Delegation of the European Union to Armenia

Press and information team of the Delegation to PAPUA NEW GUINEA

Press and Information

Phone number: 

(+ 675) 308-2400