Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

Làm việc với chúng tôi

Công việc, thực tập

International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
THÊM

Đấu thầu

Đấu thầu,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2021
Đấu thầu,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2021
Đấu thầu,€60.000 - €139.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 17/08/2021
THÊM

Tài trợ

Tài trợ

Grants in El Salvador

Author: Press and information team of the Delegation to EL SALVADOR - Publication date: 09/09/2016
Tài trợ

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
THÊM