Delegation of the European Union to Cambodia

Vragen & antwoorden: de Europese Vredesfaciliteit

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Vandaag stelt hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini, met de steun van de Commissie, een Europese Vredesfaciliteit (EVF) voor. De EVF is een extrabudgettair fonds voor de loop¬tijd van het volgende meerjarig financieel kader om conflicten te voorkomen, vrede in stand te houden en de internationale veiligheid overal ter wereld te versterken, in het belang van onze burgers en onze partners.

Wat is de Europese Vredesfaciliteit?

De voorgestelde Europese Vredesfaciliteit (EVF) is een nieuw extrabudgettair fonds ten belope van € 10,5 miljard voor een periode van zeven jaar die samenvalt met het volgend meerjarig financieel kader 2021-2027.Deze faciliteit zal de financiering mogelijk maken van elk extern optreden in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) met gevolgen op militair of defensiegebied.

Het EVF-voorstel beoogt te zorgen voor een grotere dekking van de gemeenschappelijke kosten voor militaire missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), ter ondersteuning van militaire vredesonder­steunende operaties van partners op mondiaal niveau en ter verbreding van maat­regelen op militair of defensiegebied, waaronder activiteiten inzake capaciteitsopbouw voor militaire actoren, die in het kader van het GBVB kunnen worden uitgevoerd.

 

Wat is de toegevoegde waarde van de EVF?

Het Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 41, lid 2, VEU) laat niet toe dat uitgaven met gevolgen op militair of defensiegebied worden gefinancierd via de begroting van de Unie. Tot dus­ver werden militaire GVDB-missies en -operaties van de EU uitsluitend gefinancierd via het Athenamechanisme en bleef de steun voor militaire vredesondersteunende operaties van partners beperkt tot operaties onder Afrikaanse leiding via de Vredesfaciliteit voor Afrika.

De EVF zal erop gericht zijn de beperkingen van deze instrumenten aan te pakken. Zij zal betrekking hebben op de financiering van de gemeenschappelijke kosten van militaire operaties en missies van de EU en de ondersteuning van partners op mondiaal niveau mogelijk maken. Activiteiten inzake capaciteitsopbouw voor militaire actoren en de verstrekking van opleidingen, uitrusting en infrastructuur zullen via de EVF mogelijk worden gemaakt. Dankzij deze combinatie zal de EU de capaciteit van partners om crises aan te pakken, conflicten te voorkomen en zelf stabiliteit te creëren, kunnen opbouwen.

Met een waarde van € 10,5 miljard voor de zevenjarige looptijd van het MFK zal de EVF ervoor zorgen dat EU-financiering permanent beschikbaar is, er snel op crises kan worden gereageerd en andere noodhulp kan worden verleend. Het mechanisme heeft aldus ten doel bestaande hiaten in het EU-instrumentarium op te vullen, waardoor de EU meer en sneller kan optreden. Zo zorgt de EVF voor een zo groot mogelijke impact, doeltreffendheid en duurzaamheid van het gehele externe optreden van de EU op het gebied van vrede en veilig­heid.

 

Hoe wordt de EVF gelanceerd?

De EVF is een voorstel van de hoge vertegenwoordiger, die daarin door de Commissie wordt gesteund. Zij zou worden ingesteld bij een besluit van de Raad in het kader van het GBVB. Artikel 30, lid 1, VEU voorziet in die mogelijkheid.

 

Waar komt de financiering van de EVF vandaan?

De EVF zal worden gefinancierd via bijdragen van de EU-lidstaten volgens een verdeelsleutel op basis van het bruto nationaal inkomen.

 

Hoe groot zal het budget van de EVF zijn?

Het voorgestelde plafond voor de EVF van € 10,5 miljard voor een zevenjarige periode die samenvalt met het volgende meerjarig financieel kader weerspiegelt de sterk toegenomen behoeften die de uitdagingen van de externe omgeving van de EU meebrengen.

 

Vervangt de Europese Vredesfaciliteit bestaande instrumenten, zoals het Athenamechanisme of de Vredesfaciliteit voor Afrika?

