Delegation of the European Union to The Gambia

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 961

A Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini, apresentou o terceiro relatório intercalar sobre a aplicação da estratégia global da União Europeia, «A estratégia global da UE na prática — três anos volvidos, um olhar para o futuro», que será debatido pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e pelos Ministros da Defesa da UE no âmbito do Conselho dos Negócios Estrangeiros que terá lugar em 17 de junho de 2019, no Luxemburgo. O relatório analisa os progressos alcançados durante os últimos três anos, desde o momento em que estratégia global foi apresentada, em junho de 2016, em cinco domínios prioritários — a segurança da União, a resiliência estatal e social a leste e a sul, a abordagem integrada dos conflitos e das crises, as ordens regionais de cooperação e uma governação mundial adaptada ao século XXI — e fornece orientações possíveis para os próximos anos.

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini har lagt fram den tredje lägesrapporten om genomförandet av EU:s globala strategi ”The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, som kommer att diskuteras av EU:s utrikes- och försvarsministrar vid utrikesrådet den 17 juni 2019 i Luxemburg. Rapporten tittar på de framsteg som gjorts de senaste tre åren, sedan den globala strategin lades fram i juni 2016. Man fokuserar på fem prioriterade områden – unionens säkerhet, motståndskraften hos stater och samhällen i öster och söder, en integrerad strategi för konflikter och kriser, samarbetsgrundade regionala ordningar samt global styrning under 2000-talet – och visar möjliga vägar framåt för de kommande åren.

Visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini je predstavila tretje poročilo o napredku pri izvajanju globalne strategije Evropske unije. O poročilu z naslovom „Globalna strategija EU v praksi: pogled v prihodnost po treh letih izvajanja“ bodo ministri za zunanje zadeve in ministri za obrambo EU razpravljali na zasedanju Sveta za zunanje zadeve, ki bo potekalo 17. junija 2019 v Luxembourgu. V poročilu je pregledan napredek, ki je bil v zadnjih treh letih oziroma od predstavitve globalne strategije junija 2016 dosežen na petih prednostnih področjih: varnost Unije, državna in družbena odpornost vzhodno in južno od nas, celostni pristop h konfliktom in krizam, ureditve regionalnega sodelovanja in globalno upravljanje za 21. stoletje. Prav tako so opredeljene možne usmeritve za prihodnja leta.

La haute représentante/vice-présidente, Federica Mogherini, a présenté le troisième rapport sur l'état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie globale de l'Union européenne, intitulé «La stratégie globale de l'UE en pratique - Bilan des trois années écoulées et perspectives pour l’avenir» (The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward). Ce rapport sera examiné par les ministres des affaires étrangères et de la défense lors du Conseil des affaires étrangères du 17 juin 2019 à Luxembourg. Il passe en revue les avancées réalisées au cours des trois dernières années, depuis la présentation de la stratégie globale en juin 2016, dans cinq domaines prioritaires: la sécurité de l’Union, la résilience de l'État et de la société à l'est et au sud de l'Union, l’approche intégrée des conflits et des crises, les ordres régionaux de coopération et la gouvernance mondiale au XXIe siècle., et propose des orientations possibles en ce qui concerne la voie à suivre à l'avenir.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini tutvustas Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamise kolmandat eduaruannet „Kolm aastat Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia rakendamist – pilk tulevikku“, mida arutatakse ELi välis- ja kaitseministritega 17. juunil 2019 Luxembourgis toimuval välisasjade nõukogu kohtumisel. Aruanne käsitleb edusamme, mis on tehtud viimase kolme aasta jooksul pärast üldise strateegia tutvustamist 2016. aasta juunis viies prioriteetses valdkonnas: liidu julgeolek, riikide ja sotsiaalne vastupanuvõime meie ida- ja lõunanaabruses, konfliktide ja kriiside lahendamiseks kasutatav integreeritud lähenemisviis, piirkondlik koostöö ning üldjuhtimine 21. sajandil. Aruandes tehakse ka ettepanekud tulevikus võetavate võimalike meetmete kohta.

Die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Federica Mogherini hat den dritten Fortschrittsbericht über die Umsetzung der globalen Strategie der Europäischen Union vorgestellt. Über den Bericht mit dem Titel „Die globale Strategie der EU in der Praxis — drei Jahre später, ein Ausblick“ werden die EU-Außen- und Verteidigungsminister auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ am 17. Juni 2019 in Luxemburg beraten. Gegenstand des Berichts sind die Fortschritte, die in den vergangenen drei Jahren seit der Einführung der globalen Strategie im Juni 2016 in den fünf folgenden Schwerpunktbereichen erzielt wurden: Sicherheit der Union, Resilienz von Staaten und Gesellschaften in unserer östlichen und südlichen Nachbarschaft, ein integrierter Ansatz zur Bewältigung von Konflikten und Krisen, kooperative regionale Ordnungen sowie globale Ordnungspolitik im 21. Jahrhundert. Er bietet außerdem Orientierungshilfen für das weitere Vorgehen in den kommenden Jahren.

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pristatė trečiąją Visuotinės Europos Sąjungos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą „Visuotinė ES strategija: kas nuveikta per trejus metus ir žvilgsnis į ateitį“. Ją 2019 m. birželio 17 d. Liuksemburge vyksiančiame Užsienio reikalų tarybos posėdyje aptars ES užsienio ir gynybos ministrai. Ataskaitoje apžvelgiama per pastaruosius trejus metus, t. y. nuo 2016 m. birželio mėn., kai buvo pristatyta Strategija, padaryta jos įgyvendinimo pažanga penkiose prioritetinėse srityse – Sąjungos saugumo, valstybių ir visuomenės rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse atsparumo, integruoto požiūrio į konfliktus ir krizes, bendradarbiaujamosios regioninės tvarkos ir pasaulinio valdymo, atitinkančio XXI-ojo amžiaus poreikius. Ataskaitoje taip pat pateikiamos tolesnių veiksmų ateinančiais metais gairės.

La Alta Representante y Vicepresidenta, Federica Mogherini, ha presentado el tercer informe sobre la aplicación de la Estrategia Global de la Unión Europea, titulado «La Estrategia Global de la UE en la práctica después de tres años y con miras al futuro», que debatirán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE en el Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará del 17 de junio de 2019 en Luxemburgo. El informe examina los progresos realizados en los últimos tres años, desde la presentación de la Estrategia en junio de 2016, en cinco ámbitos prioritarios (seguridad de la Unión, fortaleza estatal y social en nuestros vecinos del este y del sur, enfoque integrado con respecto a los conflictos y las crisis, órdenes regionales de cooperación, y gobernanza mundial para el siglo XXI) y ofrece posibles orientaciones para los próximos años.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni ir iesniegusi trešo progresa ziņojumu par Eiropas Savienības globālās stratēģijas īstenošanu (“ES globālā stratēģija praksē — trīs gadus vēlāk, raugoties nākotnē”), kuru ES ārlietu un aizsardzības ministri apspriedīs Ārlietu padomē 2019. gada 17. jūnijā Luksemburgā. Ziņojumā aplūkots progress, kas pēdējo trīs gadu laikā kopš globālās stratēģijas iesniegšanas 2016. gada jūnijā panākts piecās prioritārajās jomās, t. i., Savienības drošība, valsts un sociālā izturētspēja uz austrumiem un dienvidiem no Savienības, integrēta pieeja konfliktiem un krīzēm, sadarbībā balstītas reģionālās sistēmas un globālā pārvaldība 21. gadsimtā, kā arī sniegti norādījumi par iespējamu turpmāko rīcību turpmākajos gados.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini heeft het derde voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale EU-strategie gepresenteerd, "De integrale EU-strategie in de praktijk - een vooruitblik na drie jaar", dat zal worden besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 17 juni 2019 in Luxemburg. In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de afgelopen drie jaar, sinds de presentatie van de integrale strategie in juni 2016, is geboekt op vijf prioritaire gebieden - de veiligheid van de Unie, de weerbaarheid van staten en samenlevingen ten oosten en ten zuiden van ons, een geïntegreerde aanpak van conflicten en crises, regionale samenwerkingsverbanden en mondiale governance voor de 21e eeuw - en worden mogelijkheden voor de toekomst geschetst.

Pages