Delegation of the European Union to Canada

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၁၀ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနား၌ ဥေရာပသမဂၢ၏ကိုယ္ စား အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္ ဖဒယ္ရီကာ မိုဂါရီနီ၏ ေၾကညာခ်က္

Bruxelles, 10/12/2017 - 13:57, UNIQUE ID: 171208_31
Statements on behalf of the EU

ဥေရာပ၌ နာက်င္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေသြးကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ျမွင့္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားဖုိ႔ သံႏၷိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔က်င္းပၾကသည့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ဘံုတူညီမႈရွိေသာ ဤလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူမ်ားကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး ၎တို႔မွာ ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားမည္ဆိုသည့္ အထက္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည့္ဝစြာလုိက္နာဖုိ႔ ကၽြန္ပ္တို႔ေဝးကြာေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံအားလံုးတို႔အေနျဖင့္ ထပ္မံႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

ဥေရာပ၌ နာက်င္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေသြးကြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ပ်က္စီးထိခုိက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ကာ ျမွင့္တင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားဖုိ႔ သံႏၷိဌာန္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ပ္တို႔က်င္းပၾကသည့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ဘံုတူညီမႈရွိေသာ ဤလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မူမ်ားကို ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ၿပီး ၎တို႔မွာ ကမၻာ့ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္နီးပါး ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားမည္ဆိုသည့္ အထက္ပါ ကတိကဝတ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ျပည့္ဝစြာလုိက္နာဖုိ႔ ကၽြန္ပ္တို႔ေဝးကြာေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔လိုက္နာႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံအားလံုးတို႔အေနျဖင့္ ထပ္မံႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအား ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၁၀ရက္ေန႔၌ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၌ သေဘာကြဲလြဲမႈမရွိဘဲ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္လူ႔အခြင့္အေရး ေန႔မွာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္အခမ္းအနားကိုက်င္းပဖို႔ တစ္ႏွစ္တာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ပြဲကို စတင္သည့္အမွတ္လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ္ လည္း ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ ေနၾကရရုံသာမက အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ နယ္ပယ္မွာလည္း ဆက္လက္က်ဳံ႕ဝင္ လ်က္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ကနဦးအစကပင္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ကၽြန္ပ္တို႔ရဲ႕ျပည္တြင္း ျပည္ပ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌သာမက ကၽြန္ပ္တို႔သမဂၢ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ထားရွိ ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အရပ္ဖက္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အ ေရးမ်ားအၾကား ျခားနားျခင္းမရွိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးမွန္သမွ်တို႔မွာ ေနရာတကာမွာရွိရမွာျဖစ္သလို ခြဲျခားမႈမရွိ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မွီတည္ေနရမည္ဟူ၍ ယူဆသတ္မွတ္ထားပါသည္။ အီးယူအေနျဖင့္ မိမိ၏ နယ္နိမိတ္အတြင္း ၌ျဖစ္ေစ၊ နယ္နိမိတ္ျပင္ပ၌ျဖစ္ေစ လူအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ သံသယျဖစ္ျခင္းခံရသည့္ အခါတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔၌ ရရွိခံစားႏိုင္ေစဖို႔ ဆက္လက္၍ ကာကြယ္ျမွင့္တင္သြားမည္ ဆိုသည့္ သံႏၷိဌာန္ကို ထပ္ေလာင္းခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေနရာအႏွံ႔ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးသူမ်ားမွာ ဖိအားႏွင့္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ဆထက္တံပိုးတိုး၍ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ရပ္တည္ေန ၾကသည့္သူမ်ားဘက္မွေန၍ ေနစဥ္ႏွင့္အမွ် ရပ္တည္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔အား ဂုဏ္ယူေလးစားရုံသာမက ၎တို႔၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္းတက္ၾကြစြာပံ့ပိုးေပးလ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ထုိသို႔ပံ့ပိုးေပးသြားဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမွန္သမွ်တို႔ကို ျပည့္ဝစြာေလးစား လိုက္နာျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်၍ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ မည္သည့္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သာလွ်င္ မကဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ကာလရွည္ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ရွိထားရမည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ (သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု)ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွသည္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံုရုံး၊ ဥေရာပေကာင္စီစသည္ျဖင့္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အထိ အဖြဲ႔မ်ားစြာ/ႏိုင္ငံမ်ားစြာပါဝင္သည့္ စနစ္တစ္ရပ္ကို လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခု အေနျဖင့္သတ္မွတ္ကာ အီးယူမွာ ျမဲျမံခိုင္မာမႈအရွိဆံုး ပံ့ပိုးအားေပးသူအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေတာ္ေျဖာင့္မွန္ကန္မႈစံမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေန ေစဖို႔ အာမခံရမည္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔၏ဘံုတာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခါသမယ၌ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ၎၏အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ရပ္တည္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လူအား လံုးတို႔ကို တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အီးယူ လူ႔အခြင့္ အေရး ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Stavros Lambrinidis ႏွင့္ အီးယူသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ ကိုတူယွဥ္ကာ ဆင္ႏႊဲ၍ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ရပ္တည္ေနၾကသူ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖုိ႔ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကသူ အေပါင္းတို႔အတြက္ ဆက္လက္၍ ကၽြန္ပ္တို႔ ရပ္တည္ေပးသြားၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။

Editorial Sections:

Author