Delegation of the European Union to DR Congo

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 26 жовтня – 1 листопада

Київ, 26/10/2020 - 09:30, UNIQUE ID: 201026_2
Press releases

English version is below

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

19.10-23.12

«Онлайн-курс для організацій громадянського суспільства з секторальної підзвітності в енергетичному секторі»

Організовано за підтримки EU Neighbours East

Деталі: тут

 

27.10

«Пітчинги та копродукційні форуми. Все, що потрібно знати»

Організовано за підтримки «Креативної Європи», Ukrainian Film School та Державного агенства України з питань кіно

 

Організовано в рамках серії вебінарів: «Європейські можливості для українського кіно»

Деталі: тут

29.10

«Міжнародні проєкти:
написання, аплікування,
управління та звітність»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

Реєстрація: тут

29.10

TradeSurvey1000 +” Епізод другий: Митні процедури та адміністративне оскарження очима бізнесу

Організовано за підтримки проєкту «Підтримка громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

Контакти:

Олена Рубанік

rubanik@ier.kyiv.ua

+38(097)352-04-11

29.10

Круглий стіл «Розробка дорожньої карти Інноваційного центру» 

у Покровську

Організовано за підтримки «Енергоефективного цифрового університету для промоції технічних інновацій» 

 

Контакти: 

Вікторія Воропаєва 

+38(062)392-91-50 

 viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua  

 

29-30.10

Міжнародна конференція «Соціально-економічні виміри євроінтеграційних процесів»

Організовано в рамках проєкту Жана Моне у співпраці з Національним Еразмус+ Офісом в Україні

Деталі: тут

31.10

«Дискусія: Як не образити знімком? Етика в роботі фотографа»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

 

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

1.11

«Зустріч з Арі Вершлаусом: Як працювати над довгостроковими проєктами»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

Майбутні події

3.11

«Зустріч з Аріанною Рінальдо: Робота куратора в онлайні та офлайні»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

3.11

«Зустріч з Агнешкою ​​Ольшевською: Як відкрити музей фотографії»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

3.11

«Як працює копродукція у кіно та де шукати партнерів?»

Організовано за підтримки «Креативної Європи», Ukrainian Film School та Державного агенства України з питань кіно

Організовано в рамках серії вебінарів: «Європейські можливості для українського кіно»

Деталі: тут

 

4.11

«Зустріч з Шадманом Шахідом: Як оточення змінює погляд фотографа»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

5.11

«Зустріч з Мішею Педаном: (Не)свобода творчості»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

5.11

Серія онлайн-заходів «Пошук партнерів з Креативною Європою»

Організовано за підтримки «Креативної Європи» та інших

  «Гендерна рівність у мистецтві»

Деталі: https://bit.ly/33xVTU1

 

6.11

«Зустріч з Еммою Боукетт: Проєкти для журналів»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

10.11

«Дистрибуція фільму на європейські ринки»

Організовано за підтримки «Креативної Європи», Ukrainian Film School та Державного агенства України з питань кіно

 

Організовано в рамках серії вебінарів: «Європейські можливості для українського кіно»

Деталі: тут

 

10.11

«Управління європейськими проєктами»

Організовано за підтримки  CEASC

Деталі: тут

11.11

«Дискусія: Ідентичність у фотографії»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

12.11

«Зустріч з Коліном Панталлом: Особисте та політичне в одній історії»

Організовано за підтримки «Креативної Європи»

 

В рамках  онлайн-лекторію Bird in Flight Prize ‘20

Деталі: тут

24.11

«Як отримати фінансування від Eurimages

Організовано за підтримки «Креативної Європи», Ukrainian Film School та Державного агенства України з питань кіно

Організовано в рамках серії вебінарів: «Європейські можливості для українського кіно»

Деталі: тут

 

26.11

Серія онлайн-заходів «Пошук партнерів з Креативною Європою»

Організовано за підтримки «Креативної Європи» та інших

«Сталий розвиток у мистецтві»

Деталі: https://bit.ly/33xVTU1

 

 

________________

 

Weekly announcement leaflet

 

 

Announcements: 26 October – 1 November

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

19.10-23.12

“Online Course for Civil Society Organisations from the Eastern Partnership countries on Sectoral Accountability in the Energy Sector”

By EU Neighbours East

Details: here

 

27.10

 “Pitching and co-production forums. Everything you need to know”

By Creative Europe, Ukrainian Film School and Ukrainian State Film Agency

Within the series of webinars: “European opportunities for Ukrainian cinema”

Details: here

29.10

“International projects: writing, application, management and reporting”

By CEASC

Details: here

Registration: here

29.10

“TradeSurvey1000+” Episode Two: Customs Procedures and Administrative Appeal Through the Eyes of Business

By Support to the civil society initiative For Fair and Transparent Customs project

Contacts:

Olena Rubanik

rubanik@ier.kyiv.ua

 +38(097)352-04-11

29.10

Round table “Development of the road map of the Innovation Center” 

in Pokrovsk

 By Energy-efficient Digital University for Technical Innovation Promotion

 

Contacts:  

Victoria Voropaeva 

+38(062)392-91-50 

 viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua  

 

29-30.10

International conference “Socio-Economic Dimensions of European integration processes”

Within the Jean Monnet project  in cooperation with the National ERASMUS+ Office in Ukraine

Details: here

 

31.10

“Discussion: Snapping it abuse-free. Ethics of a photographer’s trade”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

1.11

Artist talk with Ari Versluis:

Working on long-term projects

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20 online lecture course

Details: here

Looking ahead

3.11

“Artist talk with Arianna Rinaldo: Curating online & offline”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

3.11

“Artist talk with Agnieszka Olszewska: Opening a photo museum”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

3.11

“How does the co-production work where to search for partners?”

By Creative EuropeUkrainian Film School and Ukrainian State Film Agency

Within the series of webinars: “European opportunities for Ukrainian cinema”

Details: here

4.11

Artist talk with Shadman Shahid: The way photographers’ environment and entourage change their perspective”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

5.11

“Artist talk with Misha Pedan: Creative (un)freedom”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

5.11

Series of online events “Matchmaking with Creative Europe”

By Creative Europe and others

“Gender equality in arts”

Details: https://bit.ly/33xVTU1

 

6.11

“Artist talk with Emma Bowkett: Projects for magazines”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

10.11

“Distribution of a movie to European market”

By Creative Europe, Ukrainian Film School  and Ukrainian State Film Agency

Within the series of webinars:  “European opportunities for Ukrainian cinema”

Details: here

10.11

“Management of European projects”

By CEASC

Details: here

11.11

“Discussion: Identity in photography”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

12.11

Artist talk with Colin Pantall: personal and political combined in a single story”

By Creative Europe

Within Bird in Flight Prize ‘20  online lecture course

Details: here

24.11

“How to get funding from Eurimages?”

By Creative Europe, Ukrainian Film School and Ukrainian State Film Agency

Within the series of webinars:  “European opportunities for Ukrainian cinema”

Details: here

26.11

Series of online events “Matchmaking with Creative Europe”

By Creative Europe and others

 “Green culture”

Details: https://bit.ly/33xVTU1

 

Редакторські розділи: