Delegation of the European Union to Armenia

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag fremlagt ambitiøse planer, der skal fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status i hele Den Europæiske Unions optræden udadtil.

På den internationale støttedag for torturofre mindes vi ofrene for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I en tid, hvor verden står sammen for at få bugt med coronaviruspandemien, skal menneskerettighederne fortsat udgøre kernen i vores kamp. På denne dag giver vi hundredtusindvis af mennesker, der har været udsat for tortur, og dem, der stadig tortureres i dag, en stemme.

I dag træder Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og bliver et tredjeland. Vi beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade vores Union, men respekterer fuldt ud dette valg og er parat til at gå fremad.

Den Europæiske Unions diplomatiske repræsentation varetages fremover af en EU-delegation under min myndighed som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Den højtstående repræsentant og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, har forelagt den tredje statusrapport om gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi, "EU's globale strategi i praksis — efter tre år og i fremtiden", som skal drøftes af EU's udenrigs- og forsvarsministre på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender den 17. juni 2019 i Luxembourg. I rapporten ses der på de fremskridt, der er gjort i de seneste tre år siden fremlæggelsen af den globale strategi i juni 2016, på fem prioriterede områder — vores Unions sikkerhed, staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os, en integreret tilgang til konflikter og kriser, regionale samarbejdsordninger og global styring i det 21. århundrede — og der gives muligheder for vejen frem i de kommende år.

Det er nu 10 år siden, FN's Generalforsamling vedtog De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP), som fastsætter en retlig ramme for oprindelige folks rettigheder, værdighed og trivsel.