Delegation of the European Union to Botswana and SADC

联系人

Delegation of the European Union to Botswana and SADC


代表团负责人: 
Ambassador Jan Sadek

开放时间: 
07:30 to 16:30