De EVF bouwt voort op de Vredesfaciliteit voor Afrika en het Athenamechanisme en zal steun bieden die momenteel gedeeltelijk via deze financiële instrumenten wordt verleend[1]. De EVF zou aldus vredesondersteunende operaties onder Afrikaanse leiding, zoals Amisom en de gemeenschappelijke strijdkrachten van de G5 Sahel, blijven financieren en tegelijker­tijd de gemeenschappelijke kosten voor militaire GVDB-missies en -operaties dekken, die momenteel via het Athenamechanisme worden gefinancierd.

 

Waarin verschilt de EVF van andere instrumenten in het kader van het nieuwe MFK?

De EVF is een extrabudgettair fonds voor de dekking van kosten die niet via de EU-begroting kunnen worden gefinancierd. Andere defensiegerelateerde instrumenten in het kader van het MFK (zoals het Europees Defensiefonds) zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de defensievermogens van de lidstaten en zodoende hun totale capaciteit vergroten.

 

Wie beheert de EVF?

Als GBVB-instrument wordt de EVF uitgevoerd door de hoge vertegenwoordiger (HV), met de steun van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO). Wat het financieel beheer betreft, zal de HV worden bijgestaan door de Dienst Instrumenten buitenlands beleid van de Commissie.

Het dagelijks beheer van de EVF, met name van de budgetten en rekeningen, wordt verzorgd door een EVF-comité, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de hoge vertegenwoordiger.

 

Wie beslist over programma's en projecten die via de EVF zullen worden uitgevoerd?

De EVF zal de verschillende financieringsregelingen die voorheen bestonden, vereenvoudigen en stroomlijnen. Beslissingen over in het kader van de EVF gefinancierde acties worden door de Raad of het Politiek en Veiligheidscomité genomen met eenparigheid van stemmen en op basis van voorstellen van de hoge vertegenwoordiger.

Alle acties in het kader van de EVF worden uitgevoerd met volledige inachtneming van de verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht, in het bijzonder de mensenrechten en het internationaal humanitair recht. In voorkomend geval worden toezichtsmechanismen ingesteld.

 

Achtergrond

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini lanceerde de idee van een nieuwe Europese Vredesfaciliteit, die gezamenlijk met de lidstaten wordt gefinancierd en beheerd, in haar toespraak tijdens het evenement "Building on vision forward to action: delivering on EU security and defence" in december 2017. Deze nieuwe faciliteit zou de EU in staat stellen partners beter te ondersteunen bij het aanpakken van gemeenschappelijke veiligheidsuitdagingen, hetzij door het ondersteunen van hun vredeshandhavingsoperaties, hetzij door het helpen opbouwen van de capaciteit van hun strijdkrachten om vrede en veiligheid op hun nationale grondgebied te waarborgen, alsmede door middel van militaire GVDB-missies en -operaties.

In de mededeling van de Europese Commissie over "Een nieuw, modern meerjarig financieel kader voor een Europese Unie die efficiënt haar


prioriteiten verwezenlijkt na 2020" van 14 februari wordt daarop voortgebouwd: "een afzonderlijk financieringsmechanisme van ongeveer 10 miljard EUR voor de periode 2021-2027 zou het vermogen van de EU om operaties die gevolgen hebben op defensiegebied financieel te ondersteunen, aanzienlijk vergroten. Dit is te vergelijken met maximaal 3,5 miljard EUR in de huidige periode."[2]

 

Meer informatie

Persbericht:Een EU-begroting voor de toekomst

Factsheet: de Europese Vredesfaciliteit

 

[1] De Vredesfaciliteit voor Afrika wordt momenteel gefinancierd via het extrabudgettair Europees Ontwikkelingsfonds. Het Athenamechanisme is eveneens een door de Raad ingestelde extrabudgettaire financieringsregeling voor de gemeenschappelijke kosten van militaire GVDB-operaties.

[2] Er zij opgemerkt dat het bedrag van € 3,5 miljard een extrapolatie van de maximale jaarlijkse uitgaven voor de Vredesfaciliteit voor Afrika en het Athenamechanisme tijdens de afgelopen jaren is, en geen gemiddelde jaarlijkse uitgaven, die lager zouden liggen.

Editorial Sections: