Delegation of the European Union to Botswana and SADC

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာသတင္းစဥ္ စာတမ္းအမွတ္ (၁)

11/09/2019 - 07:10
Publications

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားေကာင္းလာေစေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္က႑မ်ားအား ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေထာက္ပံ့ရန္ လုိအပ္ေသာ နည္းနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ စကားဝိုင္းႏွင့္အတူ မိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းမ်ား၊ ေနာင္တြင္က်င္းပမည့္ အခမ္းအနားမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလုိပါက ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာသတင္းစဥ္ စာတမ္းအမွတ္ (၁) တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 

သတင္းစဥ္အား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈရန္ -

 

သတင္းစဥ္အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈရန္ -

Languages:
Editorial Sections: