The European Union Delegation to Egypt

Press and information team of the Delegation to the Australia

Press and Information

Phone number: 

+61 2 6271 2777