Delegation of the European Union to the Dominican Republic

Въпроси и отговори: Европейски механизъм за подкрепа на мира

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Днес върховният представител Федерика Могерини, с подкрепата на Комисията, предлага да се създаде Европейски механизъм за подкрепа на мира. Европейският механизъм за подкрепа на мира е извънбюджетен фонд за периода на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), насочен към предотвратяването на конфликти, опазването на мира и укрепването на международната сигурност в целия свят в полза на нашите граждани и партньори.

Какво представлява Европейският механизъм за подкрепа на мира?

Европейският механизъм за подкрепа на мира е предложение за нов извънбюджетен фонд в размер на 10,5 млрд. евро за период от седем години, който съвпада със следващата Многогодишна финансова рамка 2021—2027 г.Този механизъм ще даде възможност да се финансират всички външни действия по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), свързани с военни операции или с областта на отбраната.

Предложеният Европейски механизъм за подкрепа на мира ще разшири обхвата на общите разходи за военни мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, така че да се подпомогнат военните мироопазващи операции на партньорите в глобален мащаб и да се разшири обхватът на действията с военен или отбранителен характер, като например дейностите за изграждане на капацитет за военни участници, които могат да се предприемат по линия на ОВППС.

 

Каква е добавената стойност от Европейския механизъм за подкрепа на мира?

В Договора за ЕС (член 41, параграф 2 от ДЕС) не се предвижда разходите, възникващи от военни операции или в областта на отбраната, да се финансират от бюджета на Съюза. До момента военните мисии и операции на ЕС по линия на ОПСО бяха финансирани изключително по линия на механизма Athena, а подкрепата за партньорските военни мироопазващи операции беше ограничена до ръководени от африканските държави операции по линия на Механизма за подкрепа на мира в Африка.

С Европейския механизъм за подкрепа на мира ще се намери решение на ограниченията на тези инструменти. Европейският механизъм за подкрепа на мира ще покрива финансирането на общите разходи на военните операции и мисии на ЕС и ще даде възможност за подкрепа на партньорите на глобално равнище. По линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира ще могат да се осъществяват дейности за изграждане на капацитет за военните участници и ще може да се предоставя обучение, оборудване и инфраструктура. Тази комбинация ще даде възможност на ЕС да изгражда капацитета на партньорите за справяне с кризи, предотвратяване на конфликти и самостоятелно постигане на стабилност.

С обща стойност в размер на 10,5 млрд. евро за седемгодишния период на МФР, Европейският механизъм за подкрепа на мира ще гарантира постоянното наличие на финансиране от ЕС, като същевременно ще позволи бързо реагиране в кризисни ситуации и предоставяне на друг вид спешна помощ. Следователно целта на механизма е да се попълнят съществуващите пропуски в инструментариума на ЕС, като се даде възможност на ЕС да прави повече и да действа по-бързо. По този начин Европейският механизъм за подкрепа на мира ще увеличи максимално въздействието, ефективността и устойчивостта на цялостната външна дейност на ЕС в областта на мира и сигурността.

 

Как ще започне да действа Европейският механизъм за подкрепа на мира?

За Европейския механизъм за подкрепа на мира е направено предложение от върховния представител, с подкрепата на Комисията. Той ще бъде създаден с решение на Съвета по линия на ОВППС. Това е възможност, която се предвижда в член 30, параграф 1 от ДЕС.

 

Как ще се финансира Европейският механизъм за подкрепа на мира?

Европейският механизъм за подкрепа на мира ще се финансира с вноски от държавите — членки на ЕС, въз основа на коефициент на разпределение по брутен национален доход.

 

В какъв размер ще бъде бюджетът на Европейския механизъм за подкрепа на мира?

Предложеният таван в размер на 10,5 млрд. евро за Европейския механизъм за подкрепа на мира за период от седем години, който съвпада със следващата Многогодишна финансова рамка, отразява значително увеличените нужди, произтичащи от изпълнената с предизвикателства външна обстановка, пред която е изправен ЕС.

