Delegation of the European Union to Australia

Press and information team of the Delegation to SENEGAL