Delegation of the European Union to El Salvador and to the Central American Integration System (SICA)

Підтримка реабілітації колишнього Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) з боку ЄС вступає у третю фазу

Київ, 02/12/2021 - 16:50, UNIQUE ID: 211202_23
Press releases

English version is below

По завершенні в 2016 р. фінансованого ЄС проєкту з розроблення довгострокової стратегії реабілітації майданчика ПХЗ в м. Кам’янському, вартість якого склала 1,1 млн євро і який виконувався в партнерстві з Міністерством енергетики України, ЄС розпочав діяльність із приведення майданчика в безпечний стан. З огляду на значне розповсюдження радіоактивно забруднених матеріалів по всьому майданчику ПХЗ, де розташовані кілька державних і приватних підприємств і працюють близько 600 осіб, партнери розпочали проєкт з підвищення безпеки на майданчику як для людей, так і для довкілля. Результати проєкту також сформують безпечні умови для виконання майбутніх заходів з реабілітації. В результаті цієї роботи, яка має завершитись у листопаді 2021 р., на майданчику було створено п’ять радіаційних контрольованих зон, ущільнено дві будівлі з високими рівнями радіаційного забруднення, завершено розробку проєкту для збирання та тимчасового зберігання в межах однієї з контрольованих зон радіоактивних матеріалів з усього майданчика. Цей проєкт загальною вартістю 3,5 млн євро також підтримував зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази для безпечного управління майданчиками уранового спадку.

У вересні цього року Європейська Комісія підписала Угоду про внесок, виділивши ще 5,7 млн євро на підтримку кількох першочергових заходів, необхідних для впровадження початкових реабілітаційних дій на майданчику ПХЗ. Проєкт передбачає розробку плану поводження з радіоактивними матеріалами, що ґрунтуватиметься на стратегії реабілітації, розробленій у 2016 р., і визначатиме заходи, які повинні бути виконані в першу чергу. Також проєкт передбачає організацію безпечного проміжного зберігання та остаточного захоронення радіоактивних матеріалів з майданчика, подальше зміцнення законодавчої та нормативно-правової бази для об’єктів уранового спадку в Україні.

Проєкт, який триватиме 4 роки, будуть виконувати Український науково-технологічний центр (УНТЦ www.stcu.int) в партнерстві з Державним підприємством «Бар’єр», призначеним Міністерством енергетики України бути оператором майданчика ПХЗ.

Перший заступник Міністра енергетики України п. Юрій Власенко зазначив: «Українська сторона висловлює подяку Європейській Комісії та високо цінує підтримку та співпрацю в реалізації міжнародних проєктів з реабілітації майданчика ПХЗ, забезпечення радіаційного контролю при їх виконанні, експлуатації та обслуговування обладнання.Найближчим часом Урядом України будуть прийняті зміни до Державної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика ПХЗ на 2019-2024 роки, що в подальшому у спільній співраці з Європейською Комісією сприятиме створенню більш сприятливих економічних та екологічних умов для ефективної діяльності підприємств на майданчику виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод», зменшенню негативних впливів  радіоактивного забруднення на персонал і населення, а також буде сприяти відновленню інвестиційної привабливості для розбудови промислового виробництва на території колишнього виробничого об’єднання за рахунок використання власного ресурсного потенціалу».

Паскаль Дор, ГД «Міжнародне партнерство» Європейської Комісії підкреслив: «Європейська Комісія долучалася до реабілітації об’єктів уранового спадку в Україні, починаючи з 2014 р., і в Центральній Азії, починаючи з 2015 р. Керуючись тим же самим прагненням захистити населення та довкілля на прилеглих територіях, Європейська Комісія в 2016 р.  долучилась і до робіт на майданчику колишнього уранового виробництва - Придніпровського хімічного заводу й має серйозний намір продовжувати свою підтримку населення України та її органів влади».  

Експерти консорціуму на чолі зі шведською компанією Facilia, фахівці українських компаній ТОВ Кінтегро, ТОВ ЗВО, Інституту радіаційного захисту спільно зі спеціалістами Міністерства енергетики, Міністерства охорони здоров'я, Державної інспекції ядерного регулювання та ДП «Бар'єр» докладали зусилля для успішного завершення робіт Фази 2.

 

Довідково: Починаючи з 1991 р., Європейський Союз вклав понад 1,05 млрд євро в підвищення безпеки експлуатації українських АЕС, безпечне поводження з радіоактивними відходами, надав інституційну підтримку українському ядерному регулюючому органу, зробив значний внесок у масштабні проєкти в Чорнобильській зоні відчуження, підтримував виконання соціальних проєктів на підтримку постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 р.

 

По додаткову інформацію просимо звертатись до:

ЄС Alain.VAN-DEN-BRANDE@ec.europa.eu

Міністерства енергетики svitlana.kulchytska@mev.gov.ua

УНТЦ anthony.nichol@stcu.int

Офіс спільної підтримки office@jso.kiev.ua

______________

 

EU support to remediation of the former Pridniprovskyi Chemical Plant (PChP) enters its third phase

 

Following the completion of the EU funded project to develop a long-term strategy for the remediation of the PChP site at Kamyanske costing €1.1 million, in 2016 and in partnership with the Ministry of Energy of Ukraine the EU commenced activities to bring the site into a safe condition. Given the widespread distribution of radioactively contaminated materials around the PChP site, on which are located several state and private enterprises and around 600 workers, the Partners launched a project to improve safety at the site for both the public and environment. The project results will also ensure safe conditions for future remediation activities. That work, which will be completed in November 2021, has seen the establishment of five radiation-controlled areas within the site, the sealing of two highly contaminated buildings, and finalised a design solution for the collection and temporary storage of radioactive materials from around site, within one of the radiation-controlled areas. At a total cost of €3.5 million, the project has also supported the strengthening of Ukraine’s legal and regulatory framework, for the safe management of Uranium Legacy sites.     

In September this year, the European Commission signed a Contribution Agreement, committing a further €5.7 million to support several priority actions required to support initial remediation activities at the PChP site. The Project foresees the establishment of a Radioactive Materials Management Plan, which will be based on the 2016 Remediation Strategy Document and define the priority activities to be implemented. The Project also foresees the establishment of interim safe storage and final disposal for radioactive materials located at the site, together with further strengthening of the legal and regulatory framework for Uranium Legacy Sites in Ukraine.

The project, which will take 4 years to complete, will be implemented by the Science and Technology Centre of Ukraine (STCU www.stcu.int) in partnership with State Enterprise ‘Barrier’, the PChP Site Operator appointed by the Ministry of Energy of Ukraine.

Yuriy Vlasenko, First Deputy Minister of Energy of Ukraine, commented: “The Ukrainian party expresses its gratitude to the European Commission and highly appreciates its support and cooperation in the implementation of international projects for remediation of the PCHP site, providing radiation monitoring during their implementation, in equipment operation and maintenance. The Government of Ukraine will adopt changes to the “State programme of priority measures for bringing the PCHP facilities and site into a safe condition for 2019-2024” shortly; this, in the continued cooperation with the European Commission, will contribute to the  creation of more favourable economic and environmental conditions for effective operation of enterprises at the site of the Production Association “Pridniprovskyi Chemical Plant”, reduction of negative impact of the radioactive contamination on workers and public, and will facilitate the restoration of investment prospects for the development of industrial production on the territory of the former Production Association through the use of own resource potential”.

Pascal Daures, of the European Commission DG International Partnerships commented: “The European Commission has been committed to the remediation of uranium legacy in Ukraine since 2014 and Central Asia since 2015. Driven by the same concern; to protect neighbouring populations and the environment, the European Commission committed to Ukraine’s former Pridniprovskyi uranium production site, and fully intends to continue this support to the Ukrainian people and the authorities”.

Experts from a consortium led by Swedish company Facilia, and Experts from Ukrainian companies LLC Keentegro, LLC ZVO, and the Institute of Radiological Protection, have worked with Experts of the Ministry of Energy, Ministry of Health, the State Nuclear Regulatory Inspectorate, and SE Barrier in ensuring the successful completion of the Phase 2 works.

Background information: Since 1991, the European Union has contributed more than EUR 1.05 billion toward improved safe operation of Ukraine’s NPP’'s, the safe management of radioactive waste, provided institutional support to Ukraine’s Nuclear Regulator, made significant contribution to the large-scale projects within the Chornobyl Exclusion Zone, and supported the implementation of social projects in support of those affected by the 1986 accident at Chornobyl NPP.

 

For additional information, please contact:

EU Alain.VAN-DEN-BRANDE@ec.europa.eu

Ministry of Energy svitlana.kulchytska@mev.gov.ua

STCU anthony.nichol@stcu.int

Joint Support Office office@jso.kiev.ua

Редакторські розділи:

Автор