Delegation of the European Union to the Dominican Republic

EUROPESE VREDESFACILITEIT: Een EU-fonds buiten de begroting voor vredesopbouw en versterking van internationale veiligheid

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

In een steeds complexer mondiaal klimaat moet de Europese Unie haar inspanningen opschroeven om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Met het voorstel voor een nieuwe Europese vredesfaciliteit versterkt de Europese haar rol als wereldspeler.

De Europese vredesfaciliteit is een voorstel van de hoge vertegenwoordiger voor een fonds van 10,5 miljard eurobuiten de begroting en buiten het meerjarig financieel kader. De faciliteit maakt operationele acties mogelijk in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid met implicaties op militair of defensie­gebied. Zij combineert ook nu buiten de begroting vallende mechanismen voor veiligheid en defensie, namelijk het Athenamechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika, en ondervangt de beperkingen en lacunes daarvan.

WAAROM IS DE EUROPESE VREDESFACILITEIT NODIG?

Met Europese vredesfaciliteit wordt gestreefd naar:

efficiëntere acties: de Europese vredesfaciliteit is bedoeld om de gezamenlijke kosten te financieren van militaire EU-missies en -operaties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De faciliteit zorgt ervoor dat EU-financiering permanent be­schikbaar is zodat er snel en flexibeler kan worden gereageerd. Tot nog toe wordt via het Athe­namechanisme slechts een beperkt deel - 5 à 10 % - van de kosten voor militaire operaties gedekt via gezamenlijke financiering. Met de Europese vredesfaciliteit wordt voorgesteld het aandeel gezamenlijke kosten te vergroten om zo de solidariteit te verhogen;

ondersteuning van partners: de Europese vredesfaciliteit maakt het voor de Unie mogelijk bij te dragen aan de financiering van grootschalige door internationale partners geleide militaire vredesoperaties. Tot nu toe was in het kader van de Vredesfaciliteit voor Afrika alleen financie­ring van door Afrika geleide vredesoperaties mogelijk;

bredere acties: Momenteel kan de EU slechts in beperkte mate optreden op militair of de­fensiegebeid, bijvoorbeeld voor capaciteitsopbouw en het verstrekken van opleiding, materi­aal of infrastructuur. Met de Europese vredesfaciliteit wordt de capaciteit opgebouwd van de strijdmachten van de partnerlanden om de vrede te bewaren, conflicten te voorkomen en vei­ligheidsproblemen op te lossen. De militaire opleidingsmissies van de EU ervaren soms dat partners de tijdens de opleidingen opgedane kennis niet voldoende kunnen toepassen omdat vaak zeer basale uitrusting of faciliteiten ontbreken. Met de Europese vredesfaciliteit zal de EU uitgebreide ondersteuning kunnen bieden via geïntegreerde pakketten die zowel opleiding als uitrusting en andere ondersteuningsmiddelen kunnen bevatten. Zo kunnen partners zelf crises en veiligheidsproblemen aanpakken.

Met de Europese vredesfaciliteit kan alleen worden gebruikt voor uitgaven die niet uit de EU-begroting kunnen worden gefinancierd doordat zij operationele implicaties op militair of defensiegebied hebben, zoals bedoeld in het Verdrag be­treffende de Europese Unie (art. 41, lid 2, VEU). Op die manier draagt de Europese vredesfaciliteit bij tot meer impact, doeltreffendheid en duurzaamheid van het externe optreden van de EU op het vlak van vrede en veiligheid.

Via de Europese vredesfaciliteit kan de EU meer doen en sneller handelen met militaire en defensiemiddelen.

FINANCIERING

De Europese vredesfaciliteit wordt gefinancierd via bijdragen van de lidstaten met een verdeelsleutel op basis van het bruto nationaal inkomen. Het voorgestelde maximum bedraagt 10,5 miljard euro voor de Europese vredesfaciliteit over een periode van zeven jaar die samenvalt met het volgende meerjarig financieel kader.

De Europese vredesfaciliteit zal de verschillende bestaande financieringsregelin­gen - het Athenamechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika - vereenvoudigen en stroomlijnen en tegelijk een grote flexibiliteit en volledige beschikbaarheid bie­den. Over door de faciliteit gefinancierde acties wordt beslist door de Raad, de controle door de lidstaten wordt gewaarborgd door een beheerscomité.

ZAL DE EUROPESE VREDESFACILITEIT ANDERE EU-FINANCIERINGSINSTRUMENTEN VERVANGEN?

  • De Europese vredesfaciliteit vervangt het Athenamechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika. De faciliteit blijft de momenteel door deze instrumenten gefinancierde acties ondersteunen, maar de EU kan dankzij de ervaring van de afgelopen jaren de geografische en thematische beperkingen ondervangen.
  • De Europese vredesfaciliteit is niet bedoeld voor de financiering van uitgaven die uit de EU-begroting kunnen worden gefinancierd.
  • Met de ondersteuning van partners in het kader van de Europese vredesfaciliteit worden EU-doelstellingen op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid nagestreefd, zoals is bepaald in het Verdrag betreffende de Europese Unie. De ondersteuning wordt onderworpen aan strenge controles, onder meer betreffende de naleving van de democratische beginselen en de mensenrechten.
  • De samenhang wordt gewaarborgd tussen door de Europese vredesfaciliteit gefinancierde acties en andere acties in het kader van het GBVB of andere instrumenten van het externe optreden van de EU, waaronder mechanismen voor capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling.
Editorial Sections: