადოებისთვისსაგრანტო კონკურსები გაიმართება.დაგეგმილიაპროგრამის საჯარო გახსნის ღონისძიება.

ამასთანავე,საქართველოშიფისკალურიმმართველობისშემდგომიგაძლიერებისმიზნით ევროკავშირმადასაქართველოსმთავრობამხელიმოაწერეს18 მილიონიევროს(57 მილიონილარისღირებულებისპროგრამას"ევროკავშირი ეკონომიკური მმართველობისა და ფისკალური ანგარიშვალდებულებისთვის". ამპროგრამისფარგლებშიგანხორციელებულისაქმიანობამიმართულიიქნებასაბიუჯეტოჩარჩოებისდახვეწაზეგარეაუდიტისგაძლიერებასადადამოუკიდებელფისკალურმონიტორინგზე,ისევე როგორცსაჯაროფინანსებისზედამხედველობაშისამოქალაქომონაწილეობისწახალისებაზეიგიმთავრობისთვის პირდაპირისაგრანტომხარდაჭერის, ისევეროგორცტექნიკურიდახმარებისპროექტების საშუალებით შესრულდებარომელიც ევროკავშირისწევრისახელმწიფოებისადამსოფლიობანკისმიერ განხორციელდება .

დამატებითიინფორმაციისთვისმიმართეთთამრიკომიქაძესაქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პრესისა და ინფორმაციის ოფიცერი, Tamriko.Mikadze@eeas.europa.eu

Languages:
რედაქტორი: