Delegation of the European Union to Cambodia

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1739

On 9 December, the European Union for the first time attended the “Guests of the Chair Programme” of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Defence Ministers Meeting Plus. Josep Borrell, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, attended virtually the event, which was hosted by Vietnam in Hanoi.

Ngày 9 tháng 12, Liên minh châu Âu lần đầu tiên tham dự “Chương trình Khách mời của Chủ tịch” thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mở rộng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngài Josep Borrell, Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về Chính sách An ninh và Đối ngoại/Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đã tham dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến do Việt Nam chủ trì tổ chức tại Hà Nội.

10 снежня адзначаецца Дзень правоў чалавека. Ён заслугоўвае нашай увагі, паколькі ў гэты дзень у 1948 годзе была падпісана Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека. Сёння як ніколі раней важна нагадаць, што правы чалавека з’яўляюцца ўніверсальнымі і непадзельнымі і мы ніколі не павінны спыняць намаганні па іх абароне.

On 10 December, we celebrate Human Rights Day. This day deserves our attention as it marks the signing of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Today it is more important than ever to recall that human rights are universal and indivisible, and that our efforts to defend them can never stop.

On 10 December, we celebrate Human Rights Day. This day deserves our attention as it marks the signing of the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Today it is more important than ever to recall that human rights are universal and indivisible, and that our efforts to defend them can never stop.

10 декабря отмечается День прав человека. Он достоин внимания, поскольку в этот день в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Сегодня как никогда прежде важно напомнить, что права человека являются всеобщими и неделимыми и мы никогда не должны прекращать усилий по их защите.

75 năm trước, các lãnh đạo chủ chốt của chế độ Đức Quốc xã đã bị truy tố vì các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh trong các phiên tòa ở Nuremberg. Điều này đã mở đường cho việc thông qua Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng vào ngày 9 tháng 12 năm 1948, trừng phạt tội ác diệt chủng và đặt ra cơ sở pháp lý để các Quốc gia hành động nhằm ngăn chặn những hành động tàn bạo đó.

Di sản của Nuremberg vẫn tồn tại. Kể từ năm 2002, Tòa án Hình sự Quốc tế là tòa án độc lập, thường trực duy nhất trên thế giới để điều tra và truy tố những tội ác ghê rợn nhất.

Languages:

Il y a 75 ans, les principaux dirigeants du régime nazi ont été poursuivis pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre au cours du procès de Nuremberg. Cela a ouvert la voie à l’adoption de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide le 9 décembre 1948, qui a sanctionné le génocide en tant que crime et a défini la base juridique de l’action menée par les États en vue de prévenir de telles atrocités.

75 years ago, major leaders of the Nazi regime were prosecuted for crimes against humanity and war crimes during the Nuremberg trials. This paved the way to the adoption of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide on 9 December 1948, punishing genocide as a crime and setting out the legal basis for action by States to prevent such atrocities.

The legacy of Nuremberg lives on. Since 2002, the International Criminal Court stands as the world’s only permanent, independent court for the investigation and prosecution of the most heinous crimes.

Pages