La Délégation de l'Union européenne au Canada

EEAS RSS Feeds

Displaying 101 - 110 of 1505

Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Φεντερίκα Μογκερίνι παρουσίασε την τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Η συνολική στρατηγική της ΕΕ στην πράξη — Τρία χρόνια μετά, κοιτάμε μπροστά»· η έκθεση αυτή θα συζητηθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Ιουνίου 2019 στο Λουξεμβούργο. Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την τελευταία τριετία, από την παρουσίαση της συνολικής στρατηγικής τον Ιούνιο του 2016, σε πέντε τομείς προτεραιότητας (την ασφάλεια της Ένωσης, την ανθεκτικότητα κρατών και κοινωνιών πέρα από τα ανατολικά και νότια σύνορά μας, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης έναντι των συγκρούσεων και των κρίσεων, τις περιφερειακές δομές συνεργασίας και την παγκόσμια διακυβέρνηση για τον 21ο αιώνα) και διατυπώνει πιθανές κατευθύνσεις για τη μελλοντική πορεία κατά τα επόμενα έτη.

Korkea edustaja, varapuheenjohtaja Federica Mogherini on esitellyt kolmannen tilannekatsauksen Euroopan unionin globaalistrategiasta ”EU:n globaalistrategia käytännössä – Kolme vuotta takana, katse tulevaan”, josta EU:n ulko- ja puolustusministerit keskustelevat Luxemburgissa 17. kesäkuuta 2019 pidettävässä ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Katsauksessa tarkastellaan kolmen viime vuoden aikana saavutettua edistystä sen jälkeen, kun globaalistrategia esiteltiin kesäkuussa 2016, viidellä painopistealalla: unionin turvallisuus, valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyky EU:n itä- ja eteläpuolella, yhtenäinen lähestymistapa konflikteihin ja kriiseihin, yhteistyöhön perustuvat alueelliset järjestelyt ja globaalihallinta 2000-luvulla. Lisäksi siinä esitetään mahdollisia suuntaviivoja tulevien vuosien varalle.

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini predstavila je treće izvješće o napretku u provedbi globalne strategije Europske unije: „Globalna strategija EU-a u praksi – pogled u budućnost nakon tri godine”. O izvješću su na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. lipnja 2019. u Luxembourgu raspravljali ministri vanjskih poslova i obrane EU-a. U njemu se razmatra napredak ostvaren zadnje tri godine od predstavljanja globalne strategije u lipnju 2016. u pet prioritetnih područja: sigurnosti Unije, otpornosti država i društava u istočnom i južnom susjedstvu, integriranom pristupu vanjskim sukobima i krizama, kooperativnim regionalnim porecima i globalnom upravljanju za 21. stoljeće te se daju moguće smjernice za djelovanje u narednim godinama.

Federica Mogherini az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnöke előterjesztette az EU globális stratégiájának végrehajtása terén elért eredményekről szóló harmadik jelentést „Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája a gyakorlatban – Az eltelt három év összegzése és a következő lépések” címmel, amelyet az EU külügy- és védelmi miniszterei a 2019. június 17-i luxemburgi tanácsülésen fognak megvitatni. A jelentés áttekinti az elmúlt három évben, a globális stratégia 2016. júniusi előterjesztése óta az öt prioritási területen elért eredményeket – az Unió biztonságával, a keleti és déli szomszédságunk állami és társadalmi rezilienciájával, a külső konfliktusok és válságok integrált megközelítésével, az együttműködésen alapuló regionális szerveződésekkel, valamint a 21. századi globális kormányzással kapcsolatos eredményeket –, valamint kijelöli a következő évek munkájának lehetséges irányait.

Ir-rappreżentant Għoli/Viċi President Federica Mogherini ppreżentat it-tielet rapport dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-Unjoni Ewropea, “L-Istrateġija Globali tal-UE fil-Prattika — Tliet snin wara, inħarsu ‘il quddiem”, li se tiġi diskussa mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin u tad-Difiża tal-UE fil-Kunsill Affarijiet Barranin tas-17 ta’ Ġunju 2019 fil-Lussemburgu. Ir-rapport jagħti ħarsa lejn il-progress li sar f’dawn l-aħħar tliet snin, mill-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali f’Ġunju 2016, f’ħames oqsma ta’ prijorità — is-sigurtà tal-Unjoni, ir-reżiljenza soċjali u tal-istat fil-Lvant u fin-Nofsinhar tagħna, approċċ integrat għall-kunflitti u l-kriżijiet, ordnijiet reġjonali kooperattivi u l-governanza globali għas-seklu 21 - u jipprovdi orjentazzjonijiet possibbli ‘l quddiem fis-snin li ġejjin.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini przedstawiła trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji unijnej strategii „Globalna strategia UE: po trzech latach, patrząc w przyszłość”, które będzie przedmiotem dyskusji ministrów spraw zagranicznych i obrony UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 17 czerwca 2019 r. w Luksemburgu. W sprawozdaniu omówiono postępy osiągnięte w ciągu ostatnich trzech lat, od czasu przedstawienia globalnej strategii w czerwcu 2016 r., w pięciu obszarach priorytetowych: bezpieczeństwo Unii, odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE, zintegrowane podejście do konfliktów i kryzysów, łady regionalne oparte na współpracy oraz globalne rządzenie dostosowane do potrzeb XXI wieku. Przedstawiono w nim również możliwe kierunki dalszych działań w nadchodzących latach.

OTTAWA – The European Union is joining the Students on Ice Foundation (SOI) on the 2019 Arctic Expedition – the EU’s first time participating in the highly-anticipated journey by air, land and sea to the High Arctic.

Languages:

OTTAWA – L'Union européenne se joint à la fondation Students on Ice (SOI) dans le cadre de l'expédition arctique 2019 - la première participation de l'UE à ce voyage aérien, terrestre et maritime dans l'Arctique très attendu.

Languages:

Déclaration de la porte-parole à l’occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, le 13 juin

Languages:

Pages