Delegation of the European Union to the Dominican Republic

Kérdések és válaszok: az Európai Békekeret

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Federica Mogherini főképviselő a mai napon a Bizottság támogatásával javaslatot tesz az Európai Békekeret létrehozására. Az Európai Békekeret egy költségvetésen kívüli alap a következő többéves pénzügyi keret időtartamára, célja pedig a konfliktusok megelőzése, a béke fenntartása és a nemzetközi biztonság erősítése szerte a világon polgáraink és partnereink érdekében.

Mi az Európai Békekeret?

Az Európai Békekeret a következő többéves pénzügyi kerettel (2021–2027) megegyező hétéves időszakra javasolt új, 10,5 milliárd EUR értékű, költségvetésen kívüli alap. Ez a békekeret lehetővé fogja tenni a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) keretébe tartozó minden katonai vagy védelmi vonatkozású külső tevékenység finanszírozását.

Az Európai Békekeretre vonatkozó javaslat növelné a közös biztonság- és védelempolitika keretébe tartozó katonai missziók és műveletek közös költségeinek volumenét abból a célból, hogy globális szinten támogassuk partnereink katonai béketámogató műveleteit és bővítsük az olyan, katonai vagy védelmi jellegű tevékenységeket, például a katonai szereplőket célzó kapacitásépítési tevékenységeket, amelyekre a KKBP keretében kerülhet sor.

 

Miben áll az Európai Békekeret által nyújtott értéktöbblet?

Az Európai Unióról szóló szerződés (az EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése) nem teszi lehetővé katonai vagy védelmi vonatkozású kiadásoknak az Unió költségvetéséből való finanszírozását. Az uniós KBVP-missziók és -műveletek finanszírozása mindeddig kizárólag az Athéné mechanizmus keretében történt, a partnerek katonai béketámogató műveleteihez nyújtott támogatás pedig az afrikai vezetésű műveletekre korlátozódott az Afrikai Békekereten keresztül.

Az Európai Békekeret megoldást fog kínálni ezen eszközök korlátaira. Az Európai Békekeret fedezni fogja az uniós katonai műveletek és missziók közös költségeinek a finanszírozását, és lehetővé fogja tenni a partnerek globális szintű támogatását. Szintén lehetővé fog tenni katonai szereplőket célzó kapacitásépítési tevékenységeket, valamint képzés, felszerelés és infrastruktúra nyújtását. E kombináció révén az EU képes lesz arra, hogy felvértezze a partnereket az ahhoz szükséges kapacitással, hogy saját maguk kezeljék a válságokat, biztosítsák a konfliktusmegelőzést és a stabilitást.

A többéves pénzügyi keret hétéves időszakára meghatározott 10,5 milliárd EUR révén az Európai Békekeret biztosítani fogja az uniós finanszírozás állandó rendelkezésre állását, és egyúttal lehetővé fogja tenni a válságokra való gyors reagálást és egyéb sürgős segítség nyújtását. A mechanizmus célja tehát az, hogy megszüntesse az EU eszköztárának jelenlegi hiányosságait, és ezáltal képessé tegye az EU-t arra, hogy többet tegyen és gyorsabban járjon el. Ily módon az Európai Békekeret maximalizálni fogja a békét és biztonságot célzó összes uniós külső tevékenység hatását, hatékonyságát és fenntarthatóságát.

 

 

Hogyan fog történni az Európai Békekeret létrehozása?

Az Európai Békekeretre a főképviselő tesz javaslatot, a Bizottság támogatásával. Létrehozása a KKBP területére vonatkozó tanácsi határozattal történne. Ezt a lehetőséget az EUSZ 30. cikkének (1) bekezdése biztosítja.

 

Honnan fog származni az Európai Békekeret finanszírozása?

Az Európai Békekeretet az uniós tagállamoknak a bruttó nemzeti jövedelemhez kötött elosztási kulcson alapuló hozzájárulásaiból fogják finanszírozni.

 

Mekkora lesz az Európai Békekeret költségvetése?

Az Európai Békekeret tekintetében a következő többéves pénzügyi kerettel megegyező hétéves időszakra javasolt 10,5 milliárd EUR felső határ tükrözi azt, hogy az Unió kihívásokkal teli külső környezete nyomán jelentős mértékben megnövekedtek a szükségletek.

 

Az Európai Békekeret meglévő eszközök – például az Athéné mechanizmus vagy az Afrikai Békekeret – helyébe fog-e lépni?

Az Európai Békekeret épít az Athéné mechanizmusra és az Afrikai Békekeretre, és továbbra is nyújtja a jelenleg részben ezen finanszírozási eszközök révén fedezett támogatást[1]. Az Európai Békekeret tehát folytatni fogja az afrikai vezetésű béketámogatási műveletek – például az AMISOM vagy a Száhel-övezet G5-országainak közös erői – finanszírozását, miközben egyúttal fedezi a katonai jellegű KBVP-missziók és -műveletek közös költségeit is, amelyek finanszírozása jelenleg az Athéné mechanizmuson keresztül történik.

 

Miben fog különbözni az új többéves pénzügyi keretbe tartozó egyéb eszközöktől?

Az Európai Békekeret egy költségvetésen kívüli alap, amely olyan költségeket fedez, amelyeket nem lehetséges az uniós költségvetésből finanszírozni. A többéves pénzügyi keretbe tartozó egyéb védelmi vonatkozású eszközök (például az Európai Védelmi Alap) a tagállamok védelmi képességeinek a fejlesztéséhez fognak hozzájárulni és ezáltal javítani fogják átfogó képességeiket.

 

Ki fogja irányítani az Európai Békekeretet?

KKBP-eszközként a megvalósítást a főképviselő fogja biztosítani az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) támogatásával. A pénzügyi igazgatás tekintetében a főképviselőt a Bizottság Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálata fogja segíteni.

Napi szinten az Európai Békekeret bizottsága fogja irányítani az Európai Békekeretet, különösen a költségvetések és a számlák tekintetében. A bizottságot a tagállamok képviselői alkotják, elnöki tisztségét pedig a főképviselő képviselője látja el.

 

Ki dönt az Európai Békekereten keresztül végrehajtandó programokról és projektekről?

Az Európai Békekeret egyszerűsíteni és észszerűsíteni fog eddig különálló finanszírozási eszközöket. A békekeret révén finanszírozandó tevékenységekről a Tanács vagy a Politikai és Biztonsági Bizottság fog dönteni egyhangúlag hozott határozattal, a főképviselői javaslatai alapján.

Az Európai Békekerethez tartozó minden tevékenység elvégzésére a nemzetközi jog – különösen az emberi jogok nemzetközi joga és a nemzetközi humanitárius jog – szerinti kötelezettségek maradéktalan tiszteletben tartásával fog sor kerülni. Sor fog kerülni megfelelő felügyeleti mechanizmusok létrehozására is.

 

 

Háttér

Federica Mogherini főképviselő/alelnök a 2017 decemberében tartott, „Jövőképre építve, cselekedve: előrelépés az uniós biztonság és védelem területén” elnevezésű rendezvényen mondott beszédében jelentette be az „új, a tagállamokkal közösen finanszírozott és irányított Európai Békekeretre” vonatkozó elképzelést. Ez az új eszköz lehetővé fogja tenni az EU számára, hogy jobban támogassa a partnereket a közös biztonsági kihívások kezelésében, vagy a békefenntartó műveleteik támogatása vagy a fegyveres erőik képességeinek növeléséhez nyújtott segítség révén nemzeti területükön a béke és a biztonság biztosítása érdekében, valamint katonai jellegű KBVP-missziókon és műveleteken keresztül.

Az Európai Bizottságnak „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” című, február 14-i közleménye erre épül, és kimondja, hogy „a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, mintegy 10 milliárd EUR-s külön finanszírozási mechanizmussal az Unió számottevően növelni tudná védelmi vonatkozású műveletek pénzügyi támogatására való képességét. Összehasonlításképpen: a jelenlegi időszakban erre 3,5 milliárd EUR áll rendelkezésre.”[2]

 

További információ

Sajtóközlemény: A jövő uniós költségvetése

Tájékoztató: az Európai Békekeret

 

[1] Az Afrikai Békekeret finanszírozása jelenleg a költségvetésen kívüli Európai Fejlesztési Alapból történik. Az Athéné mechanizmus szintén költségvetésen kívüli finanszírozási eszköz, amelyet a Tanács a katonai jellegű KBVP-műveletek közös költségeinek finanszírozására hozott létre.

[2] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 3,5 milliárd EUR összeg az elmúlt években az Afrikai Békekeretre és az Athéné mechanizmusra fordított maximális éves kiadások extrapolációja, nem pedig az éves kiadások összege, amely alacsonyabb lenne.

Editorial Sections: