The European Union Delegation to Egypt

Press and information team of the Delegation to the USA