 

Европейският механизъм за подкрепа на мира ще замени ли съществуващи инструменти като механизма Athena или Механизма за подкрепа на мира в Африка?

Европейският механизъм за подкрепа на мира надгражда върху Механизма за подкрепа на мира в Африка и механизма Athena и ще предоставя подкрепа, която в момента е отчасти в обхвата на тези инструменти за финансиране[1]. По този начин Европейският механизъм за подкрепа на мира ще продължи да финансира ръководени от африканските държави мироопазващи операции като AMISOM или обединените сили на Г-5 от Сахел, като същевременно ще покрие общите разходи на военните мисии и операции по линия на ОПСО, които понастоящем се финансират чрез механизма Athena.

 

По какво ще се различава този механизъм от другите инструменти по новата МФР?

Европейският механизъм за подкрепа на мира е извънбюджетен фонд, който покрива разходи, които не могат да се поемат от бюджета на ЕС. Други инструменти от областта на отбраната в рамките на МФР (като Европейският фонд за отбрана) ще допринесат за развиването на способностите за отбрана на държавите членки, с което ще увеличат техния капацитет като цяло.

 

Кой ще управлява Европейския механизъм за подкрепа на мира?

Като инструмент на ОВППС, неговото изпълнение ще се осигурява от върховния представител (ВП), с подкрепата на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). За целите на финансовото управление ВП ще бъде подпомаган от службата на Европейската комисия за инструментите в областта на външната политика.

Колкото до всекидневното функциониране, Европейският механизъм за подкрепа на мира ще се управлява от комитет, съставен от представители на държавите членки и председателстван от представител на ВП, по-конкретно във връзка с бюджетите и отчетите.

 

Кой решава какви програми и проекти да се изпълняват по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира?

Европейският механизъм за подкрепа на мира ще опрости и рационализира различаващи се в миналото финансови договорености. Решенията за действията, финансирани по линия на механизма, ще се вземат от Съвета или от Комитета по политика и сигурност, действащи с единодушие въз основа на предложения от върховния представител.

Всички действия по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира ще се предприемат при пълно зачитане на задълженията по международното право, по-специално човешките права и международното хуманитарно право. При необходимост ще бъдат създадени надзорни механизми.

 

Контекст

Върховният представител/заместник-председател Федерика Могерини лансира идеята за нов Европейски механизъм за подкрепа на мира, финансиран и управляван заедно с държавите членки, по време на изказването си на проявата „От визия към действия: резултати в областта на европейската сигурност и отбрана“ през декември 2017 г. Този нов механизъм ще даде възможност на ЕС да подпомага по-добре своите партньори в действията спрямо общите предизвикателства в областта на сигурността или като подкрепя техните мироопазващи операции, или като подпомага увеличаването на капацитета на въоръжените им сили, така че да се гарантират мирът и сигурността на националната им територия, както и чрез военни мисии и операции по линия на ОПСО.

Съобщението на Европейската комисия „Нова, модерна МФР за ЕС с ефикасно изпълнение на приоритетите за периода след 2020 г.“ от 14 февруари надгражда върху това и в него се споменава за „отделен механизъм за финансиране на стойност около 10 млрд. евро за периода 2021—2027 г., [който] ще увеличи значително способността на ЕС да подпомага финансово операции в областта на отбраната. За сравнение през настоящия период сумата е в размер до 3,5 млрд. евро.“[2]

 

За повече информация

Съобщение за печата:Бюджет на ЕС в бъдеще

Фактологична справка: Европейски механизъм за подкрепа на мира

 

[1] Механизмът за подкрепа на мира в Африка в момента се финансира от извънбюджетния Европейски фонд за развитие. Механизмът Athena също е извънбюджетна финансова договореност, установена от Съвета за финансирането на общите разходи на военните операции по линия на ОПСО.

[2] Моля обърнете внимание, че сумата от 3,5 млрд. евро е екстраполация на максималните годишни разходи за Механизма за подкрепа на мира в Африка и механизма Athena през последните години, а не средна стойност на годишните разходи, която би била по-ниска.

Editorial Sections: